จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง22404.426085.072.8 %5.03301.7998858.5814874.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง128429.2333293.2574.1 %5.0565.56917.27246-62.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง28354.31138428.07-35.5 %0.05637.982117.349962.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง33388.78912392.4762.9 %5.05393.6997571.2445189.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง111595.12122601.0-9.9 %0.021538.596122.906371.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน34796.0785605.083.9 %5.03145.98341.3160189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 34301.9693675.089.3 %5.02194.6501393.442582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน34199.1293458.089.9 %5.02228.1301609.4154772.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด34126.8714206.087.7 %5.02342.6101709.5264969.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต34244.4881879.094.5 %5.03455.6399585.1049883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน33579.9492639.092.1 %5.02645.7564.3950278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว33563.9492951.091.2 %5.01331.58348.3364973.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม32819.1994313.086.9 %5.01799.13747.7069758.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง36735.17240642.07-10.6 %0.07502.79983894.0548.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด22296.45584.075.0 %5.03604.40993466.553.8 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง49057.9115766.067.9 %5.07608.25984882.211435.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง30119.46911747.061.0 %5.04021.723508.530512.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง32340.6897575.076.6 %5.05697.81015453.94974.3 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง39202.7719698.049.8 %5.07903.758723.8496-10.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง18451.68918707.0-1.4 %0.04388.21971903.472456.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง41829.67221646.048.3 %5.011459.669965.699213.0 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง45717.89121376.053.2 %5.05830.733943.155532.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง124003.6879906.43835.6 %5.010851.282727.78174.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง30419.69916414.3446.0 %5.06591.753076.899953.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง16587.248487.048.8 %5.0409.860021017.089-148.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง24196.684296.930282.2 %5.04024.4399533.2539786.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง26926.2798945.066.8 %5.04747.10993869.910418.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง33466.87926727.5720.1 %5.06116.16992531.7558.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง75894.961153337.88-102.0 %0.011288.6113270.154-17.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง46816.05968861.0-47.1 %0.013315.674132.024969.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง38638.85913777.064.3 %5.05225.85012619.39749.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง56091.19959561.352-6.2 %0.011099.61646.3894794.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง33506.85921335.036.3 %5.07808.71975005.094235.9 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง30970.998137.073.7 %5.06781.87991654.510575.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง39601.92214676.062.9 %5.07599.54982380.93968.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง51341.69941741.6618.7 %5.05735.9702689.7354788.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง98631.64815265.084.5 %5.026046.823383.044987.0 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 370815.47221432.4840.3 %5.07278.523254.714455.3 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 61673.37957818.1726.3 %3.03589.474113.3604-14.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง24283.4519105.519562.5 %5.03663.251505.958.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง23947.9495385.600177.5 %5.04970.85992137.67857.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง36200.0241603.16-14.9 %0.07884.752645.278166.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง36292.1412713.092.5 %5.07105.05031565.039678.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2360814.3171229.3280.3 %5.010508.217089.7532.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1681141.25101059.4785.2 %5.09745.41024975.949748.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง342325.4136372.05989.4 %5.02761.06012607.27765.6 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง1386036.0631324.054.5 %5.025131.2794708.171481.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม229317.06123363.046.2 %5.06147.81983707.627939.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง1046277.8157871.884.9 %5.021905.489927.610454.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง167741.5103837.3138.1 %5.05375.16022279.757.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน116905.752098.109998.2 %5.04582.11047315.9341-59.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 360848.88113679.9968.5 %5.04737.55464.77-15.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง138472.78141102.13-1.9 %0.017764.62918619.127-4.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 29097.39118225.56137.4 %5.05885.88042929.809650.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง23856.748790.063.2 %5.03994.021944.746551.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง135578.28145049.69-7.0 %0.037033.03123015.44337.9 %5.0
รวม 7,210,276 2,937,797 59.26 % 5.0 431,305 217,974 49.46 % 5.0