จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล22199.6318770.060.5 %5.03495.83012208.7536.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล281026.09146185.848.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล27247.81142817.051-57.1 %0.04826.98051936.159.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล26970.1097839.570.9 %5.04522.71233.3674994.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล73596.953113903.0-54.8 %0.016369.6497816.599652.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล40890.1485031.087.7 %5.02112.6602456.078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน32849.2384331.086.8 %5.01510.02665.056.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง33518.8094164.087.6 %5.02328.3703.069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ37923.9614040.089.3 %5.01617.75684.057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู34197.0085001.085.4 %5.02658.0601684.074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า36758.9185430.085.2 %5.03201.03617.4334780.7 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล105272.1176572.0727.3 %5.07300.43022829.25261.2 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน41283.7727500.033.4 %5.05769.68992071.978564.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล30464.4812889.057.7 %5.06234.14993724.040.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล24085.410603.256.0 %5.03705.033235.712.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล40941.8417085.058.3 %5.010360.6017609.526.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล28272.81112988.054.1 %5.05321.37013466.493434.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล25606.2218520.066.7 %5.03705.036161.75-66.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล24132.85919028.021.2 %5.03533.84996448.3623-82.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล38303.537752.481.4 %0.58260.19043393.350158.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล36312.96920359.043.9 %5.08382.96976852.350118.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล27064.3511353.058.1 %5.05036.14013370.761533.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล41660.2575639.133-81.6 %0.08642.33983465.850159.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล29314.36920573.029.8 %5.05625.64991963.6565.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 19528.495440.072.1 %5.0217.62626.96997-188.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล31478.56765.078.5 %5.06614.46271.234595.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล24711.5294875.080.3 %5.03971.262247.994643.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล33096.5936749.801-11.0 %0.05606.65972439.600156.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.015756.349608.539.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล37929.0939691.0-4.6 %0.09167.294203.035654.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล29529.43914563.050.7 %5.05986.93992351.2560.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล41728.80176573.867-83.5 %0.09295.7393568.1190293.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล96385.0089830.089.8 %5.05017.12993374.399932.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล32522.7624162.025.7 %5.07051.83014163.850141.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล27995.4111326.059.5 %5.03034.64993088.7446-1.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล31768.4913829.056.5 %5.06662.35992636.743960.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล25820.72117874.030.8 %5.04066.3201686.1995283.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล81286.28977873.04.2 %2.03381.90992430.461428.1 %5.0
รจจ.สตูล 231216.75231147.190.0 %0.54829.66995086.71-5.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล23548.6094160.082.3 %5.03343.74021786.046.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล32527.70917535.046.1 %5.06937.73973667.9547.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล24759.510378.058.1 %5.04389.57032198.679949.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล40017.5236947.0517.7 %3.56101.01033857.541536.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล38968.6823120.040.7 %5.05587.6499434.7400292.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล34792.1657556.75-65.4 %0.06443.37015730.149911.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล260597.3679403.03169.5 %5.011513.2298111.717329.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล38354.39128321.9326.2 %5.02895.0412166.603-320.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล461151.25305750.033.7 %5.08531.42979419.6494-10.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล239030.48190646.4720.2 %5.06261.470210752.509-71.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู306416.53109630.064.2 %5.05193.35992992.419942.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล88685.141130768.58-47.5 %0.011599.211546.650.5 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 28407.2616675.4941.3 %5.05359.41992326.815956.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล29426.4495739.080.5 %5.03058.50981029.799966.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล301488.0379565.79773.6 %5.022378.5925824.9-15.4 %0.0
รวม 3,833,063 2,365,270 38.29 % 5.0 324,774 216,227 33.42 % 5.0