จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์178,961.0572,771.4959.3 %5.0619.832,022.46-226.3 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์24,482.5425,376.07-3.6 %0.56,300.021,018.1183.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์17,163.066,636.0061.3 %5.04,253.16157.4496.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์122,540.5575,644.0038.3 %5.012,924.455,913.6554.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน25,936.433,215.0087.6 %5.01,070.7478.5392.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ28,241.174,427.0084.3 %5.01,978.56235.1888.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม26,740.692,705.0089.9 %5.01,452.2466.3795.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ25,905.212,137.0091.8 %5.01,171.0866.3494.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง27,796.582,312.0091.7 %5.01,812.1879.5395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์27,237.2310,344.0062.0 %5.01,533.96399.0074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ26,081.913,248.0087.5 %5.01,408.14262.9181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท27,017.124,627.0082.9 %5.01,846.80261.9485.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ25,861.801,951.0092.5 %5.01,478.2859.5696.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม26,302.042,959.0088.7 %5.01,867.92301.4183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี25,825.523,403.0086.8 %5.02,168.2875.4996.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี26,543.695,722.0078.4 %5.01,923.06456.4876.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม68,094.0353,132.0022.0 %5.06,287.742,467.7360.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์20,431.508,420.8058.8 %5.04,748.193,055.4235.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์20,508.725,664.0072.4 %5.04,291.203,961.057.7 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์17,767.767,409.6558.3 %5.04,155.545.7099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์33,860.7130,661.139.4 %4.510,186.149,391.487.8 %3.5
ส.ป.ก. สุรินทร์28,711.6718,822.0534.4 %5.08,094.382,094.1374.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์49,033.6263,439.00-29.4 %0.57,062.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์26,207.8212,927.0050.7 %5.07,143.582,042.6371.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0378.60100.5373.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0456.85290.4736.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์21,978.775,923.0073.1 %5.05,127.82510.8490.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์17,226.281,469.0091.5 %5.03,682.682,359.3535.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์21,480.647,556.0864.8 %5.05,394.121,092.9979.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์49,474.87107,250.04-116.8 %0.510,156.9215,661.31-54.2 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์366.9810,572.00-2,780.8 %0.5138.485.7095.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์23,918.636,078.0174.6 %5.05,622.301,974.9064.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์73,153.9662,376.5314.7 %5.022,109.191,558.6093.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์10,109.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,942.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์29,419.376,167.5579.0 %5.05,165.942,929.3843.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์6,228.4030,639.00-391.9 %0.5740.322,234.46-201.8 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์32,992.1734,099.00-3.4 %0.57,609.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์22,032.3218,070.0018.0 %5.03,970.24459.1588.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์68,413.4816,268.0076.2 %5.05,051.823,692.4426.9 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์175,351.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,939.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์16,106.825,462.0066.1 %5.03,112.201,786.3842.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์24,540.8717,933.1326.9 %5.05,812.482,773.5352.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์18,315.045,218.0071.5 %5.01,652.341,447.6912.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์39,396.1532,998.8616.2 %5.04,425.022,562.0742.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์22,823.7316,015.1229.8 %5.05,831.4972.0098.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์75,747.5615,287.0079.8 %5.08,241.241,220.1285.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์31,400.6928,210.1610.2 %5.05,622.30916.7883.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1197,686.30158,625.6319.8 %5.07,773.422,698.6565.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2143,356.0349,555.8365.4 %5.07,596.73713.4490.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)56,750.2965,648.83-15.7 %0.513,291.155,112.4061.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์72,918.9328,097.6561.5 %5.02,341.541,345.3542.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์39,770.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,275.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์607,779.31476,972.3821.5 %5.010,163.525,241.7848.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์316,276.8483,647.2073.6 %5.04,920.962,809.3942.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม522,217.34126,607.0075.8 %5.05,625.961,840.3667.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท385,421.13112,979.0370.7 %5.04,842.782,812.8441.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ357,469.1380,704.0177.4 %5.05,128.022,425.0052.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบ65,307.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,544.93ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์2,933,737.00232,528.0092.1 %5.06,529.9212,791.85-95.9 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์72,357.46145,759.22-101.4 %0.514,393.4823,874.43-65.9 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 24,387.9514,142.1342.0 %5.04,595.461,867.3659.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์18,064.136,347.0064.9 %5.03,720.7212.3599.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์195,660.1374,611.3861.9 %5.050,598.5226,721.6947.2 %5.0
รวม 7,426,351 2,511,771 66.18 % 5.0 332,930 168,388 0.00 % 0.0