จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ครบ4261.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1426.881ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท119174.6967881.65643.0 %5.0429.48001829.82202-93.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท27996.7518113.035.3 %5.04523.16021340.5870.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท29304.7515810.046.0 %5.05336.9902ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท91081.7586020.05.6 %2.521671.4694742.314578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์34388.4223907.088.6 %5.01683.01162.468530.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา41365.8525644.086.4 %5.01717.83770.8870255.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์34658.7384113.088.1 %5.01725.75816.5914952.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี45656.6996013.086.8 %5.01937.16474.7340175.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา35985.937667.078.7 %5.03033.27337.6869888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง18857.581533.091.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท36638.109ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07307.1899ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา22167.424252.080.8 %5.03134.86011810.744542.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท36067.35915382.057.4 %5.06972.40973178.19954.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท32157.9132503.811-1.1 %0.05980.93022451.823559.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 12439950.97223497.2249.2 %5.0166783.3326885.083.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท26405.2616768.036.5 %5.04290.87013440.899919.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท48311.39140560.516.0 %5.012943.35116862.42-30.3 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท282429.34119396.2457.7 %5.013839.253009.870678.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท18771.609201.7898.9 %5.03907.35157.3193-32.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท42253.67221679.048.7 %5.010856.259017.08216.9 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท31911.31119860.037.8 %5.06344.87011906.022970.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 741004.35920060.96151.1 %5.015246.3423387.637-53.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท40876.43820590.949.6 %5.07980.213491.050356.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท34136.89111274.067.0 %5.07313.91992185.30470.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท30664.21111364.062.9 %5.05736.3096774.7819886.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท691107.139563.098.6 %5.040988.1723211.07592.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท32683.69930990.4615.2 %2.56611.047363.3262-11.4 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท49254.96944490.09.7 %4.510889.642220.795979.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท116651.4532122.072.5 %5.011468.985931.02148.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท31006.2612774.2558.8 %5.05622.23973200.720943.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท45423.8477597.766-70.8 %0.010071.96624.6345293.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท102069.1224846.075.7 %5.06097.58985061.600117.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท40263.0728491.80129.2 %5.06173.46973897.831136.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท39079.0727502.029.6 %5.08968.76954334.422451.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท32198.2619129.040.6 %5.018567.353176.837982.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท26379.5220456.022.5 %5.04386.2397266.90593.9 %5.0
สพ.ชัยนาท99142.9227401.092.5 %5.03983.76032463.538.2 %5.0
รจจ.ชัยนาท 291238.19156919.046.1 %5.05104.74025189.1895-1.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท27419.5827488.5-0.3 %0.03853.761131.602170.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท32723.96130005.08.3 %4.06140.89013623.94641.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท25253.3316820.033.4 %5.03777.68022289.338439.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท51657.87132415.637.2 %5.06706.14012681.004460.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท26841.19910440.8961.1 %5.07053.93022327.528667.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท3561214.5116835.7396.7 %5.011365.214812.47957.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท348446.4449575.2785.8 %5.04214.046709.144-59.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท677783.44687022.0-1.4 %0.011696.676496.616244.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท1587574.5194937.087.7 %5.030134.88112073.8559.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม697015.6368425.03190.2 %5.04578.39996649.5776-45.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทไม่ครบ11572.43ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10229.011ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 27179.249178.950266.2 %5.04880.62014274.023412.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท32362.3019958.069.2 %5.03200.89992170.598932.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ171264.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26810.584ประเมินไม่ได้0.0
รวม 10,297,549 2,519,476 75.53 % 5.0 544,588 216,215 60.30 % 5.0