จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์18,964.512,088.3989.0 %5.03,506.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์106,540.7273,742.1830.8 %5.0483.001,973.69-308.6 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์14,800.864,368.5670.5 %5.02,821.56249.6991.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์19,152.7711,016.6642.5 %5.04,304.82557.8387.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์136,896.9587,672.0036.0 %5.016,113.764,953.3169.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,107.55692.8167.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด23,592.874,009.0083.0 %5.02,166.36359.4583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ25,748.344,175.0083.8 %5.01,848.48195.0889.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์22,877.76326.1698.6 %5.01,773.4276.3995.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์22,876.263,511.0084.7 %5.01,850.58103.3294.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,555.084,043.00-13.7 %0.51,340.52182.9086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง24,909.045,347.0078.5 %5.02,542.44380.6185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่24,423.033,286.0086.5 %5.02,420.76231.7190.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย23,510.132,817.0088.0 %5.02,513.22309.4387.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง23,192.902,737.0088.2 %5.01,373.70248.1181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย24,392.024,531.0081.4 %5.02,242.32554.1375.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง23,199.822,626.0088.7 %5.01,875.42490.9973.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ26,957.231,281.0095.2 %5.01,066.0291.1791.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง22,703.952,459.0089.2 %5.02,261.40209.4390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก24,430.803,212.0086.9 %5.02,104.08360.5882.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ22,545.173,212.0085.8 %5.01,612.62434.0573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์28,534.152,519.0091.2 %5.01,837.56404.7678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์23,048.543,098.0086.6 %5.01,589.58100.0293.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช22,969.852,046.0091.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์21,099.9115,063.9028.6 %5.05,673.964,560.0019.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง17,132.776,467.0062.3 %5.03,125.221,577.0049.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์16,850.429,340.3044.6 %5.03,104.621,113.4064.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง18,460.634,387.0076.2 %5.03,447.961,577.0054.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย17,833.893,701.0079.2 %5.03,045.001,702.4044.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์25,776.5312,071.2253.2 %5.06,833.946,089.4110.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์17,782.765,142.0071.1 %5.04,133.584,042.212.2 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์16,255.6715,792.012.9 %1.03,728.255,192.82-39.3 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์38,754.7022,939.2340.8 %5.012,405.546,495.4747.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์27,147.3222,415.0017.4 %5.08,012.964,176.4347.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์80,942.8488,675.00-9.6 %0.511,835.183,480.1970.6 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์4,763,138.00409,147.9491.4 %5.034,936.713,065.6091.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)32,789.651,834.0094.4 %5.0639.9055.0091.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์41,587.371,894.0095.4 %5.0733.26341.6253.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์14,393.094,478.6468.9 %5.03,487.15587.1983.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์17,468.415,663.0067.6 %5.04,856.602,764.1343.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์20,868.0419,872.004.8 %2.05,635.842,740.2551.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ16,124.71ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26,719.66ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ14,460.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์15,704.162,988.0081.0 %5.03,163.86911.7471.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์69,582.5717,758.6274.5 %5.05,673.963,670.4435.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์34,391.2021,078.0038.7 %5.08,944.761,401.4384.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์36,922.6829,251.9120.8 %5.08,921.124,890.8945.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์10,796.2048,630.00-350.4 %0.52,155.40418.8580.6 %5.0
สพ.บุรีรัมย์391,520.0666,371.0083.0 %5.05,310.654,106.4522.7 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 292,535.00201,424.5231.1 %5.04,635.243,174.9531.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์16,921.008,058.1252.4 %5.03,906.861,973.7349.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์18,562.6212,025.0035.2 %5.04,304.842,171.2249.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์47,368.645,743.9387.9 %5.05,674.00423.0392.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์19,908.891,437.9992.8 %5.04,873.48173.5496.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์16,598.5233,642.48-102.7 %0.55,948.101,955.2967.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1487,393.0999,585.0079.6 %5.06,567.362,814.9057.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2283,923.751,437.9999.5 %5.015,250.86173.5498.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)134,896.9415,532.4188.5 %5.014,930.401,286.0491.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4126,235.4747,478.1062.4 %5.015,521.133,500.0077.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3171,495.6353,422.0468.8 %5.015,355.381,160.2192.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์114,786.796.00100.0 %5.01,110.305.7099.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง66,213.74135,248.00-104.3 %0.54,130.342,717.9434.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก475,647.28135,488.0071.5 %5.05,684.705,217.358.2 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์110,479.7894,550.0214.4 %5.03,813.121,442.8162.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์64,099.93217,281.27-239.0 %0.53,660.7212,079.41-230.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์184,765.4596,404.0047.8 %5.06,068.641,542.2174.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง563,361.886.00100.0 %5.04,490.646.7099.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์112,710.2930,569.5672.9 %5.016,184.0912,452.7223.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 24,388.6514,283.0041.4 %5.05,598.024,352.0822.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์16,666.844,005.7976.0 %5.03,335.003,141.595.8 %2.5
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์93,772.3724,642.0873.7 %5.032,803.444,840.4485.2 %5.0
รวม 9,899,754 2,301,355 76.75 % 5.0 391,901 144,725 63.07 % 5.0