จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง15,738.115,559.0064.7 %5.0728.75406.3644.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง49,508.4921,128.5057.3 %5.0324.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง21,443.4872,199.68-236.7 %0.5901.3898.6689.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง19,676.12486.0097.5 %5.02,712.852,039.5024.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง23,841.2114,258.0040.2 %5.04,066.241,178.5471.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง180,828.72197,400.00-9.2 %0.522,447.9811,630.2948.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 127,436.254,822.0082.4 %5.01,351.92400.0470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง28,902.568,658.0070.0 %5.01,365.60289.1778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์23,121.872,556.0088.9 %5.0827.28422.3848.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่ายไม่ครบ6,080.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง28,155.368,775.0068.8 %5.02,220.72737.1066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา2,519.172,544.00-1.0 %0.51,871.46416.4577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,580.40207.1086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง24,049.499,718.0059.6 %5.01,972.26569.6871.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา26,089.075,271.0079.8 %5.01,010.04450.0755.4 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด59,046.8841,028.4830.5 %5.09,891.45829.9791.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 217,014.3512,574.0026.1 %5.04,362.902,462.7843.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 129,777.5414,046.0052.8 %5.012,263.944,420.4064.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง30,312.4915,781.5047.9 %5.02,650.322,156.4118.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง25,197.5816,735.0033.6 %5.05,437.022,581.7152.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง26,468.297,680.0071.0 %5.03,526.671,297.7663.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง28,958.378,661.0070.1 %5.04,154.614,101.151.3 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง31,767.83166.1299.5 %5.010,349.34799.5192.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง17,402.6117,803.00-2.3 %0.53,506.442,578.3226.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง113,233.1112,680.0088.8 %5.039,277.165,365.8586.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง23,140.858,381.0063.8 %5.02,770.931,459.1347.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง597,901.88119,008.6680.1 %5.0225,616.723,364.6898.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง26,662.9016,601.0037.7 %5.05,447.703,500.7535.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง20,083.735,387.0073.2 %5.03,850.32510.6786.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง19,277.696,485.0066.4 %5.03,279.842,568.4521.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง352,421.50249,905.5929.1 %5.0147,647.6616,782.1488.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง46,835.3434,080.0027.2 %5.05,623.004,875.6713.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง22,314.889,686.0056.6 %5.02,982.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง44,227.8270,449.74-59.3 %0.58,865.18876.0190.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง17,661.917,301.0058.7 %5.02,728.392,590.295.1 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง180,997.3823,166.0087.2 %5.067,173.632,295.5596.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง10,957.5313,893.00-26.8 %0.53,822.212,661.2330.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง42,560.3427,235.0036.0 %5.06,816.831,855.9272.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง28,086.2419,940.2929.0 %5.04,638.32412.0291.1 %5.0
สพ.ระยอง696,170.3170,970.2889.8 %5.02,371.732,236.245.7 %2.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง146,752.33122,938.3316.2 %5.03,752.643,123.2516.8 %5.0
ทสป.ห้วยโป่ง 148,585.2297,062.0034.7 %5.02,139.841,720.4819.6 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง21,348.1716,923.3620.7 %5.02,538.031,378.5945.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง29,991.0954,071.42-80.3 %0.56,892.924,773.5030.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง11,509.0416,793.00-45.9 %0.55,333.583,137.9741.2 %5.0
สปส.จ.ระยอง56,172.8484,236.00-50.0 %0.59,536.117,280.1123.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง18,462.257,680.0058.4 %5.03,279.841,340.6359.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง61,971.9533,244.1346.4 %5.03,133.681,759.2443.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบ39,803.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1170,976.56112,984.3433.9 %5.09,214.666,964.9624.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2272,818.9762,013.0077.3 %5.06,704.029,244.80-37.9 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด179,858.53276,424.00-53.7 %0.54,239.506,024.03-42.1 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง174,540.83225,552.00-29.2 %0.53,939.782,868.7627.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง160,584.4188,168.0045.1 %5.03,619.203,073.2415.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง665,062.25759,567.00-14.2 %0.511,097.508,586.0122.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง39,453.77147,586.02-274.1 %0.59,295.0213,236.45-42.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 26,476.3625,822.002.5 %1.06,246.364,351.2530.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง2,962.881,341.3054.7 %5.02,138.881,149.6746.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง183,086.4491,994.8049.8 %5.036,580.7459,594.70-62.9 %0.5
รวม 5,350,403 3,407,421 36.31 % 5.0 758,812 231,036 69.55 % 5.0