จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี27,202.774,280.0084.3 %5.02,639.06663.2074.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี70,831.6440,551.1642.7 %5.0369.84790.41-113.7 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี21,502.4315,105.0029.8 %5.03,237.60865.5673.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี18,588.755,420.0070.8 %5.02,178.59187.2891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 5271,722.16338,292.03-24.5 %0.555,384.444,834.0891.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3154,717.31212,212.30-37.2 %0.524,651.956,572.2473.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1136,904.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.029,937.175,749.1580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2131,711.2585,073.1135.4 %5.021,517.444,054.0781.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง7,599.17766.0089.9 %5.02,077.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 240,224.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,579.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 138,703.7612,748.0067.1 %5.02,106.18418.9580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 241,143.997,303.0082.3 %5.02,262.18475.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง23,917.961,238.0094.8 %5.01,878.24469.3475.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม28,072.027,536.0073.2 %5.01,779.54247.6786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ29,892.548,056.0073.1 %5.016,678.62513.0096.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,023.34340.6483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 225,355.946.00100.0 %5.01,598.16468.8670.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง33,449.166,760.0079.8 %5.01,860.66292.6084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่58,340.714,184.0092.8 %5.02,113.74277.9586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง40,952.009,175.0077.6 %5.02,379.75644.8872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์43,428.124,010.0090.8 %5.01,337.70450.9566.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 143,217.6619,075.0455.9 %5.02,343.60485.1679.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 220,977.8924,199.56-15.4 %0.53,882.063,013.4022.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 251,591.5246,982.508.9 %4.013,819.084,908.6564.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 126,303.6215,485.0041.1 %5.06,072.175,297.4512.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี27,510.6325,392.007.7 %3.56,632.042,259.5065.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี32,694.6911,511.0064.8 %5.04,040.9741,518.44-927.4 %0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 328,004.0322,562.2019.4 %5.05,215.023,237.0637.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี17,261.328,400.0051.3 %5.03,209.162,729.4614.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 9104,957.9770,637.0032.7 %5.035,200.325,822.1083.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 223,939.3010,809.0054.8 %5.08,667.742,161.2575.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี20,141.5712,982.6035.5 %5.02,841.341,891.7933.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี28,547.9116,759.0041.3 %5.07,145.463,091.9456.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 252,195.6832,626.6337.5 %5.011,108.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี12,310.0613,860.60-12.6 %0.52,478.03929.2162.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี29,012.7119,171.0033.9 %5.04,445.239,410.43-111.7 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี20,461.2319,142.006.4 %3.02,423.82486.3279.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 632,994.4819,194.0041.8 %5.010,606.3713,522.11-27.5 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี74,717.74178,700.98-139.2 %0.510,967.701,356.3287.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 121,199.2860,069.4450.4 %5.022,693.5231,160.00-37.3 %0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)38,600.0449,170.00-27.4 %0.59,615.967,081.3026.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี25,479.9410,124.6360.3 %5.05,375.912,633.0251.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)39,727.5535,870.879.7 %4.57,412.285,552.2625.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)48,760.0179,694.56-63.4 %0.516,389.6415,595.684.8 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี22,504.0014,342.0036.3 %5.04,920.60616.5187.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี26,545.2827,419.10-3.3 %0.53,557.531,137.7968.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี20,078.0371,374.90-255.5 %0.52,627.042,467.446.1 %3.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี35,952.38122,971.70-242.0 %0.57,871.79954.9787.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีไม่ครบ171,682.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ932.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี19,977.2011,872.0040.6 %5.03,848.442,238.9041.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี31,799.2618,919.8040.5 %5.05,567.162,666.9052.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี19,297.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,835.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 55,283.4053,353.143.5 %1.516,444.417,483.1154.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี26,737.0542,946.00-60.6 %0.55,605.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 536,005.8898,190.0081.7 %5.04,602.494,680.55-1.7 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี110,981.0155,682.0049.8 %5.05,023.993,064.7939.0 %5.0
รจก.ชลบุรี 1,501,674.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,475.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.ชลบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา550,336.44476,611.7513.4 %5.08,673.4012,104.20-39.6 %0.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 292,256.0677,896.0015.6 %5.012,427.449,232.1125.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี17,886.396,366.0064.4 %5.01,140.96725.7936.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี37,253.9547,281.28-26.9 %0.59,871.926,710.7232.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี140,659.86188,357.89-33.9 %0.59,411.994,414.6353.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี25,750.2021,884.0015.0 %5.06,035.483,534.2541.4 %5.0
สปส.จ.ชลบุรี50,971.5358,315.09-14.4 %0.511,024.764,387.5660.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี20,611.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,818.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ51,597.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,250.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี42,370.3037,195.4512.2 %5.04,375.322,804.3435.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1735,574.0686,998.1988.2 %5.05,644.262,747.2251.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)95,507.2670,177.6626.5 %5.05,658.42788.4686.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2238,853.8365,968.0072.4 %5.06,954.544,410.5036.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3100,633.3960,672.4339.7 %5.03,427.922,203.8235.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี207,694.7281,124.4860.9 %5.02,139.633,666.05-71.3 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)153,129.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,424.563,763.55-9.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี413,486.0353,660.6087.0 %5.08,204.162,694.3567.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ725,218.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี558,004.00352,089.0036.9 %5.03,236.888,224.11-154.1 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี144,749.2041,370.6071.4 %5.05,004.961,774.5964.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม174,172.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,746.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี115,460.7442,661.8963.1 %5.07,824.841,572.3579.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี41,014.35120,271.49-193.2 %0.515,190.9451,837.08-241.2 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี125,765.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,253.98270.7491.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 618,669.398,858.0052.6 %5.03,618.353,228.8910.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี122,112.08107,312.0012.1 %5.05,124.26803.8784.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 33,494.9739,127.60-16.8 %0.56,099.626,066.470.5 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)38,649.51105,709.00-173.5 %0.513,624.204,085.1170.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 326,223.0326,496.80-1.0 %0.55,959.203,153.0547.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี18,746.8010,520.0043.9 %5.02,551.171,443.0243.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 2193,643.22170,325.8412.0 %5.061,556.1637,572.4539.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี268,273.81123,848.6653.8 %5.031,934.4135,705.68-11.8 %0.5
รวม 7,201,877 4,563,306 36.64 % 5.0 685,269 437,695 36.13 % 5.0