จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ17,174.282,360.2386.3 %5.01,571.88859.9145.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ31,601.6132,323.00-2.3 %0.55,337.06549.5589.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ23,758.0214,242.0040.1 %5.02,769.905.7099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2160,779.11209,000.00-30.0 %0.522,840.224,943.6078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1267,929.31249,160.007.0 %3.529,297.225,375.1381.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3134,726.81163,582.70-21.4 %0.519,523.678,425.6256.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 145,185.1629,808.0034.0 %5.03,150.25810.3574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 131,634.2917,366.0045.1 %5.02,667.60534.8480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์32,970.2916,245.0050.7 %5.02,746.87509.7181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 233,233.476.00100.0 %5.01,914.18134.3593.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง37,292.9812,737.0065.8 %5.01,876.16471.9874.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 231,517.9517,900.0043.2 %5.02,370.60763.8067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ28,041.785,098.0081.8 %5.02,379.42418.3982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี40,771.6526,104.0036.0 %5.02,712.84704.5674.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 140,418.6433,147.0018.0 %5.06,689.112,506.0262.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 224,661.0840,021.00-62.3 %0.55,025.784,955.891.4 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ27,125.3217,875.0034.1 %5.04,880.702,010.2058.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ17,083.9811,488.0032.8 %5.01,838.131,117.8239.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ24,631.9615,521.0037.0 %5.02,484.662,264.168.9 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ21,395.0018,990.0011.2 %5.03,808.562,554.0732.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ10,269.1716,340.00-59.1 %0.51,949.062,135.44-9.6 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ27,518.7835,284.00-28.2 %0.56,021.663,573.1840.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ44,148.76124,629.00-182.3 %0.57,048.50945.9186.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ22,117.3112,926.0041.6 %5.03,853.802,456.7036.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ22,865.429,197.0059.8 %5.03,739.72399.5989.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ23,285.348,885.0061.8 %5.02,313.541,242.4046.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ29,051.1630,650.00-5.5 %0.54,766.581,543.1567.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ32,924.37256,044.11-677.7 %0.57,733.102,617.3766.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ23,291.3415,479.0033.5 %5.04,766.581,244.2273.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ17,140.0720,268.00-18.2 %0.51,952.22956.9151.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ34,383.7890,463.00-163.1 %0.58,531.76674.6392.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ67,425.1319,418.0071.2 %5.02,826.962,495.7711.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ24,765.7721,362.0013.7 %5.03,625.621,395.7761.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ26,100.7964,516.00-147.2 %0.55,108.882,868.5643.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ87,028.8729,471.0066.1 %5.09,558.632,507.4673.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ35,187.0873,874.00-109.9 %0.57,390.80593.3192.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา165,342.20176,380.00-6.7 %0.56,532.066,790.16-4.0 %0.5
สพ.สมุทรปราการ617,601.56101,485.0083.6 %5.04,850.923,071.2536.7 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 594,876.31866,000.00-45.6 %0.59,691.8913,715.76-41.5 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ17,363.459,685.0044.2 %5.02,028.28351.2882.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ38,919.4072,006.00-85.0 %0.58,531.764,072.8252.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ200,742.19428,001.00-113.2 %0.514,165.003,536.4375.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ44,749.9059,786.00-33.6 %0.56,478.022,910.8055.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ890,446.31322,263.0063.8 %5.035,458.4410,421.3170.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ20,650.5613,321.0035.5 %5.03,055.14722.6076.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ8,167.2232,242.00-294.8 %0.52,951.884,720.77-59.9 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1126,524.53131,440.00-3.9 %0.55,138.885,093.210.9 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 230,628.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,178.184,911.775.1 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ64,063.6445,131.0029.6 %5.01,807.88967.2746.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ590,446.25585,460.000.8 %0.58,959.983,404.5262.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ210,346.20146,922.0030.2 %5.03,889.0812,982.44-233.8 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ427,612.34197,631.0053.8 %5.02,710.385,511.32-103.3 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์178,094.75104,000.0041.6 %5.02,399.581,362.4043.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ261,085.9876,324.0070.8 %5.085,975.988,368.4690.3 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย5,713,706.501,726,334.1069.8 %5.087,252.541,985.1997.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 25,248.3138,000.00-50.5 %0.55,108.884,860.534.9 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ21,034.054,406.0079.1 %5.0942.661,069.79-13.5 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ285,363.75166,856.0041.5 %5.018,387.7226,223.45-42.6 %0.5
รวม 12,101,821 7,065,453 41.62 % 5.0 528,567 194,620 63.18 % 5.0