จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร26,778.154,477.0083.3 %5.02,943.361,321.0355.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร77,931.4084,805.70-8.8 %0.51,014.00637.6037.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร17,790.408,386.0052.9 %5.03,057.481,142.3462.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร21,788.127,259.0066.7 %5.03,418.74192.3894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร89,660.4169,960.0022.0 %5.09,560.824,164.8056.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว23,901.372,331.0090.2 %5.01,311.54436.2766.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร29,767.378,138.0072.7 %5.02,480.34681.3672.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม27,997.613,428.0087.8 %5.01,573.74487.5669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง31,531.771,869.0094.1 %5.01,708.3856.5196.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว33,276.432,198.0093.4 %5.01,712.00484.9271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา8,294.154,098.0050.6 %5.02,061.60481.7376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย31,629.281,784.0094.4 %5.01,815.30480.1673.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร19,888.6020,424.69-2.7 %0.54,065.192,434.5340.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,648.49387.6876.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ4,481.712,711.0039.5 %5.02,884.661,262.5556.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย15,766.473,476.0578.0 %5.02,341.141,330.0043.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร24,000.356,910.0071.2 %5.05,244.234,549.8813.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร18,491.589,441.0048.9 %5.03,093.562,604.8915.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร20,157.256,586.0067.3 %5.03,285.542,708.4817.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร23,589.3713,220.0044.0 %5.05,111.166,011.63-17.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร11,610.6325,814.16-122.3 %0.52,623.424,067.77-55.1 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร29,299.1515,246.4448.0 %5.07,507.254,473.4140.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร26,509.6126,475.630.1 %0.55,339.281,810.1466.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร27,322.7110,369.0062.0 %5.04,502.661,778.3560.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร20,199.964,093.0079.7 %5.04,198.38331.4392.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร23,083.5810,764.5853.4 %5.03,285.542,956.9310.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร31,079.036.00100.0 %5.07,849.3810,819.65-37.8 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร14,087.3812,236.0013.1 %5.06,708.421,107.9983.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร28,347.2549,926.00-76.1 %0.56,001.12332.6594.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร27,498.6410,241.0062.8 %5.04,255.471,809.6157.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร22,228.9412,046.0045.8 %5.04,996.981,539.5269.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร28,154.3227,059.893.9 %1.54,261.832,938.0331.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร17,654.0213,655.9922.6 %5.02,943.36287.2890.2 %5.0
สพ.ยโสธร67,494.0611,614.0082.8 %5.03,951.103,041.0923.0 %5.0
รจจ.ยโสธร215,060.78136,568.2336.5 %5.04,434.932,951.7833.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร16,268.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,601.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร21,711.0611,850.0045.4 %5.03,970.202,895.3827.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร17,103.374,878.0071.5 %5.02,810.211,777.3336.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร24,377.1625,483.17-4.5 %0.54,920.942,391.5951.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร82,212.2824,017.5970.8 %5.023,023.922,262.1990.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 250,406.26512.6899.0 %5.07,847.883,653.2753.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 132,223.3597,711.11-203.2 %0.59,577.103,777.1060.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร538,009.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,104.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร46,595.14120,152.00-157.9 %0.59,332.588,445.769.5 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 20,358.42764.9096.2 %5.04,008.134,231.98-5.6 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร16,442.902,969.0081.9 %5.02,601.001,456.7944.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร227,138.0393,755.0058.7 %5.023,275.3215,180.2034.8 %5.0
รวม 1,674,920 1,009,712 39.72 % 5.0 224,558 118,173 47.37 % 5.0