จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร22950.8698647.062.3 %5.04282.6099896.6859779.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร31792.06120281.036.2 %5.06716.64011979.638470.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร27196.22116722.038.5 %5.05727.8398536.265590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร178269.5396953.39845.6 %5.017726.9396580.68862.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร40952.60911863.071.0 %5.02814.6301465.1389883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ36840.254351.088.2 %5.02848.6799201.45792.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว32930.5392961.091.0 %5.02319.75396.0075182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน47067.46913451.071.4 %5.04511.2798774.9909782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม33379.3012589.092.2 %5.03487.05632.291581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ32302.662021.093.7 %5.04310.8203474.9144989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี34240.5394499.086.9 %5.02729.6899390.7824785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก33642.8013797.088.7 %5.02898.8101583.765579.9 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร29069.88145213.102-55.5 %0.07194.273343.600853.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร97454.65639285.53159.7 %5.011049.3997017.868236.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร33395.44912299.063.2 %5.08656.295134.844740.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร26239.7411117.057.6 %5.05708.81982694.97952.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร27823.62113071.053.0 %5.04675.98051584.35366.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร43647.60913583.4268.9 %5.013105.9797166.477145.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร18183.64130053.4-65.3 %0.04588.73976698.9438-46.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร33255.87915425.053.6 %5.08504.15045678.767633.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร36366.78118805.048.3 %5.07468.62014206.444343.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร48612.0986435.148-77.8 %0.011109.332966.5273.3 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร593286.0337031.043.2 %5.05106.024386.700214.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร30195.02918773.037.8 %5.05146.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร42668.55957947.0-35.8 %0.0648.30005460.37129.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5534.14996482.37759.7 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร30273.675504.081.8 %5.07268.1001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร26002.511988.092.4 %5.05537.64013287.66540.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร29177.6632271.0-10.6 %0.06640.60013315.471450.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร91468.93437601.34-378.4 %0.018525.5718584.439-0.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร50601.53919785.5260.9 %5.012782.997047.06244.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร30074.6819288.035.9 %5.07568.8101986.2519587.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร59741.012101837.63-70.5 %0.011223.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร29169.2314854.049.1 %5.06488.464302.407233.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร31648.9920035.0136.7 %5.07914.89992591.163167.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร28087.81117807.036.6 %5.06393.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร30669.413354.056.5 %5.06165.18991591.715574.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร31273.27919266.27938.4 %5.05461.5601413.7819892.4 %5.0
สพ.ชุมพร30132.627560.08.5 %4.07701.89993223.767858.1 %5.0
รจจ.ชุมพร 352240.09209112.6940.6 %5.07550.43023906.790548.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร23145.596764.379970.8 %5.04206.5103931.0949777.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรไม่ครบ34963.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4194.7998ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร26436.56110132.061.7 %5.05708.81982660.053.4 %5.0
สปส.จ.ชุมพร37745.49239694.0-5.2 %0.09512.00983401.649964.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร27909.835946.078.7 %5.05148.51167.958577.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร29160.6647076.578-61.4 %0.06944.85012859.411458.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร94772.3224161.674.5 %5.07045.47023885.784944.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1354706.3493904.073.5 %5.012126.914151.240265.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2169311.2394692.57844.1 %5.014238.143005.923678.9 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล537364.098401.71181.7 %5.03766.454860.4375-29.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร22983.1615438.532.8 %5.03147.2618146.266-476.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร443729.94322115.1327.4 %5.09533.96972458.504974.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร282381.5191790.6332.1 %5.09030.060511312.5-25.3 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์111022.04188554.02-69.8 %0.06200.255138.047417.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร132410.42120329.959.1 %4.56099.89014465.550826.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ168283.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05549.87995381.02153.0 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน382136.56168392.055.9 %5.07380.98973063.455658.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร148567.45148112.00.3 %0.518890.929282.050.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 42902.14822649.047.2 %5.07211.04984703.801834.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร22260.0495893.073.5 %5.03883.25981685.091156.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร221509.55109000.050.8 %5.037387.34834755.757.0 %3.5
รวม 5,572,780 3,540,486 36.47 % 5.0 424,075 242,301 42.86 % 5.0