จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้29071.4928186.2893.0 %1.56302.00981902.66269.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6467991.7559951.78987.2 %5.02209.053241.75-46.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา30949.596196.799880.0 %5.03576.16992286.830636.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา403989.25592266.0-46.6 %0.01586.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา268102.7575495.68871.8 %5.07609.37016507.826714.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา54427.53188874.0-63.3 %0.013865.01882.586.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา29983.0517372.5475.4 %5.07114.0898394.7250194.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 12259974.42715680.0-175.3 %0.074255.8593867.896594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1157506.63357464.0-127.0 %0.033216.42210371.39668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.044400.33213973.07468.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02678.28547.0384579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา41308.10910336.075.0 %5.05050.5898850.661583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 152997.91814716.072.2 %5.04615.66991593.1565.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04597.2202972.1350178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม32640.184549.086.1 %5.01776.0901726.7559.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ33846.5783944.088.3 %5.02993.4897940.568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ32558.9692700.091.7 %5.02048.4399940.554.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง32021.672343.092.7 %5.02708.21911.9904866.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง34310.663174.090.7 %5.01750.41409.1554976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด36731.3984801.086.9 %5.03378.961126.528966.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา33762.3593542.089.5 %5.03669.84011050.30171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ35382.7895178.085.4 %5.02693.8801893.7979766.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ34019.4186365.081.3 %5.02217.41991362.90838.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี34203.8524487.086.9 %5.03127.22685.1569878.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย33395.8094075.087.8 %5.04140.0898ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร34917.0826929.080.2 %5.03060.54711.3884976.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 488651.008133612.94-50.7 %0.020453.2218765.799857.1 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์142547.81216089.05-51.6 %0.018513.6315256.349671.6 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา278132.09701212.63-152.1 %0.018526.0493124.907583.1 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา78777.461160104.69-103.2 %0.011882.344576.822361.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่17117.37147372.879-176.8 %0.08114.76032470.649469.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 965341.10286966.5-33.1 %0.017447.911707.48632.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา60477.969108399.14-79.2 %0.016699.7713041.83821.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา54022.62943079.7320.3 %5.016089.6633174.113-106.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1252629.19151144.0782.8 %1.014058.136422.044954.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา36299.7894320.189988.1 %5.09377.19046320.006832.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 16117631.27438729.38-273.0 %0.039220.7744597.75-13.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 942970.76212345.071.3 %5.011623.682888.769575.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา42072.4615861.086.1 %5.07285.2798515.5999892.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา31038.8523566.024.1 %5.07608.49029921.0586-30.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 941535.42227110.04134.7 %5.014248.178095.899943.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1244535.9335381.4120.6 %5.012045.8112610.528178.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา138532.81100562.127.4 %5.014298.594486.068.6 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา37546.4334351.5598.5 %4.016990.201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา19997.5940118.0-100.6 %0.05055.216035.0557-19.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา57119.7731948.94944.1 %5.018257.72114595.08720.1 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา36425.55922440.31138.4 %5.09325.16993266.919965.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9687669.3123796.8396.5 %5.041779.24219390.00853.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา289389.81225967.9521.9 %5.023980.55690.576.3 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 102125.866535.56334.8 %5.038797.65229244.524.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)42446.35226486.037.6 %5.016341.846423.600160.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)31369.8538602.449-23.1 %0.010164.218103.828120.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา35847.3431699.011.6 %5.09167.99024549.977550.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 111317.4430138.63172.9 %5.037571.3093941.673389.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8133056.7120333.529.6 %4.539318.10239646.301-0.8 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก324954.75230470.7729.1 %5.04234.233025.578928.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)16843.4619.099.9 %5.0586.79999567.121523.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)15345.015178.530366.3 %5.0640.62623.152472.7 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา33926.71111353.066.5 %5.08008.02051265.741984.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา29606.9211502.061.2 %5.07190.37994066.043.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา27954.93923034.517.6 %5.06562.84963933.564540.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา54463.121204912.72-276.2 %0.013482.06122082.854-63.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา61517.6850030.60918.7 %5.019988.15364.906373.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา34735.55112915.5562.8 %5.04759.37991836.26561.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา91393.10273306.50819.8 %5.028203.0591435.688594.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา33937.62912040.464.5 %5.08312.34962502.088469.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา335257.4137935.39888.7 %5.0132505.845242.100196.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา44718.14121433.052.1 %5.010917.5412280.96979.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา52663.44927527.047.7 %5.011772.994779.449759.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา31320.4336682.0-17.1 %0.07665.5698361.64695.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา159666.45111877.3329.9 %5.06297.580113066.745-107.5 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา477935.19148833.0268.9 %5.07442.713876.248347.9 %5.0
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.สงขลา 479052.9737646.82892.1 %5.09810.8994407.7000195.8 %5.0
ทสญ.สงขลา 326133.0142899.1356.2 %5.07635.464785.814537.3 %5.0
ทสบ.สงขลา 587183.38503431.0314.3 %5.011589.4794233.185163.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9126537.8971651.35943.4 %5.016592.12911260.43632.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา29629.5912396.058.2 %5.05763.10012852.37550.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา33416.85211239.066.4 %5.08711.45027471.227114.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา344956.75225794.0234.5 %5.021068.7097775.7563.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา36447.82813291.063.5 %5.09928.45024143.08558.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา46862.37163667.961-35.9 %0.013237.287316.424844.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา34665.94121276.6738.6 %5.08521.46975447.223636.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา51427.83235607.4830.8 %5.016187.86628.339859.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา41857.30111889.3471.6 %5.011773.268.699999899.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้38452.0294810.984-146.6 %0.07049.43023953.247143.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1403098.5113246.271.9 %5.09131.12017029.049823.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4233.3804ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3988366.8188377.00891.1 %5.015201.557691.190449.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)721989.4492085.31387.2 %5.0583065.754780.699799.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา89341.78960013.032.8 %5.03528.242930.711916.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา411364.5645602.92288.9 %5.03538.783067.180913.3 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา147015.7281083.28144.8 %5.03338.68991307.380560.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ344840.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6205.1499ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา149902.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07234.7397ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ93149.266ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี350765.2515007.095.7 %5.07829.18992894.563.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้25238.88113298.9447.3 %5.06450.752031.2568.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา161569.69227406.16-40.7 %0.019833.60936692.406-85.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา90301.297102008.99-13.0 %0.025048.8516450.32834.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา378719.41200572.7547.0 %5.09256.06034.806634.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1233812.3987887.076.7 %5.010554.753011.680471.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 45915.10237612.2318.1 %5.06338.56986427.1299-1.4 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)52407.64151352.2892.0 %1.017854.923154.9582.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา37878.99251156.219-35.1 %0.013980.425510.350160.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)24273.3220419.015.9 %5.04259.0898537.0839887.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา25446.6417963.068.7 %5.05478.89992404.848956.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 9496104.63369245.025.6 %5.0185264.55131130.829.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา143402.0282894.21142.2 %5.039278.60941420.07-5.5 %0.0
รวม 13,750,595 8,828,774 35.79 % 5.0 2,141,838 794,114 62.92 % 5.0