จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด19,699.925,141.0073.9 %5.02,094.30692.1067.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด129,856.4365,950.8049.2 %5.0343.08587.30-71.2 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด29,826.2143,801.94-46.9 %0.5415.92352.6715.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด18,264.6911,398.0037.6 %5.03,349.32384.4288.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราดไม่ครบ1,216.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ44.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด91,367.5067,940.0025.6 %5.010,195.085,226.3248.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร23,268.841,833.0092.1 %5.01,987.50353.4082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ22,339.222,121.0090.5 %5.0904.32397.9056.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง37,663.812,205.0094.1 %5.01,227.48526.6157.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด25,509.086.00100.0 %5.01,432.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่24,382.392,848.0088.3 %5.01,871.58398.1078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง22,561.252,451.0089.1 %5.01,336.26316.4376.3 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่60,503.3283,610.20-38.2 %0.58,052.543,633.3054.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง15,674.413,268.0079.2 %5.02,039.225.7099.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด32,436.109,406.0071.0 %5.04,832.582,527.5647.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด26,745.638,951.0066.5 %5.03,900.813,872.580.7 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด62,082.788,242.0086.7 %5.06,544.029,447.21-44.4 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด10,553.2119,172.00-81.7 %0.52,461.604,625.84-87.9 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด24,321.207,047.0071.0 %5.05,973.545,260.2411.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด19,216.7815,331.5020.2 %5.03,266.162,725.8816.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด30,532.4184,311.45-176.1 %0.56,068.641,537.6074.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด8,642.016,878.4420.4 %5.04,147.982,599.3437.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราดไม่ครบ4,002.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ532.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด20,855.545,829.0072.1 %5.02,721.801,815.1033.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด20,522.3218,539.309.7 %4.54,147.98365.7991.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราดไม่ครบ166,837.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,600.74ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด10,005.1132,698.00-226.8 %0.53,683.467,125.00-93.4 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดไม่ครบ14,374.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ882.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด23,548.7328,190.74-19.7 %0.54,152.19471.3188.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด18,344.906,774.0063.1 %5.02,930.982,761.505.8 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด20,732.6221,706.00-4.7 %0.54,186.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด19,310.6010,562.0045.3 %5.02,053.742,672.30-30.1 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด18,990.6412,001.0036.8 %5.03,157.502,004.4136.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด19,380.9416,455.4815.1 %5.01,517.073,146.87-107.4 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด19,297.0414,471.0025.0 %5.04,151.561,921.9653.7 %5.0
สกข.จังหวัดตราด 30,439.0433,920.00-11.4 %0.51,217.841,809.13-48.6 %0.5
เรือนจำจังหวัดตราด 3,235,590.50220,259.0993.2 %5.03,563.159,101.28-155.4 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด16,850.055,090.0069.8 %5.02,227.401,206.2245.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด31,558.7114,329.0054.6 %5.06,867.292,974.7956.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด19,241.727,045.0063.4 %5.03,672.601,620.0455.9 %5.0
สปส.จ.ตราด26,600.9218,617.0030.0 %5.04,718.463,478.8226.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด18,988.599,135.0051.9 %5.03,577.51808.4377.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด25,196.1910,944.3756.6 %5.02,302.681,270.5044.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด72,553.70116.2499.8 %5.07,134.642,419.0366.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่103,493.7043,610.8157.9 %5.03,364.801,853.2444.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด751,472.00188,370.0674.9 %5.05,839.387,631.01-30.7 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด112,384.0094,612.6815.8 %5.03,370.503,455.54-2.5 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด46,115.7091,206.54-97.8 %0.57,805.227,816.22-0.1 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 18,839.9114,214.2024.6 %5.02,833.443,847.81-35.8 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด15,685.783,859.1175.4 %5.01,296.601,365.97-5.3 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 114,808.6470,692.0038.4 %5.021,302.6416,958.0620.4 %5.0
รวม 5,566,255 1,445,161 74.04 % 5.0 180,622 135,371 25.05 % 5.0