จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ22117.6412921.909986.8 %5.03428.462377.270530.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 59938.26247451.5220.8 %5.0400.679991218.6885-204.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ26887.64110003.062.8 %5.02981.251615.54645.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ26726.64113737.8748.6 %5.05482.1699471.8079891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ49223.4136882.0225.1 %5.08049.33018066.5259-0.2 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ58903.7815157.091.2 %5.02399.22887.6989763.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.52261.99925.8889859.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย50017.2813655.092.7 %5.03537.6301856.700575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา35625.5513457.9590.3 %5.03704.6099400.2730189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด34558.733699.089.3 %5.02322.76346.46585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง34187.01870.094.5 %5.03050.3699448.4474885.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล34933.7383416.090.2 %5.01987.74440.0115177.9 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ55833.35959783.43-7.1 %0.06433.00981846.201471.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ39948.12123030.2342.3 %5.07402.81988268.4102-11.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ48828.0316113.719787.5 %5.014267.5792117.664185.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ29715.06123763.0720.0 %5.07174.59962013.705671.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ26186.097477.071.4 %5.05177.97024826.28526.8 %3.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ23708.8116414.072.9 %5.04284.17973645.216614.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ30381.4110810.064.4 %5.06547.10996074.30967.2 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ36168.58214175.8460.8 %5.09038.18955806.357935.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)29092.78113256.054.4 %5.06604.1602739.7365188.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ58783.7733944.19942.3 %5.07707.06012029.06773.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ37832.62110228.5973.0 %5.05843.54606.483421.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ27772.746256.759877.5 %5.05995.6201648.9069889.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ25346.354151.083.6 %5.04626.44972917.621136.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ27546.4323113.69916.1 %5.05767.46973736.919935.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ131282.25164749.53-25.5 %0.045187.65211847.90573.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ54818.94134004.038.0 %5.09703.78037600.021.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ116979.7624485.03979.1 %5.013127.344459.423366.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ35356.01232800.757.2 %3.56166.80031303.9778.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ93784.6413317.4696.5 %5.04968.81012148.244456.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ28127.6712270.5256.4 %5.05824.529810721.984-84.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ36168.2320446.52943.5 %5.07022.52053383.804951.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ41739.3096189.259885.2 %5.06471.02982135.103567.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ23821.6997861.067.0 %5.03944.6899542.2929786.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ95519.14822961.076.0 %5.08656.83014772.400944.9 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 273840.5194200.9829.1 %5.06320.00985695.3569.9 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ24389.417519.219769.2 %5.03941.90992314.741541.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ29293.0119090.10934.8 %5.05215.982334.634555.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ77160.0317064.939990.8 %5.026361.811850.4779796.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ28390.6713306.053.1 %5.05653.35012674.411452.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ28582.39125632.5710.3 %5.05596.291571.065471.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ27875.28923649.71915.2 %5.05444.14991820.551566.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ1284479.8105985.2491.7 %5.014680.111184.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ64396.76223359.31163.7 %5.02818.43991543.037545.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา175509.9242333.3275.9 %5.06759.72022890.108957.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ554116.31126241.0177.2 %5.05818.98976321.5586-8.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ87445.88394452.0-8.0 %0.013618.2115294.325-12.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ27908.996144.078.0 %5.05063.88045139.1104-1.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ22011.491492.093.2 %5.02915.01031525.747.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ120667.52492.097.9 %5.023016.332228.9599.0 %5.0
รวม 4,413,930 1,396,816 68.35 % 5.0 380,774 177,636 53.35 % 5.0