จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ22,253.365,921.0073.4 %5.03,154.561,703.7746.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ71,052.63220,487.00-210.3 %0.51,475.22821.9044.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ9,985.628,851.0011.4 %5.05,842.041,456.4475.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ19,641.4111,654.0040.7 %5.04,599.78825.8182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ89,139.4179,531.0010.8 %5.018,952.324,585.6575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง25,821.461,932.0092.5 %5.01,367.585.4099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์25,974.681,758.0093.2 %5.01,517.34236.9084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย25,890.432,009.0092.2 %5.01,069.325.4099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล26,386.443,409.0087.1 %5.01,584.00149.6390.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์26,669.823,033.0088.6 %5.01,481.70472.4368.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ29,811.0813,660.0054.2 %5.01,612.68473.0570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์25,597.951,575.0093.8 %5.01,170.995.4099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์25,344.211,907.0092.5 %5.0914.765.4099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน25,734.141,769.0093.1 %5.01,137.9615.5398.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน26,123.912,047.0092.2 %5.01,246.8038.2096.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์27,656.464,749.0082.8 %5.02,611.32472.1381.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ25,668.041,969.0092.3 %5.01,587.125.4099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่26,108.922,027.0092.2 %5.01,669.32466.5172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ25,755.261,479.0094.3 %5.01,167.7246.0596.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย26,370.695,360.0079.7 %5.01,541.46513.3766.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์27,189.444,198.0084.6 %5.01,941.30409.6078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ27,610.633,737.0086.5 %5.02,141.40423.4180.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง25,328.791,539.0093.9 %5.01,290.845.4099.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ69,027.8914,819.3678.5 %5.05,355.743,203.5240.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย16,113.674,665.0071.0 %5.02,336.52640.3072.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์15,658.897,738.0250.6 %5.03,035.701,144.7562.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง15,973.254,935.1469.1 %5.02,087.80562.4073.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์15,698.723,446.0078.0 %5.03,010.211,480.1050.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ33,029.8422,864.2830.8 %5.07,509.225,936.3220.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ21,407.567,924.0063.0 %5.04,842.463,261.6032.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ20,037.236,639.2166.9 %5.02,148.241,384.2835.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ104,357.9935,174.2966.3 %5.019,201.5614,160.1226.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ12,508.1693,367.89-646.5 %0.53,005.018,063.30-168.3 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ37,971.5239,586.59-4.3 %0.510,205.106,329.9138.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ18,493.64ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ733.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ88,607.7867,359.3724.0 %5.07,180.141,626.0977.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ29,501.9312,037.0059.2 %5.05,831.284,617.9020.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ10,382.287,387.0028.8 %5.0391.62340.3613.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ23,748.507,872.0066.9 %5.05,094.18435.8291.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ18,754.633,131.0083.3 %5.04,219.461,055.3275.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ23,934.7526,435.91-10.4 %0.54,114.063,268.9420.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ30,785.7317,901.3041.9 %5.08,422.013,483.7658.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ35,553.7226,528.0025.4 %5.08,474.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ23,997.6514,449.0039.8 %5.06,629.973,047.5854.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ105,674.2875,826.5028.2 %5.035,033.071,027.6297.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ25,461.777,083.0072.2 %5.04,371.606,658.01-52.3 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ23,044.8518,566.2719.4 %5.04,581.012,491.7345.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ38,632.8826,029.5532.6 %5.09,539.271,750.2381.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ45,219.0615,065.9266.7 %5.02,498.321,782.1628.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ31,290.8519,318.5038.3 %5.04,428.65399.2091.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ68,299.3117,040.5575.1 %5.05,508.022,971.0846.1 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 231,330.33121,817.0247.3 %5.05,617.372,290.7059.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ16,944.455,808.0065.7 %5.03,549.361,200.5166.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ21,260.2220,265.364.7 %2.05,032.622,867.3043.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ17,533.215,109.0070.9 %5.03,778.081,718.1154.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ31,770.3830,890.192.8 %1.06,515.722,311.6364.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ26,412.5321,053.0020.3 %5.07,314.661,990.2672.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ14,065.3242,194.33-200.0 %0.55,107.503,636.3728.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4134,969.5970,964.5547.4 %5.08,819.563,515.0860.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)672,337.8196,661.5085.6 %5.016,749.382,852.9183.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1257,519.53109,437.7257.5 %5.014,079.062,128.5084.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2319,182.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,542.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3780,051.8132,582.0695.8 %5.040,320.192,718.1093.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ15,463.3152,762.00-241.2 %0.51,762.681,834.00-4.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ737,342.69232,865.0268.4 %5.05,187.783,499.4532.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ256,467.02746,023.44-190.9 %0.57,459.6215,740.40-111.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์261,368.91115,177.3355.9 %5.06,254.759,631.69-54.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ155,049.42111,535.9928.1 %5.05,381.902,752.6548.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ289,020.88123,233.0057.4 %5.05,292.102,555.9151.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ801,571.00558,360.0030.3 %5.013,220.344,897.2563.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ120,424.39174,925.98-45.3 %0.512,604.8814,747.35-17.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ16,739.116,783.0059.5 %5.02,430.612,473.62-1.8 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ147,324.94113,581.6822.9 %5.039,148.6120,744.7447.0 %5.0
รวม 6,676,757 3,779,822 43.39 % 5.0 447,285 200,372 55.20 % 5.0