จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี16,409.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,974.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2394,467.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,440.562,952.31-21.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี197,406.8330,000.0084.8 %5.0760.26570.0025.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี486,132.9460,000.0087.7 %5.02,183.521,140.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี1,907,667.50105,185.2294.5 %5.08,236.141,193.7685.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี23,184.4517,125.8626.1 %5.05,686.14483.3091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี184,422.48159,588.0013.5 %5.022,230.057,111.4268.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี32,566.3715,286.5053.1 %5.02,545.42552.5978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ28,204.935,314.0081.2 %5.01,767.60365.3479.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม24,336.49169.0099.3 %5.02,228.58451.7379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร23,135.352,967.0087.2 %5.02,217.966.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง24,047.421,867.0092.2 %5.01,249.206.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร23,018.043,585.0084.4 %5.02,145.42343.8084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง23,359.64941.0096.0 %5.01,266.906.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก23,150.473,181.0086.3 %5.02,696.82357.9886.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร28,618.861,864.0093.5 %5.02,129.58341.0284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน23,308.863,527.0084.9 %5.02,989.98437.4485.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย25,824.663,072.0088.1 %5.02,490.0053.1297.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก22,447.153,099.0086.2 %5.01,051.0850.9295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ23,102.682,952.0087.2 %5.02,241.00359.9083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน23,632.573,658.0084.5 %5.01,718.46353.2179.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล23,153.953,261.0085.9 %5.02,100.54340.3583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่22,435.272,989.0086.7 %5.02,452.88347.4785.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม22,055.301,724.0092.2 %5.02,068.926.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ22,939.362,974.0087.0 %5.01,599.60345.2378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น22,697.772,422.0089.3 %5.01,823.40355.4280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม23,329.802,412.0089.7 %5.01,140.2261.1394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์2,385.141,592.0033.3 %5.0890.40343.6361.4 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ23,379.1513,555.0042.0 %5.04,488.662,948.0734.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก113,880.13186,466.00-63.7 %0.59,002.402,649.6470.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี30,517.2773,364.29-140.4 %0.58,766.7214,908.86-70.1 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ17,068.366,000.0064.8 %5.01,778.581,710.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ19,788.158,842.6055.3 %5.03,347.581,438.7757.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร20,092.473,000.0085.1 %5.03,841.02285.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล16,332.816,000.0063.3 %5.03,255.901,710.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม16,949.759,130.1046.1 %5.03,508.981,262.2464.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี17,476.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,486.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี20,243.6017,081.2215.6 %5.05,374.381,756.2767.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี25,460.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,625.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี20,318.0917,245.9715.1 %5.05,572.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 7123,178.41185,473.00-50.6 %0.541,561.8828,658.8531.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 429,798.269,534.5068.0 %5.09,218.884,192.7354.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี60,170.5612,135.0079.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี52,233.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,484.808,585.98-32.4 %0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 425,290.3131,702.51-25.4 %0.510,481.5815,802.01-50.8 %0.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี152,592.06177,530.13-16.3 %0.514,256.0453,054.00-272.2 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี13,668.3139,471.63-188.8 %0.53,365.947,656.40-127.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี38,780.4032,093.7117.2 %5.012,904.689,388.8827.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี30,751.4725,446.8017.3 %5.08,766.721,710.0080.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี315,870.3863,822.6879.8 %5.013,901.041,493.2389.3 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี1,489,500.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,684.025,908.3723.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 62,511.8390,000.00-44.0 %0.523,501.7034,200.00-45.5 %0.5
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)32,007.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,585.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี22,814.369,159.5259.9 %5.06,484.801,107.1082.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)25,289.3942,307.35-67.3 %0.58,645.586,758.4021.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)75,456.3468,547.219.2 %4.529,182.865,893.4479.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง111,939.34111,231.670.6 %0.52,282.041,970.3013.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี140,599.443,211.0097.7 %5.01,223.58300.6075.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี18,743.607,454.0060.2 %5.05,743.29458.9292.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี25,779.564,200.0083.7 %5.07,656.301,710.0077.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี23,419.2026,450.00-12.9 %0.56,713.043,100.5053.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี120,530.0090,000.0025.3 %5.037,290.7216,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี22,632.666,000.0073.5 %5.05,343.842,850.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี26,790.1111,346.3257.6 %5.06,484.802,850.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี35,857.7290,000.00-151.0 %0.59,337.201,140.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี43,019.449,031.3679.0 %5.08,766.724,544.6848.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี22,663.279,000.0060.3 %5.06,484.801,140.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี31,020.3518,000.0042.0 %5.08,766.724,560.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี48,767.5248,000.001.6 %0.514,129.284,470.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี19,891.3542,000.00-111.1 %0.54,202.88570.0086.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี419,470.22110,987.9973.5 %5.03,759.004,707.45-25.2 %0.5
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี156,496.39102,957.4134.2 %5.05,436.493,469.3236.2 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 585,929.50484,849.0017.3 %5.011,479.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ8,819.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี25,289.3923,090.038.7 %4.06,862.685,420.1221.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี136,527.3690,000.0034.1 %5.08,692.805,700.0034.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี18,877.3910,696.0043.3 %5.03,078.322,188.0528.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี40,500.1438,630.724.6 %2.09,258.603,762.8659.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี28,307.2726,210.007.4 %3.58,766.721,491.5083.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี19,830.6331,744.75-60.1 %0.57,155.903,200.8555.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30,184.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,585.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี157,486.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.060,109.924,360.7892.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี78,499.5830,000.0061.8 %5.04,337.76555.0087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1618,290.88126,000.0079.6 %5.018,601.025,700.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 2275,980.4792,233.6166.6 %5.08,867.464,620.4247.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 31,721,618.0078,764.2495.4 %5.018,241.865,887.4767.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4708,020.4484,614.1388.0 %5.018,519.302,840.5084.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5285,450.7828,884.0089.9 %5.011,092.145,488.7250.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี321,827.00240,000.0025.4 %5.07,267.862,850.0060.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล523,328.00150,000.0071.3 %5.06,472.862,850.0056.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม333,965.00240,000.0028.1 %5.07,687.682,850.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี333,965.00180,000.0046.1 %5.07,267.862,850.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี612,085.00180,000.0070.6 %5.06,103.742,850.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี372,827.00150,000.0059.8 %5.07,267.862,850.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ453,585.50120,000.0073.5 %5.06,781.922,850.0058.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ453,585.50120,000.0073.5 %5.05,256.842,850.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี172,455.56180,000.00-4.4 %0.512,981.8411,400.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี57,413.90179,139.81-212.0 %0.522,673.0411,315.1150.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี113,573.51137,249.02-20.8 %0.56,666.362,959.8055.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)19,118.4116,971.0011.2 %5.03,559.74926.3874.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี214,423.61216,859.00-1.1 %0.517,629.204,264.8675.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 22,102.4219,039.0013.9 %5.06,522.855,157.3820.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 20,432.4753,222.00-160.5 %0.55,343.84989.8081.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี20,432.476,000.0070.6 %5.05,343.843,990.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี412,608.88103,998.4674.8 %5.038,698.0837,153.104.0 %2.0
รวม 14,829,777 5,696,730 61.59 % 5.0 812,886 438,828 46.02 % 5.0