จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี23404.017412.068.3 %5.03908.971089.2772.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี32397.8258801.68-81.5 %0.07160.66992044.894971.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี30015.029ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06076.7803ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี89270.828205788.0-130.5 %0.022664.60910765.27652.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี49514.53919510.060.6 %5.02403.481100.30954.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล47441.438719.081.6 %5.04206.0601741.8629882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง36729.436329.082.8 %5.02803.40991007.839564.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่38427.7115917.084.6 %5.02815.6501989.0609764.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม36855.6729189.075.1 %5.02487.961042.0158.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง35765.596086.083.0 %5.01234.71516.5720258.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง35806.6994266.088.1 %5.03603.5999981.3104972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง54805.5393240.094.1 %5.013036.82956.28992.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ34651.1293870.088.8 %5.02443.369956.62499697.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์34780.7624260.087.8 %5.02347.256.09999897.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ37648.5781536.095.9 %5.03464.7364.58000298.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 36398.92245579.621-25.2 %0.08871.92975026.37443.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี34834.78114900.43957.2 %5.08320.63965604.458532.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 834872.1831232.7710.4 %5.012467.185845.357953.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี27114.422795.015.9 %5.06304.94973615.652342.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 10298701.81481795.94-61.3 %0.0111623.6750505.55154.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี26885.1297122.569873.5 %5.04654.66993730.345919.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี34409.85929439.014.4 %5.08187.569812940.479-58.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี16303.8730559.85-87.4 %0.04082.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี31919.46137350.441-17.0 %0.05572.7132996.457-492.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี30100.0138015.34-26.3 %0.06564.68993973.279139.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีไม่ครบ133813.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2886.3279ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 11161160.81201629.13-25.1 %0.057115.551265.34810.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี396382.8827070.093.2 %5.0152499.973717.331197.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี23244.255452.350176.5 %5.03851.8701446.9085188.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี26625.338167.069.3 %5.05145.023245.608436.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี33764.60934610.449-2.5 %0.07579.00985262.116230.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.012465.9917998.033-44.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี44445.4836963.016.8 %5.012199.952737.95777.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี31190.46125853.69917.1 %5.06989.48972649.217562.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี177636.89242483.25-36.5 %0.030968.7113377.297489.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี35919.71919202.19946.5 %5.08872.10943111.952964.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี32860.60916362.6750.2 %5.07636.35013510.857954.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี32215.0619220.071.4 %5.07388.90043704.714849.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี45540.7736629.19119.6 %5.012003.243392.027671.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี30699.6730846.131-0.5 %0.06609.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี100206.018296.2581.7 %5.06304.94973492.266644.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี51040.801149241.98-192.4 %0.012706.27337.549842.3 %5.0
รจก.ลพบุรี ไม่ครบ131415.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6832.5791ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี25616.4618744.065.9 %5.04764.68991288.817573.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี31918.626451.85917.1 %5.06780.35992698.617460.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี27926.39110272.063.2 %5.03410.81013345.75731.9 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี46499.2542030.9889.6 %4.511023.28520.87322.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี32346.5227658.71114.5 %5.07331.66992086.190471.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี62486.56351619.35917.4 %5.013362.2298340.836937.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี60439.82866894.656-10.7 %0.018285.1213958.934878.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1136047.63125668.117.6 %3.511442.9598213.62728.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 254995.18108617.33-97.5 %0.019801.0829622.949251.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 651895.461ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03330.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี974748.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018648.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2104535.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05970.6001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี160027.4279629.050.2 %5.05489.10012310.7457.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี241717.48155131.4535.8 %5.07931.87995306.652333.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง317570.72160202.049.6 %5.06647.257775.9307-17.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 25493.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010677.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี359123.84139878.9861.0 %5.022541.7618960.35715.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 34191.94127091.020.8 %5.07673.93996706.458512.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี27263.35916091.6441.0 %5.05696.45022179.703961.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีไม่ครบ229198.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ84997.117ประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,000,145 2,991,723 25.21 % 5.0 743,059 352,216 52.60 % 5.0