จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา39234.5121090.7297.2 %5.03883.86011837.233552.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา2115605.0133780.7593.7 %5.01720.79993688.0854-114.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา122336.1446163.10262.3 %5.0764.909972272.5266-197.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)238534.2334752.0-40.3 %0.01477.145509.7896-273.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา24993.35915622.0437.5 %5.02327.17991348.049942.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา29562.641812.7299897.3 %5.04214.1299748.5715382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา99402.141141986.02-42.8 %0.017188.924624.284273.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน32570.014570.086.0 %5.01556.28798.048.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา32465.165373.083.4 %5.01983.33740.0784962.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง31525.6212048.093.5 %5.02205.541122.949.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา32126.0614628.085.6 %5.02323.3499816.0999864.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต30938.8793010.090.3 %5.01274.048.550000299.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง34122.1415561.083.7 %5.02703.0601793.2570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา35180.1729.0100.0 %5.04343.6699381.0310191.2 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง102839.5149808.70351.6 %5.09061.32034182.850153.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา27635.27915575.543.6 %5.05491.26036388.8354-16.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.03606.65991032.649971.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา43455.53117331.13160.1 %5.012425.5413409.25-7.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา31214.7713060.43958.2 %5.05624.231738.15869.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา25354.737644.030369.9 %5.05028.30033958.839821.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา32210.69918529.3442.5 %5.08356.10069354.2607-11.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา57311.12149200.30114.2 %5.013178.884160.58268.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา40142.71126891.7733.0 %5.010580.968728.599617.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา27060.63116189.040.2 %5.05788.89991841.232168.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา119108.8592495.03122.3 %5.011969.112724.837477.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา35384.28924783.030.0 %5.09002.65041304.10385.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5453.51001959.80896-111.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา22230.8697252.370167.4 %5.04172.5801454.04389.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา24270.324584.109981.1 %5.04438.85993604.337918.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา33368.9332097.413.8 %1.58280.04386.649947.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา45522.262283502.38-522.8 %0.011098.6194338.531-750.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา91284.17242072.6653.9 %5.019024.0614881.850674.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา34624.23816935.4151.1 %5.06020.72952856.2752.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา58796.62178752.063-33.9 %0.010702.17792.4520392.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา96805.56312692.086.9 %5.06568.56015307.365219.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา32204.14133328.609-3.5 %0.07747.58011338.482.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา44664.5218494.2458.6 %5.06645.10992015.50169.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา44665.10226379.35940.9 %5.09306.89942835.7569.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา27664.39125462.8598.0 %4.04426.3203847.4664980.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา87009.77327835.068.0 %5.07026.33014151.268140.9 %5.0
รจก.ยะลา 172180.05402790.84-133.9 %0.05272.00985794.0-9.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา28177.89137228.0-32.1 %0.05199.39012640.0549.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา30432.927777.08.7 %4.05665.31012403.186557.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา25237.18917013.032.6 %5.04018.952517.537.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา37503.89144242.699-18.0 %0.09554.07035033.035247.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา31222.2310057.5267.8 %5.07595.461808.695476.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา38485.87951792.48-34.6 %0.09192.87992904.190268.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา292465.3832465.39188.9 %5.03682.48193.72494.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3153827.4443092.64172.0 %5.016792.7195627.287166.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1755689.44139676.8181.5 %5.0189527.164848.466397.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2215305.02100196.753.5 %5.010997.893345.430969.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2800007.2528979.4396.4 %5.03845.41995452.0498-41.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา496038.09420804.015.2 %5.011047.47910786.7742.4 %1.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา435566.03164137.9762.3 %5.06379.41992374.961962.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา180739.8491059.049.6 %5.05521.22955081.54988.0 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน193515.59139299.3928.0 %5.05784.629911781.9-103.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง282080.75127746.054.7 %5.08490.14943026.359964.4 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา94121.789321432.66-241.5 %0.026143.421156.32219.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา515088.63547457.25-6.3 %0.010895.1894837.190955.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 32228.68934061.0-5.7 %0.07062.983845.599945.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา23203.9611748.1392.5 %5.04172.58013150.456324.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา679773.13143517.9878.9 %5.0193327.0385597.31355.7 %5.0
รวม 9,596,316 4,566,879 52.41 % 5.0 804,159 406,488 49.45 % 5.0