จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส25412.02910791.057.5 %5.04653.20022413.142648.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส115642.68157810.41-36.5 %0.0692.100041213.929-75.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส144040.4284047.89841.6 %5.0915.29999683.7464625.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส41149.12983864.82-103.8 %0.06213.81981680.7573.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส26558.2416862.036.5 %5.05529.1499408.3954892.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส91403.61797356.0-6.5 %0.021312.4399983.398453.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ33882.4227994.076.4 %5.01850.85821.5504855.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ33550.732889.091.4 %5.01632.6901560.9179765.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ33763.84227.5599.3 %5.01443.42649.07855.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ34622.6992826.091.8 %5.01734.9401655.562.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ33274.3093042.090.9 %5.02632.75771.7990170.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร33522.273239.090.3 %5.02963.1599881.7805270.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง33633.6993743.088.9 %5.03264.8401831.3544974.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน33356.4411656.095.0 %5.03903.75616.1129884.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก37104.096289.083.1 %5.03659.6699584.601584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี34313.932396.093.0 %5.02268.0729.476567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ10667.89123.1898.8 %5.01816.831262.20830.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง33140.3912297.093.1 %5.01689.2999823.3460151.3 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก87323.063183601.3-110.3 %0.011113.0213363.9569.7 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ109355.5398825.09.6 %4.56480.81013652.486343.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส99287.68845973.32853.7 %5.07601.87998891.126-17.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ22373.164368.080.5 %5.03681.7983.2573.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก23330.675864.074.9 %5.04507.46973152.100130.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส22360.59.0100.0 %5.02675.69022158.494919.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส25251.757653.600169.7 %5.04673.52051311.655571.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส29308.95910228.065.1 %5.06556.05034295.614334.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส70853.6336809.399990.4 %5.05976.04985715.21194.4 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส36050.19122284.038.2 %5.09466.02057320.120122.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส24204.14120146.06116.8 %5.04562.14013678.877919.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส35908.12119071.046.9 %5.09332.479510247.47-9.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส28329.988070.899971.5 %5.06175.734972.936519.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส79602.29771239.6810.5 %5.011024.82138.155580.6 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส734047.63812787.63-10.7 %0.05535.81013414.299838.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส29591.97111034.062.7 %5.06727.16024667.159730.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส80678.6852206.035.3 %5.0617.881151.115-86.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส30279.0299986.067.0 %5.07887.1802350.5880195.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส27343.276711.075.5 %5.05814.39014415.742224.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส199536.3824890.687.5 %5.078113.2582109.899497.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส184382.39252978.0-37.2 %0.031543.0231738.461-0.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส45042.40226287.541.6 %5.013572.89922709.762-67.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส35425.19916166.054.4 %5.07297.79982657.32163.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส48487.23867373.0-38.9 %0.011535.591415.7587.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส67075.74210902.083.7 %5.06289.81985072.116219.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส32585.53931088.44.6 %2.08153.37014728.663142.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส35791.96118040.049.6 %5.07411.77052568.742965.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส40710.2522694.044.3 %5.011119.8512800.226674.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส23942.6617770.025.8 %5.04369.2002876.239579.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ52778.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3698.2759ประเมินไม่ได้0.0
รจจ.นราธิวาส 325961.66267491.2817.9 %5.05956.94979995.2295-67.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส33747.8464261.0-90.4 %0.05529.14992846.579848.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส41079.1636853.010.3 %5.09161.20024661.726149.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส25946.7317800.031.4 %5.05224.91022699.899948.3 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส49127.038212.39822.2 %5.011157.636009.044446.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส45206.71924134.9246.6 %5.07544.85992796.505462.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส42043.07833735.37919.8 %5.08952.030310644.3-18.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 11800093.0129745.6492.8 %5.011436.997759.33432.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2403294.2294922.77376.5 %5.016615.6513025.13721.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3130925.2560629.90253.7 %5.09776.00986499.699733.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)92802.61762751.032.4 %5.023081.3118335.232463.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส33550.35925223.024.8 %5.05917.83011847.208568.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส264128.8888645.99266.4 %5.07352.18996517.072811.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก392926.25135210.3865.6 %5.07441.011662.827-56.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส94945.602130680.68-37.6 %0.017480.3523885.916-36.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 28751.89120875.71127.4 %5.06384.87016041.57235.4 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส23402.6717199.026.5 %5.03988.982841.24128.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 6,965,432 3,620,883 48.02 % 5.0 530,995 306,197 42.34 % 5.0