จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี17,176.818,556.0050.2 %5.02,333.98595.6474.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี22,878.7027,114.60-18.5 %0.54,966.15951.1280.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี19,639.668,220.0058.1 %5.03,646.26347.7990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี116,898.64119,216.74-2.0 %0.521,597.577,157.3866.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ25,396.317,604.0070.1 %5.01,603.74348.2078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง27,629.382,026.0092.7 %5.01,767.96401.6477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก25,530.656,900.0073.0 %5.01,900.92436.2477.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้27,177.015,729.0078.9 %5.0950.46327.9565.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง23,464.567,992.0065.9 %5.0952.32193.5279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน26,108.472,674.0089.8 %5.01,150.62311.9672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท26,636.128,051.0069.8 %5.01,363.62230.8083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง24,067.296,206.0074.2 %5.01,118.16261.9876.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด22,130.521,305.0094.1 %5.01,054.38308.9270.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ31,591.136,805.0078.5 %5.01,105.98371.7366.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี36,121.6113,681.2262.1 %5.01,982.68367.7181.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย28,520.218,339.0070.8 %5.02,099.16290.3986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค34,542.752,904.0091.6 %5.01,516.08437.6971.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี30,336.1840,577.00-33.8 %0.56,829.804,181.8838.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี10,398.4411,304.00-8.7 %0.55,110.502,308.5054.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี28,239.367,505.0073.4 %5.03,684.312,915.3820.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี17,980.576,483.0063.9 %5.03,057.002,878.165.9 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี23,734.7918,617.0021.6 %5.04,806.1615,467.05-221.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี13,865.3430,561.24-120.4 %0.52,810.225,016.31-78.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี30,647.1824,300.0020.7 %5.07,886.638,622.94-9.3 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)25,079.1220,917.0016.6 %5.04,863.123,681.7224.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี52,571.75155,798.39-196.4 %0.58,191.322,434.6570.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)58,983.9063,696.96-8.0 %0.516,481.102,047.2587.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)28,981.9340,009.53-38.0 %0.59,482.31855.9391.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี22,443.0219,650.0012.4 %5.04,831.132,399.0050.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 246,383.7447,520.12-2.4 %0.518,090.547,957.8056.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี55,490.7150,550.278.9 %4.017,392.021,710.0090.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี25,377.717,174.0071.7 %5.03,950.34449.1888.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี20,868.7612,179.2641.6 %5.03,056.582,732.7910.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี21,688.8712,383.0042.9 %5.04,540.321,963.8256.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี44,959.2439,564.0012.0 %5.07,848.606,779.9213.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี45,028.9222,662.5049.7 %5.05,928.084,385.8626.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี24,367.3720,113.9417.5 %5.04,311.661,535.9964.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี55,932.9271,529.54-27.9 %0.59,903.66494.7095.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี20,316.0212,123.0040.3 %5.03,779.201,227.2967.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี22,625.9018,780.0017.0 %5.04,804.382,381.6550.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี29,947.2015,475.0048.3 %5.06,365.587,983.26-25.4 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี28,761.4021,847.0024.0 %5.06,251.282,201.0464.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี42,004.6628,385.0032.4 %5.04,083.54233.9894.3 %5.0
สพ.สระบุรี91,152.6664,680.5129.0 %5.03,571.212,912.5718.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี402,194.13337,724.2216.0 %5.06,185.363,447.0844.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี15,763.376,878.0056.4 %5.02,295.931,149.1549.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี32,801.6032,003.952.4 %1.04,882.143,094.3636.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี21,758.5214,742.0032.2 %5.04,273.622,470.4842.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี46,767.1248,591.27-3.9 %0.59,103.863,280.3564.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี21,750.2013,342.4238.7 %5.04,673.15895.5480.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี24,217.0238,183.98-57.7 %0.54,197.542,001.7952.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1311,461.31111,945.7164.1 %5.05,850.374,514.8022.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒254,875.6193,176.8163.4 %5.09,100.144,205.7753.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี65,274.0527,937.8657.2 %5.01,964.102,172.97-10.6 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี513,283.69640,854.00-24.9 %0.58,838.725,278.7740.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก191,934.52123,084.0035.9 %5.04,560.303,383.7825.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี467,872.50285,902.0038.9 %5.04,386.184,249.473.1 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์274,067.53312,079.00-13.9 %0.56,436.387,394.79-14.9 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี176,100.78186,496.00-5.9 %0.54,144.807,951.16-91.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี290,190.16112,312.0061.3 %5.03,703.203,041.9317.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค353,251.50138,096.0060.9 %5.03,427.325,120.28-49.4 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี63,600.71120,409.95-89.3 %0.510,032.049,758.912.7 %1.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี61,097.2491,251.59-49.4 %0.521,383.2310,102.8052.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี151,958.52114,354.0124.7 %5.06,325.263,071.3551.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 38,058.2929,650.0022.1 %5.06,023.285,494.318.8 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี18,221.429,276.0049.1 %5.03,369.481,703.8249.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี235,607.6483,293.0064.6 %5.020,685.5025,636.21-23.9 %0.5
รวม 5,485,785 4,099,294 25.27 % 5.0 388,863 230,519 40.72 % 5.0