จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา16,164.504,065.0074.9 %5.04,520.191,300.2171.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา211,268.13139,025.0034.2 %5.01,261.80936.2925.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา45,849.434,201.1090.8 %5.0909.44288.2068.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา27,785.4227,734.000.2 %0.57,315.531,317.0882.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 320,359.2810,396.0048.9 %5.09,338.46221.0997.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา22,915.112,830.0087.7 %5.02,391.06475.3980.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 9180,300.17169,616.025.9 %2.520,596.042,990.6085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1152,951.25294,252.00-92.4 %0.531,821.678,122.4574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 290,611.3877,020.2015.0 %5.015,729.3610,865.4930.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย25,650.376,492.0074.7 %5.02,146.38658.8869.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย25,007.652,721.0089.1 %5.01,451.34487.9366.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง23,200.183,172.0086.3 %5.01,672.32467.5272.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง22,460.461,940.0091.4 %5.01,407.8492.7993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน29,501.994,296.0085.4 %5.01,909.92772.6459.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่24,319.936,324.0074.0 %5.02,814.90511.6781.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 141,973.7525,262.5539.8 %5.03,532.13693.5080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,338.02355.3084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก23,045.314,562.0080.2 %5.01,686.18491.0170.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ23,236.531,857.0092.0 %5.01,604.8293.1594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว29,376.712,260.0092.3 %5.02,229.78388.0182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว24,715.465,295.0078.6 %5.02,110.62330.7584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง35,332.647,159.0079.7 %5.03,365.22387.7588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ27,745.09997.0096.4 %5.01,201.38263.7778.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย28,376.534,946.0082.6 %5.01,461.54711.1551.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ23,454.573,487.0085.1 %5.01,026.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง25,366.282,547.0090.0 %5.02,680.32445.9083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด23,376.814,039.0082.7 %5.03,115.56445.1785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย30,688.494,928.0083.9 %5.02,330.16588.4774.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง23,705.802,700.0088.6 %5.02,697.36293.7589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง23,114.322,871.0087.6 %5.01,556.58294.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี23,852.335,094.0078.6 %5.02,494.01547.2078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช24,022.593,293.0086.3 %5.01,381.56411.6070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย24,549.335,729.0076.7 %5.02,419.20487.1379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง23,482.492,205.0090.6 %5.02,066.99154.5692.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม22,310.941,017.0095.4 %5.01,885.1491.9895.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง24,203.112,085.0091.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 330,788.5846,914.25-52.4 %0.513,422.376,608.2650.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา48,938.1934,494.7829.5 %5.016,500.245,294.8067.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว16,962.5712,043.2129.0 %5.03,887.942,327.5040.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่15,793.485,837.0063.0 %5.024,576.741,937.1292.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย16,274.884,794.0070.5 %5.03,046.801,944.6536.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,117.461,903.3568.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง16,979.303,705.0078.2 %5.02,225.881,887.0015.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย16,981.274,583.0073.0 %5.03,735.282,621.0529.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา25,238.4416,562.0034.4 %5.05,756.23521.3290.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา29,705.5828,097.005.4 %2.59,236.156,708.1227.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 520,114.969,830.4951.1 %5.09,126.484,802.2847.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา19,973.846,986.0065.0 %5.05,775.244,399.4823.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 8400,805.63446,154.00-11.3 %0.5154,799.7744,534.8071.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 322,878.2610,758.0053.0 %5.05,379.421,637.6069.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา18,113.017,365.0059.3 %5.05,185.744,828.456.9 %3.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์589,363.193,262,825.00-453.6 %0.538,199.7818,138.6052.5 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 333,252.4333,640.00-1.2 %0.514,130.7210,969.8322.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา86,424.8437,134.3657.0 %5.028,594.4417,261.7239.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 381,729.4773,127.9910.5 %5.010,300.3217,769.44-72.5 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา14,813.0432,553.00-119.8 %0.54,129.107,049.00-70.7 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา41,456.0729,250.1029.4 %5.015,473.405,231.7166.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)41,315.1845,102.57-9.2 %0.513,799.983,956.7571.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 524,768.8919,860.8819.8 %5.08,649.7214,417.48-66.7 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา191,721.63160,312.6416.4 %5.019,466.76940.6395.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 349,660.5077,184.3177.9 %5.01,394.684,893.78-250.9 %0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)76,487.41155,217.48-102.9 %0.525,945.3836,024.00-38.8 %0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)49,115.9451,280.00-4.4 %0.516,892.055,828.5065.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา26,537.6812,867.0051.5 %5.08,538.031,726.6779.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)24,512.8945,050.00-83.8 %0.57,866.991,479.3381.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)44,866.8665,765.57-46.6 %0.515,473.4021,761.27-40.6 %0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 557,807.9187,826.00-51.9 %0.523,049.0614,744.5036.