จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก16,216.715,971.0063.2 %5.02,082.601,666.5920.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก27,198.9622,992.3315.5 %5.04,136.34507.8487.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก20,711.66351.0098.3 %5.03,223.26488.0884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก84,323.4374,132.0012.1 %5.012,962.734,945.3361.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา27,137.595,080.0081.3 %5.01,424.70529.4462.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี25,125.432,683.0089.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์27,187.047,270.0073.3 %5.01,710.60383.8477.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,502.88422.4771.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก22,469.7212,384.8844.9 %5.03,755.462,782.2225.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก28,635.5310,707.0062.6 %5.03,128.481,929.7138.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก25,127.0112,201.0051.4 %5.04,326.482,769.5836.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก26,756.5212,455.0053.5 %5.03,337.622,171.4434.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก23,463.855,831.0075.1 %5.02,824.211,904.6432.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก74,186.5913,307.0082.1 %5.06,075.965,512.059.3 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก9,930.2522,598.56-127.6 %0.52,182.201,736.7220.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก26,670.4516,216.0039.2 %5.05,733.663,693.1935.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก22,685.1312,082.9246.7 %5.04,136.34540.8786.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก39,428.3365,811.05-66.9 %0.57,844.44518.0393.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก20,655.179,547.0053.8 %5.03,736.981,378.3063.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก20,552.444,893.0076.2 %5.03,679.92203.2294.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก18,440.616,458.0065.0 %5.02,767.142,962.30-7.1 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก21,063.6613,795.0034.5 %5.03,908.131,090.1572.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก31,165.2537,388.00-20.0 %0.57,445.103,481.0053.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก25,749.5711,591.0055.0 %5.06,113.981,165.5480.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก82,632.4081,488.821.4 %0.510,194.60599.7894.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก22,632.8615,258.0032.6 %5.04,497.372,381.1747.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก22,584.6417,044.0024.5 %5.03,946.161,415.9964.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก37,868.129,285.0075.5 %5.04,992.021,264.5974.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก19,392.5618,285.005.7 %2.52,347.75677.6771.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก19,656.358,258.0058.0 %5.03,394.692,449.9627.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก4,265,921.00113,540.0097.3 %5.038,156.167,611.6180.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก17,233.309,053.0047.5 %5.02,139.621,206.6243.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก25,431.6210,076.4660.4 %5.03,775.003,963.40-5.0 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก17,565.767,642.0056.5 %5.02,220.40962.8956.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก29,028.4625,610.3211.8 %5.04,896.681,868.7061.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกไม่ครบ7,207.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,157.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก19,366.1414,849.5323.3 %5.02,995.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก161,574.13107,304.0033.6 %5.07,084.404,578.5835.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก9,354.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,680.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก480,081.66399,458.0016.8 %5.07,185.487,635.09-6.3 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 33,308.6611,166.0066.5 %5.03,527.823,246.568.0 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก17,129.274,391.0074.4 %5.02,120.62727.8765.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกไม่ครบ58,326.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ29,574.68ประเมินไม่ได้0.0
รวม 5,936,288 1,238,455 79.14 % 5.0 198,518 83,373 58.00 % 5.0