จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,870.984,979.00-2.2 %0.51,780.141,477.4617.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา20,991.4019,771.205.8 %2.53,283.92750.1677.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา19,024.798,369.0056.0 %5.03,724.65293.1492.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 221,925.5414,637.0033.2 %5.04,447.261,440.2067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา130,203.80141,503.53-8.7 %0.524,604.2010,148.0458.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว24,724.486,348.0074.3 %5.01,593.84572.1864.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน19,552.511,098.0094.4 %5.01,065.482,230.51-109.3 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว24,233.494,907.0079.8 %5.01,290.60358.2572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม25,300.985,353.0078.8 %5.01,698.99531.8068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต24,258.014,155.0082.9 %5.02,214.72535.9275.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า26,545.906,909.0074.0 %5.01,319.28266.8479.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์25,445.899,709.0061.8 %5.01,143.90357.5668.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง29,069.3210,826.0062.8 %5.02,012.82817.0759.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น23,193.883,073.0086.8 %5.01,318.68213.4383.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ23,819.91948.0096.0 %5.01,410.005.7099.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา23,483.4519,811.0015.6 %5.04,150.384,460.15-7.5 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา28,019.2418,319.0034.6 %5.05,588.234,028.0527.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา20,409.1216,454.0019.4 %5.04,066.921,318.7167.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา18,982.287,135.0062.4 %5.03,496.443,994.41-14.2 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 231,395.8129,223.006.9 %3.011,229.306,801.5039.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา23,878.7623,477.001.7 %0.55,207.884,228.3018.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา12,935.6515,735.00-21.6 %0.53,078.005.7099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา27,566.3316,896.0038.7 %5.07,033.628,987.64-27.8 %0.5
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา173,508.6432,181.0081.5 %5.064,369.891,996.2296.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา48,151.9158,566.32-21.6 %0.57,375.742,903.1960.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา9,689.0914,418.00-48.8 %0.53,409.281,612.3152.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา21,434.116,122.0071.4 %5.04,485.30142.8096.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา17,623.0811,143.0036.8 %5.03,211.221,402.0756.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา22,009.4223,942.00-8.8 %0.54,903.661,337.4572.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา27,436.73143,138.00-421.7 %0.56,006.578,266.83-37.6 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา35,378.2935,395.00-0.0 %0.55,892.482,842.9251.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา21,646.598,855.0059.1 %5.04,713.481,354.7171.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา33,378.5674,602.80-123.5 %0.58,954.05525.3694.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา30,738.8016,253.0047.1 %5.05,441.082,002.1963.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา20,226.177,549.0062.7 %5.04,390.221,259.0271.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา30,949.0818,605.0039.9 %5.06,967.622,452.2564.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา24,139.5624,278.00-0.6 %0.54,295.14306.4492.9 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา69,699.7818,905.0072.9 %5.04,409.221,676.0962.0 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 470,377.63363,915.0322.6 %5.07,304.873,713.0849.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา28,986.387,680.0073.5 %5.03,436.23827.2875.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา44,268.8133,214.3025.0 %5.06,780.922,934.2756.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา26,939.699,026.0066.5 %5.04,865.612,237.2854.0 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา59,768.27123,480.85-106.6 %0.510,643.677,775.9226.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา19,782.3110,803.0045.4 %5.02,561.761,404.9745.2 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา26,363.6643,582.78-65.3 %0.54,511.547,209.80-59.8 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1131,556.19132,827.48-1.0 %0.55,757.662,634.1154.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)106,359.0136,819.8065.4 %5.011,782.621,508.6587.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2147,958.2864,028.8556.7 %5.09,993.903,913.9660.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา10,010.4524,924.26-149.0 %0.51,913.10994.2748.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม477,549.28150,930.3968.4 %5.04,439.727,298.15-64.4 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา127,090.4298,489.2122.5 %5.04,038.787,356.78-82.2 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง260,376.88183,914.5929.4 %5.03,930.554,022.45-2.3 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา111,164.91138,428.13-24.5 %0.54,039.942,056.3149.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 202,204.78158,833.3021.4 %5.05,333.883,550.5633.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา372,315.63342,943.977.9 %3.57,783.906,406.6917.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา521,297.97255,096.0051.1 %5.04,849.145,994.73-23.6 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา53,125.85120,778.00-127.3 %0.510,260.968,792.7614.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 22,061.0425,272.00-14.6 %0.54,713.665,329.48-13.1 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา13,999.814,616.0067.0 %5.02,659.761,434.1246.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา94,800.2072,248.0023.8 %5.021,750.4829,984.84-37.9 %0.5
รวม 4,544,199 3,285,441 27.70 % 5.0 378,937 201,283 46.88 % 5.0