จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี16,418.934,946.0069.9 %5.02,497.861,090.2256.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี22,408.079,687.0056.8 %5.04,380.481,400.8668.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี17,321.5610,842.9037.4 %5.03,543.781,134.4768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี115,809.58123,440.28-6.6 %0.515,523.807,364.8852.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม23,966.853,062.0087.2 %5.01,647.42399.0075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ23,618.373,070.0087.0 %5.0951.97246.9974.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี30,383.317,359.0075.8 %5.01,560.90380.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี27,134.206,260.0076.9 %5.02,824.50855.0069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ35,024.688,298.0076.3 %5.01,953.42684.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง22,286.022,885.0087.1 %5.01,111.08361.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี23,683.942,329.0090.2 %5.02,376.06370.5084.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี28,613.1013,640.0052.3 %5.03,305.094,354.80-31.8 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี21,623.176,651.3069.2 %5.03,062.612,237.2526.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี33,700.8829,615.0912.1 %5.06,818.393,428.7149.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี17,041.997,018.0058.8 %5.03,524.703,188.809.5 %4.5
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี18,298.456,151.0066.4 %5.03,410.702,945.3913.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี32,811.6514,790.0854.9 %5.09,001.3510,730.03-19.2 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี12,124.0833,745.86-178.3 %0.52,851.801,822.3936.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี27,614.7013,431.0051.4 %5.06,719.404,892.2127.2 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี22,419.769,614.0057.1 %5.04,893.842,098.9057.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี41,283.8375,888.02-83.8 %0.57,746.301,549.3780.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี21,659.1219,523.009.9 %4.54,551.542,997.4534.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)77,730.6561,160.4321.3 %5.026,447.531,172.4695.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 639,855.4952,643.80-32.1 %0.513,700.642,368.3382.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี19,075.944,558.0076.1 %5.04,227.71655.0684.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี17,097.934,404.0074.2 %5.02,916.271,706.0541.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี20,823.9219,407.006.8 %3.04,551.663,291.9227.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี30,512.23181,987.28-496.4 %0.58,088.5911,280.34-39.5 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี18,357.2733,019.50-79.9 %0.53,296.584,012.80-21.7 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี21,976.4811,562.0047.4 %5.04,551.661,299.4771.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี47,287.90106,422.72-125.1 %0.58,432.14818.1590.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี86,595.5573,495.0015.1 %5.012,445.749,583.7023.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี8,132.6710,135.00-24.6 %0.53,620.371,700.7553.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี21,395.5210,074.0052.9 %5.04,323.362,174.8949.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี22,545.7828,528.00-26.5 %0.54,665.724,224.159.5 %4.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี26,211.7815,216.1641.9 %5.04,299.182,383.7244.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี18,680.9117,445.006.6 %3.03,296.52320.5590.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี25,308.5915,058.0040.5 %5.06,611.882,438.6763.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 5,255,767.00124,711.4297.6 %5.046,835.453,550.4592.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 27,567.9164,986.85-135.7 %0.51,862.642,007.44-7.8 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี17,492.316,487.0062.9 %5.02,840.101,301.8854.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี25,377.3213,875.0045.3 %5.04,095.182,653.8735.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี22,240.8323,875.04-7.3 %0.54,209.362,966.9529.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี28,117.0120,682.6026.4 %5.05,882.766,618.85-12.5 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี18,447.9412,254.0033.6 %5.03,867.061,948.5349.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี28,651.2915,585.7145.6 %5.05,819.324,778.9617.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี17,818.8111,194.0437.2 %5.03,486.741,342.5161.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)76,183.3442,040.8344.8 %5.017,280.611,187.6693.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1217,625.4571,807.2067.0 %5.07,205.143,222.0055.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 216,683.7167,091.01-302.1 %0.511,095.084,733.4357.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี116,399.2532,716.1771.9 %5.02,643.421,364.1948.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี400,894.9787,881.1678.1 %5.02,668.182,812.10-5.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี377,461.50382,544.00-1.3 %0.58,781.7611,373.30-29.5 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี513,476.75107,004.4079.2 %5.06,175.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี40,986.72118,201.00-188.4 %0.56,000.9012,919.86-115.3 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 21,137.1819,683.006.9 %3.04,729.254,939.28-4.4 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี15,282.183,544.0076.8 %5.054,294.181,185.8597.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี48,743.0691,591.97-87.9 %0.510,768.3824,801.00-130.3 %0.5
รวม 8,423,189 2,375,119 71.80 % 5.0 414,098 199,671 51.78 % 5.0