จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว15,321.963,531.0077.0 %5.02,640.34765.5671.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว57,956.0733,556.0042.1 %5.0395.375.7098.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว34,258.444,102.2088.0 %5.0670.56156.0076.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว19,803.669,522.0051.9 %5.04,351.801,162.6273.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว21,039.908,555.0059.3 %5.04,218.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว83,914.9949,794.0040.7 %5.09,333.986,169.5333.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด23,756.742,117.0091.1 %5.01,831.56299.9183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น24,133.655,038.0079.1 %5.01,658.34450.4372.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ26,708.418,781.0067.1 %5.02,492.62645.8274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์23,160.173,355.0085.5 %5.01,434.66289.3879.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา22,951.513,141.0086.3 %5.02,669.58344.5787.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร23,754.424,508.0081.0 %5.01,961.52362.1881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว26,934.326,084.0077.4 %5.01,729.02247.2385.7 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว30,542.5711,524.0062.3 %5.07,090.0812,553.87-77.1 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว22,809.223,341.0085.4 %5.02,754.42730.2573.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ40,660.2813,413.6067.0 %5.04,198.92468.4788.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว22,789.3510,144.0055.5 %5.05,492.764,882.0411.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว19,041.247,045.0063.0 %5.04,123.621,916.8653.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว21,097.458,037.0061.9 %5.03,096.723,836.33-23.9 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว22,321.4816,072.0028.0 %5.05,150.4621,116.32-310.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว11,510.952,556.0077.8 %5.02,813.645,544.90-97.1 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว23,135.908,499.0063.3 %5.05,724.485.4599.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว35,998.8125,305.1129.7 %5.08,687.464,037.3053.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว45,688.1665,724.11-43.9 %0.57,774.681,579.0479.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว32,007.717,250.0077.3 %5.05,074.394,565.3510.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว20,252.704,604.0077.3 %5.02,434.05620.7774.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว19,144.922,826.0085.2 %5.03,343.932,166.2335.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว22,983.3911,409.7450.4 %5.05,492.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว422,981.25332,232.7521.5 %5.0161,385.9211,755.3992.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว21,709.328,444.0061.1 %5.05,492.762,078.5962.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว25,389.7159,225.58-133.3 %0.56,101.261,109.0481.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว65,234.635,686.0091.3 %5.04,123.622,036.0950.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว20,638.6713,925.0032.5 %5.04,579.951,505.3567.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว9,328.7212,156.00-30.3 %0.53,504.452,703.6322.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว23,835.645,410.0077.3 %5.05,720.942,312.3059.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว16,318.2213,629.0016.5 %5.03,553.11332.0490.7 %5.0
สพ. สระแก้ว68,462.0022,061.0067.8 %5.04,579.983,689.8019.4 %5.0
รจจ.สระแก้ว 285,009.91185,796.0034.8 %5.05,430.745,988.29-10.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว16,765.785,600.0066.6 %5.03,157.321,055.6566.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว23,369.6011,670.0050.1 %5.04,808.164,044.1515.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว18,469.536,331.0065.7 %5.03,667.201,523.6358.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว40,081.3438,860.333.0 %1.56,348.484,644.5526.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว22,040.377,980.0063.8 %5.04,675.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว69,026.0884,578.40-22.5 %0.522,036.683,281.4085.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว72,074.1226,245.4463.6 %5.05,930.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว101,467.1344,115.9656.5 %5.07,531.713,586.2852.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1107,046.0781,883.6123.5 %5.08,997.795,406.1939.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว189,804.4420,361.0089.3 %5.01,726.175.7099.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว326,362.2899,156.9369.6 %5.07,504.864,562.8539.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว135,164.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,246.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว81,741.9383,214.61-1.8 %0.533,223.3510,507.1768.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 22,336.3015,096.0032.4 %5.05,150.463,289.1336.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว16,461.527,438.0054.8 %5.02,982.661,173.3260.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว390,169.7830,652.6092.1 %5.0180,702.3313,599.2592.5 %5.0
รวม 3,249,803 1,561,584 51.95 % 5.0 591,239 165,112 72.07 % 5.0