จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี28775.995720.140180.1 %5.01524.57011753.7854-15.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี7313.259010.7002-23.2 %0.02281.9099909.1500260.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี28288.10916241.5742.6 %5.02928.45377.0644887.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี67042.59462502.0396.8 %3.013999.6095157.911163.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี42763.1028503.080.1 %5.01928.34502.1130174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี20761.9519084.780356.2 %5.01781.1901ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี40973.2893734.090.9 %5.01382.9401519.6499662.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน34834.3716175.082.3 %5.01532.61570.807562.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน34525.982125.093.8 %5.01394.64569.0595159.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง34970.9693101.091.1 %5.01310.76399.069.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี30069.06115987.3546.8 %5.04985.60015414.8291-8.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี35032.69916754.2452.2 %5.06697.16994385.390134.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี28590.30110870.4962.0 %5.04092.33013764.6038.0 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี24947.0415598.890177.6 %5.02761.18991985.024928.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี39326.8213046.9266.8 %5.08237.797560.67098.2 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี16663.14127842.891-67.1 %0.03332.244896.9956-47.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี35838.9127161.0224.2 %5.07210.62016228.570313.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี88022.43882619.756.1 %3.011318.041959.4334791.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี31737.5817116.046.1 %5.05499.44973308.768139.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี27299.915844.9678.6 %5.04605.6997635.6165286.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี23779.167554.068.2 %5.02418.92991453.38639.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี30978.68923356.024.6 %5.04603.94971587.403965.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี43898.10253090.941-20.9 %0.09302.370119329.771-107.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี54997.8439582.2728.0 %5.012801.634174.60467.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี38418.23817549.5954.3 %5.03251.72961.9298.9 %4.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี49126.6664451.281-31.2 %0.010715.76997.1959890.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี69347.39810992.93984.1 %5.03310.38013513.5588-6.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี34624.07823454.77932.3 %5.06303.753386.693146.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี13366.718310.0-37.0 %0.05243.31011937.201963.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ10376.11ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3125.3005ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี29211.30139594.051-35.5 %0.04091.9902506.7489987.6 %5.0
สพ.สิงห์บุรี29968.05117589.041.3 %5.04814.91022562.260546.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 554453.69377300.2232.0 %5.05851.297886.2456-34.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี25088.087511.629970.1 %5.02418.92991677.66230.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี39988.469ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04643.7295ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี25931.759733.610462.5 %5.02463.982234.10559.3 %4.5
สปส.จ.สิงห์บุรี33002.3232038.522.9 %1.05499.44973132.476143.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี34086.1619918.46141.6 %5.04817.0503798.1994683.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี69515.90677771.0-11.9 %0.018654.666191.330666.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี79924.39871545.24210.5 %5.06767.48974908.099127.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)78554.98452009.4833.8 %5.014109.553730.067973.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี24937.2622786.08.6 %4.02052.252871.7644-39.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี460435.47211297.7254.1 %5.08111.715232.825735.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2302025.6932049.689.4 %5.04304.70024484.3862-4.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี671120.94217358.0267.6 %5.04723.470212617.688-167.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี198101.72175217.0211.6 %5.04007.070115514.758-287.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี129816.66103043.2120.6 %5.09030.21979927.2051-9.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 28854.60917181.040.5 %5.04319.791964.654.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี42780.166109.085.7 %5.02761.22010.617927.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี333319.8858501.0982.4 %5.020051.7332686.113-63.0 %0.0
รวม 4,207,444 2,155,936 48.76 % 5.0 273,827 210,177 23.24 % 5.0