จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง21972.9415770.600173.7 %5.03090.90011020.575567.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง44549.488786.900480.3 %5.01019.43739.78427.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง1120996.0114152.8889.8 %5.07491.12011388.595981.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง24947.113746.944.9 %5.04326.92971821.3457.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง25821.4114404.044.2 %5.04669.1997864.1599781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง220711.5697944.055.6 %5.015242.085224.420465.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง35294.4884104.088.4 %5.02004.75493.6294975.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี36197.6213977.089.0 %5.03054.26807.471573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์34908.8283509.089.9 %5.02719.0801607.67777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น23750.583102.086.9 %5.02327.13018.550000299.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง38542.87944015.0-14.2 %0.08985.84964112.032754.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง32988.530116.5618.7 %4.06980.15044760.839431.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี21710.8792910.086.6 %5.03861.751699.5556.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง35188.12126920.30123.5 %5.05867.37014441.278324.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง27144.59088.900466.5 %5.05373.12993853.503928.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง25927.11911149.657.0 %5.04650.294199.18999.7 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง26415.857644.071.1 %5.05030.49028900.8477-76.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง20635.9817536.015.0 %5.03856.64991705.45255.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง33552.2310723.068.0 %5.07997.33984871.438539.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)27057.429967.799863.2 %5.04669.37991041.269477.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง113774.5864672.71943.2 %5.07787.83981514.353580.6 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง526151.25367562.5630.1 %5.03082.66994674.3042-51.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง29175.46910819.062.9 %5.04044.11014005.50391.0 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 38253.8423604.9938.3 %5.0599.940061125.5804-87.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง27813.178479.299869.5 %5.04675.3101526.9934788.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง25081.738946.064.3 %5.04441.04983747.692915.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง39218.07820776.047.0 %5.08529.461913.467577.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง53211.211250629.91-371.0 %0.010715.196084.734943.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง33102.62141182.801-24.4 %0.07274.40973448.851652.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง27914.0815801.8843.4 %5.05505.89011947.689964.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง39668.94947702.41-20.3 %0.07692.751030.911586.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง28711.6815944.544.5 %5.05734.08014566.164620.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง24610.0733142.551-34.7 %0.04041.65993699.6058.5 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง26880.0719398.20127.8 %5.03812.64012054.508146.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง36058.78912476.065.4 %5.04608.02427.4547.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนองไม่ครบ16756.859ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ965.409ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง350230.1619773.094.4 %5.0111120.794963.792595.5 %5.0
รจจ.ระนอง 6750931.0206641.2596.9 %5.064273.3794592.919992.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง22799.9396227.600172.7 %5.03300.031518.36654.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง53050.98846254.012.8 %5.012541.865468.503956.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง27792.0720755.94925.3 %5.05106.60993169.845937.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง28419.4331390.189-10.5 %0.05679.37993254.034942.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง28129.3213739.751.2 %5.03857.85993388.668912.2 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง28121.6624540.012.7 %5.05220.67972647.530549.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง234708.2114988.9951.0 %5.027780.14110017.39263.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง76607.14130526.060.2 %5.02454.8201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง140737.52117562.7116.5 %5.04725.81016191.3501-31.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี175339.8177992.055.5 %5.05197.12013993.021523.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง77163.617129201.36-67.4 %0.012261.537058.542.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 30556.4921890.028.4 %5.06513.75984350.671933.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง29223.87912923.055.8 %5.03642.31710.267953.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง142785.1196257.88332.6 %5.027822.86926984.1623.0 %1.5
รวม 11,144,535 2,351,371 78.90 % 5.0 484,806 184,638 61.92 % 5.0