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา55,067.7944,764.1818.7 %5.021,180.6019,300.858.9 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)10,694.922,672.0075.0 %5.0306.72329.92-7.6 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)9,850.624,638.0052.9 %5.0183.36268.13-46.2 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา20,120.873,596.3982.1 %5.0633.60853.25-34.7 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา26,962.206,994.0074.1 %5.07,467.68391.9894.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา26,895.1610,311.0061.7 %5.07,182.421,204.5283.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา25,129.9917,813.7129.1 %5.07,372.683,658.5150.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา41,969.1173,259.00-74.6 %0.512,240.6817,380.09-42.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา48,427.0219,782.0059.2 %5.012,278.703,093.2174.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา29,794.3914,046.0052.9 %5.07,258.502,224.5369.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา77,300.60116,647.20-50.9 %0.514,788.84712.5095.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา46,119.0161,387.30-33.1 %0.518,844.687,215.2561.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา70,588.0213,938.0080.3 %5.07,340.982,921.2560.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา25,824.6119,600.0024.1 %5.08,285.364,140.6050.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา31,535.4520,105.0036.2 %5.010,396.113,196.7869.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา36,659.7830,993.0015.5 %5.011,442.032,889.0674.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา27,795.1329,756.00-7.1 %0.57,391.60665.7991.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา359,175.3122,643.5993.7 %5.05,999.743,742.3237.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา555,481.38147,968.0973.4 %5.05,391.213,797.7829.6 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 269,689.16368,991.00-36.8 %0.59,186.804,448.2751.6 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 835,829.63783,429.136.3 %3.012,389.894,693.2462.1 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 508,349.63799,043.19-57.2 %0.511,221.938,818.9221.4 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา507,232.88283,551.0044.1 %5.011,525.286,210.5846.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 364,358.6098,025.00-52.3 %0.515,629.224,936.0468.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา17,439.839,126.0047.7 %5.04,862.461,659.6865.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา38,905.3841,962.00-7.9 %0.59,597.448,777.058.5 %4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา2,798,906.50120,812.2895.7 %5.0130,210.558,987.6093.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา27,058.9210,569.0060.9 %5.06,954.224,655.9433.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา52,860.7074,044.84-40.1 %0.514,960.047,176.6852.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา24,402.4720,020.7218.0 %5.07,372.31464.3393.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา42,674.5139,561.007.3 %3.514,913.0611,242.7724.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา84,270.2547,736.0043.4 %5.08,627.644,599.8546.7 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร29,482.4020,875.0029.2 %5.05,076.721,170.1577.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา73,319.1743,080.0041.2 %5.013,726.522,675.7480.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1341,435.4797,055.9971.6 %5.06,029.903,175.7747.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 377,104.4371,350.067.5 %3.511,899.293,303.5872.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 583,858.0375,119.0010.4 %5.09,608.102,674.3272.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)312,665.7873,655.2276.4 %5.06,253.632,301.4063.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2172,520.1699,837.6042.1 %5.03,882.902,600.5033.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4252,787.8689,708.0064.5 %5.010,088.005,435.3546.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6282,800.3181,847.9671.1 %5.07,765.143,192.1058.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7100,425.6380,705.0019.6 %5.09,518.022,971.5168.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา52,926.7852,682.130.5 %0.53,424.246,459.00-88.6 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ313,345.63216,523.0030.9 %5.08,889.962,932.0867.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา1,013,172.50555,735.0045.1 %5.08,777.786,382.8227.3 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา369,391.8172,452.0980.4 %5.06,086.46617.9889.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา323,863.88258,800.0020.1 %5.08,482.162,583.1769.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา667,189.19578,329.0013.3 %5.013,958.4013,423.503.8 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี312,317.88181.5699.9 %5.08,538.547,035.2417.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง328,987.8179,387.8775.9 %5.07,534.426,678.8811.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ18,874.598,071.7757.2 %5.011,508.84793.0593.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่450,517.06149,683.7866.8 %5.08,167.225,421.1133.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา378,523.94262,217.0030.7 %5.07,644.6612,606.04-64.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย172,403.7083,024.0051.8 %5.07,173.783,963.8444.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย246,928.05214,565.0013.1 %5.08,666.045,479.2736.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง633,339.25123,673.0080.5 %5.07,712.285,741.3725.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา215,582.73242,793.00-12.6 %0.518,410.3127,930.21-51.7 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา576,135.94123,491.8278.6 %5.030,345.8424,709.2318.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา261,785.83186,223.0328.9 %5.08,418.635,465.2335.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,376.04252.0496.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา166,047.13243,512.13-46.7 %0.522,678.2015,262.8832.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 25,212.4415,651.0037.9 %5.07,714.866,434.3716.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน32,589.7145,132.00-38.5 %0.513,117.417,576.9242.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)18,439.179,807.0046.8 %5.08,768.10382.9295.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา20,906.2810,794.5048.4 %5.06,558.902,572.0960.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 3323,049.22236,334.0026.8 %5.0112,261.4449,337.8356.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา108,980.91250,420.00-129.8 %0.540,107.6659,373.60-48.0 %0.5
รวม 19,431,936 13,784,042 29.07 % 5.0 1,567,725 774,704 50.58 % 5.0