จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7497,654.03199,272.0060.0 %5.01,953.781,562.5920.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี15,503.746.00100.0 %5.02,741.34646.5776.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,161.24964.5416.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี152,521.88104,138.0031.7 %5.0390.12309.4820.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี17,683.4612,058.0031.8 %5.03,768.22704.5381.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี17,283.428,229.0052.4 %5.03,368.87316.2290.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี205,671.7885,480.0058.4 %5.016,889.285,610.2866.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม22,907.682,280.0090.0 %5.01,135.98300.6473.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว26,463.743,058.0088.4 %5.02,215.14303.4986.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี36,608.726,759.0081.5 %5.01,683.90299.9482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่27,080.704,068.0085.0 %5.01,228.26255.5679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง24,064.882,998.0087.5 %5.01,607.34301.0581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว22,297.332,778.0087.5 %5.02,281.56201.7891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม23,104.813,404.0085.3 %5.01,519.38296.7180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ22,988.461,385.0094.0 %5.01,294.08299.8376.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์22,869.323,499.0084.7 %5.01,136.76318.2572.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน22,462.672,207.0090.2 %5.01,839.66296.0583.9 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี37,043.2935,338.104.6 %2.06,480.292,719.2258.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี22,943.2715,350.4933.1 %5.05,593.742,777.6450.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน15,843.923,217.0079.7 %5.02,296.083,299.50-43.7 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม16,296.145,134.0068.5 %5.03,161.581,591.9349.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี29,463.5416,828.0042.9 %5.05,821.923,124.7246.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี19,442.367,094.0063.5 %5.04,262.641,910.3955.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี15,191.8711,156.0026.6 %5.02,741.354,024.68-46.8 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี25,551.8318,125.0029.1 %5.06,734.705,922.7912.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี24,471.4823,175.185.3 %2.56,240.303,070.5750.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี31,762.5418,726.0041.0 %5.09,136.082,382.7673.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี22,025.8212,246.0044.4 %5.05,251.44784.7285.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี49,230.9371,498.37-45.2 %0.59,473.043,071.7967.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี20,878.168,054.0061.4 %5.04,795.085,861.69-22.2 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี19,248.246,127.0068.2 %5.04,871.16227.4195.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี17,071.133,100.0081.8 %5.03,368.881,561.8953.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี22,926.9926,345.00-14.9 %0.55,612.781,912.3465.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ71,423.78152,359.00-113.3 %0.519,064.7014,918.0921.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี27,853.3843,172.00-55.0 %0.56,848.82774.7888.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี21,863.4811,411.0047.8 %5.04,566.902,062.3554.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี27,714.5650,839.00-83.4 %0.56,962.88532.9992.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี27,175.1510,894.0059.9 %5.03,749.211,860.4350.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี23,659.5316,099.0032.0 %5.05,897.401,885.4868.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี34,418.4611,088.0067.8 %5.05,213.441,207.6976.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี34,891.5913,958.0060.0 %5.07,153.082,009.5471.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี18,560.3015,343.0017.3 %5.03,730.18218.2994.1 %5.0
สพ.จันทบุรี72,222.9247,280.0034.5 %5.02,568.632,638.99-2.7 %0.5
รจจ.จันทบุรี 370,629.69436,031.00-17.6 %0.55,326.763,866.4627.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 78,376.1973,498.006.2 %3.02,902.832,932.00-1.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี17,727.5118,380.64-3.7 %0.53,140.70469.5885.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี28,151.9122,981.0018.4 %5.06,438.083,076.1252.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี19,838.2011,429.0042.4 %5.04,262.641,854.5356.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)30,767.6617,959.0041.6 %5.06,297.352,536.7359.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี24,394.1014,662.0039.9 %5.04,433.77792.2482.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี18,109.1118,945.48-4.6 %0.53,768.241,923.2549.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1184,681.44108,297.0341.4 %5.011,835.482,129.1082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)53,409.4236,752.6431.2 %5.011,738.512,958.2274.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2110,970.7861,582.5244.5 %5.09,106.782,872.1468.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี23,707.3229,521.65-24.5 %0.52,301.722,850.85-23.9 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี130,992.8959,574.6154.5 %5.04,353.722,856.6534.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว60,612.5945,974.4124.2 %5.04,579.661,700.8562.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี417,707.81452,205.00-8.3 %0.58,514.244,943.3941.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม162,046.9473,600.0054.6 %5.04,188.843,466.4017.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี272,284.38143,761.0047.2 %5.010,250.9413,598.95-32.7 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 19,918.7914,880.0025.3 %5.04,452.80832.1081.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี15,746.644,851.0069.2 %5.02,836.441,357.6252.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี799,494.44105,758.2386.8 %5.0324,987.2815,946.6195.1 %5.0
รวม 4,745,909 2,846,220 40.03 % 5.0 633,528 158,304 75.01 % 5.0