จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง25893.835057.080.5 %5.03579.31011526.022957.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง218696.19110691.3349.4 %5.03138.11993582.394-14.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง174237.9882359.37552.7 %5.0609.479981429.047-134.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง25835.4619101.064.8 %5.05190.961728.77166.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง26816.52920942.021.9 %5.05419.1699420.441592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง112698.86127637.0-13.3 %0.023199.017721.599666.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง49162.12912004.075.6 %5.02803.6899722.3874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง35042.2629755.072.2 %5.02460.4402720.2519570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด34176.7816766.080.2 %5.02667.5999837.9534968.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว38178.234988.086.9 %5.02276.6001742.0449867.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา33676.0783018.091.0 %5.02277.0898815.32864.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน33431.54495.086.6 %5.02832.6599670.3864776.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา32694.7791836.094.4 %5.02374.47616.0560374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ32788.843768.088.5 %5.02685.0601543.9599679.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง32146.2792327.092.8 %5.01258.02303.1069975.9 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง99473.4329390.170.5 %5.08364.04982341.7572.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง132076.8443265.7567.2 %5.08601.830110213.45-18.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง24743.44918591.024.9 %5.04639.52981622.771565.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง35117.39814096.059.9 %5.09070.12998859.34862.3 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง27966.7312655.054.7 %5.05989.68024124.899931.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง27107.7798827.067.4 %5.05856.53035588.79984.6 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง37998.8414248.062.5 %5.010154.1511091.2-9.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง19489.5926779.0-37.4 %0.04859.12015323.7998-9.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง49834.05133612.55932.6 %5.011295.09631.099614.7 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง31868.2515928.250.0 %5.07529.93991510.2579.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง56260.699150477.63-167.5 %0.011979.723058.074.5 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง1316901.9848024.035.6 %5.03536.89995303.5498-49.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง30892.9321918.029.1 %5.07491.93991754.6576.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง52458.28135246.2732.8 %5.028305.6092675.039190.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 32509.6614482.055.5 %5.0619.94995816.47101-31.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง28003.764717.083.2 %5.06598.200281.41500198.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง27087.48207.569.7 %5.05571.33011281.711477.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง31180.625408.018.5 %5.07187.66992435.4566.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง57661.699231047.45-300.7 %0.014851.1220531.404-38.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง38058.74238641.0-1.5 %0.09868.93956703.409232.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง45378.96913463.070.3 %5.09925.62993154.845568.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง55481.129103963.3-87.4 %0.012993.661401.506589.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง36272.5223486.035.3 %5.09241.2915494.799840.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง35292.87943581.75-23.5 %0.08423.70026048.899928.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง30607.416726.045.4 %5.07130.62992405.523466.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง37335.53119869.046.8 %5.09602.70023011.043968.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง27757.0229028.0-4.6 %0.05647.4102730.5499987.1 %5.0
สพ.ตรัง105832.4595632.09.6 %4.58575.463071.900964.2 %5.0
รจจ.ตรัง 1271030.5418136.067.1 %5.08506.49029737.5498-14.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง30011.8597910.073.6 %5.03973.99657.3999683.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง33509.75823468.030.0 %5.08043.39014170.70948.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง25735.158285.067.8 %5.05152.962980.149942.2 %5.0
สปส.จ.ตรัง42474.69139814.686.3 %3.09070.10943716.399959.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง41403.7346967.641-13.4 %0.07187.60014810.649933.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง92800.67272016.17222.4 %5.03625.37013750.3999-3.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)329310.9492960.64871.8 %5.021792.357198.899967.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1220718.88107562.6451.3 %5.011083.165112.053.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2236082.2399905.29757.7 %5.012181.597634.399437.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 459264.87144412.18825.1 %5.02689.67995167.1733-92.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง548919.25449284.018.2 %5.09343.88966267.849632.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง208608.48300368.0-44.0 %0.06890.258959.8496-30.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง158943.44130098.1618.1 %5.05686.293285.842.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ181534.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6014.4883ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน131239.3472594.98444.7 %5.05611.022791.099950.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด449463.69198767.055.8 %5.06827.39992078.134569.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง92306.625147919.0-60.2 %0.015573.287111.160254.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง287984.31170368.0240.8 %5.06611.15043393.608948.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 29816.921009.029.5 %5.07644.07033647.828952.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง21555.097308.066.1 %5.03327.42991172.299964.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง310035.72114541.0263.1 %5.035908.74271059.789-97.9 %0.0
รวม 8,057,342 4,919,751 38.94 % 5.0 503,414 317,350 36.96 % 5.0