จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีไม่ครบ1435.28ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1355.08ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี122623.4573198.28940.3 %5.0657.390011579.0134-140.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี23466.6898911.062.0 %5.03323.61011080.51667.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี27321.3519007.030.4 %5.04825.9199394.0314991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี189884.63118732.037.5 %5.019011.9394196.149977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี43299.098956.079.3 %5.02224.0801473.8504978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี32256.072877.091.1 %5.02145.781029.799952.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง33526.344764.085.8 %5.01524.0599248.8999983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์32895.344814.085.4 %5.01972.55478.7999975.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก33214.683636.089.1 %5.01424.52666.9000253.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง32055.7793045.090.5 %5.01309.08769.541.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ32846.522664.091.9 %5.01936.08703.063.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ32226.0512466.092.3 %5.01714.77766.6499655.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง31934.273107.090.3 %5.01856.10011036.4544.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น31927.081270.096.0 %5.02100.68991342.3536.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน35158.572910.091.7 %5.01550.61636.559.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ31880.7111759.094.5 %5.02251.89011072.20852.4 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี94645.3231759.9866.4 %5.04692.56982015.46357.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี31502.9699800.068.9 %5.04999.53648.027.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ24803.075446.078.0 %5.03531.781662.552.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี47453.010932.077.0 %5.013136.0510769.9518.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี27426.0712731.053.6 %5.04864.05034259.087412.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี34917.485848.083.3 %5.05263.39014674.759811.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี39724.0714703.063.0 %5.06708.46976276.64996.4 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี29082.28923035.3220.8 %5.04376.545834.8999-33.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี43266.55137073.39114.3 %5.011348.35111327.5210.2 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี30271.7316939.21144.0 %5.06061.93992341.65561.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี115951.2797281.01616.1 %5.010378.541458.350585.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี31030.5820575.37933.7 %5.06385.20021703.59773.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี23770.4399542.059.9 %5.0414.86002657.19501-58.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี29338.3797400.074.8 %5.05776.6904529.3779990.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี24153.071924.092.0 %5.03704.08981422.5361.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี34458.87126702.0922.5 %5.07031.79982769.860.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี63073.71914331.7377.3 %5.017015.12926598.08-56.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี65316.00839335.05139.8 %5.012318.336887.319344.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี45289.0519620.078.8 %5.07145.83983387.785452.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี57430.3468740.0-19.7 %0.013135.88842.6499693.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี94948.01615503.083.7 %5.04768.83983659.979523.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี32704.5111080.066.1 %5.06879.79983332.600151.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี40556.256820.083.2 %5.07602.212343.649969.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี42685.62115854.062.9 %5.08990.53033935.60356.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี24497.7418608.024.0 %5.03799.021483.909560.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี241645.8194135.00861.0 %5.04785.08012109.055.9 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี484642.811132219.4-133.6 %0.07142.93996565.18658.1 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี26233.088560.067.4 %5.04502.58982526.942943.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี43157.78931899.80126.1 %5.010093.323815.047962.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานีไม่ครบ12159.9ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3317.4189ประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ปัตตานี112065.4549482.03155.8 %5.011348.523835.149966.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี34771.3792079.094.0 %5.07754.461806.076.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี53980.168276.7984.7 %5.09656.10066843.796429.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี68456.11717779.074.0 %5.08929.07034324.563551.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1620209.1996199.25884.5 %5.06561.047123.1577-8.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2132094.9582339.14837.7 %5.07636.100111145.485-46.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3283841.0672792.71974.4 %5.06478.31016035.57086.8 %3.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี53676.55934085.80136.5 %5.02815.472700.09014.1 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี357527.31337451.345.6 %2.57215.740211274.649-56.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี297687.81218693.9826.5 %5.05808.78035908.0498-1.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี519396.78217023.058.2 %5.05202.10014829.75637.2 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี599025.44170824.7871.5 %5.05558.2514851.25-167.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี425946.56107109.9874.9 %5.05093.189912360.237-142.7 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี1810900.1192541.8889.4 %5.05458.259820601.676-277.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี267419.88140286.8347.5 %5.012135.7818320.732-51.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 27322.0918967.430.6 %5.05035.22952431.14551.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี30193.9495735.081.0 %5.02810.15992420.29113.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี407298.09121650.070.1 %5.061240.691127804.48-108.7 %0.0
รวม 8,792,305 3,953,833 55.03 % 5.0 433,420 409,930 5.42 % 2.5