จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ24,692.333,559.0085.6 %5.03,500.04838.0576.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ66,521.3046,792.3429.7 %5.0438.75540.70-23.2 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ18,766.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,698.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ21,616.6912,582.0041.8 %5.04,735.30140.9097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ93,802.7974,000.0021.1 %5.015,860.435,943.3062.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ24,159.473,075.0087.3 %5.01,845.24598.9567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า23,516.923,542.0084.9 %5.01,318.97237.7382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น23,552.212,403.0089.8 %5.02,287.74242.5889.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์25,525.612,983.0088.3 %5.02,771.64393.1285.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ28,258.5912,093.5057.2 %5.02,345.85446.1681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์23,331.092,347.0089.9 %5.01,918.26534.2172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว24,147.484,196.0082.6 %5.02,534.22357.8985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว30,017.683,041.0089.9 %5.02,217.72413.6681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์23,782.021,924.0091.9 %5.01,544.65304.6680.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส24,170.972,634.0089.1 %5.02,081.58562.8673.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต23,280.972,327.0090.0 %5.02,798.28399.8985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร23,262.082,198.0090.6 %5.03,044.58440.8685.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง32,121.852,199.0093.2 %5.02,352.00385.4883.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ26,699.8123,684.3911.3 %5.05,116.406,848.16-33.8 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ17,908.546.00100.0 %5.03,188.162,358.8526.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส16,662.085,815.0065.1 %5.02,944.561,560.8547.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว16,505.655,386.0067.4 %5.03,888.961,524.7560.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ27,545.9728,983.36-5.2 %0.56,162.295,747.776.7 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ19,558.047,629.0061.0 %5.05,040.362,610.8548.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ19,005.919,403.0050.5 %5.03,899.342,598.2533.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ53,583.8531,157.0041.9 %5.018,655.799,709.2748.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ13,969.7218,129.96-29.8 %0.53,750.964,529.50-20.8 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ31,274.7920,693.6533.8 %5.08,131.926,163.9624.2 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ20,869.7325,659.12-22.9 %0.55,325.601,040.8880.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ47,958.7780,535.73-67.9 %0.57,991.401,190.3385.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ11,729.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ964.25ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ9,903.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0454.98429.465.6 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ20,490.008,665.0057.7 %5.05,515.72229.8395.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ17,499.844,835.0072.4 %5.04,242.782,789.5234.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ21,570.3413,314.0038.3 %5.03,467.803,128.059.8 %4.5
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ37,414.29189,967.00-407.7 %0.59,832.3914,461.19-47.1 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ32,450.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,036.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ21,765.0311,152.0048.8 %5.05,611.921,814.7567.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ23,965.8171,625.93-198.9 %0.56,295.40717.2888.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ24,326.6472.0099.7 %5.06,162.293,237.6547.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ31,063.237,673.0075.3 %5.06,637.682,960.1655.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ25,644.0521,060.7017.9 %5.06,295.202,535.7259.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ25,087.652,108.8591.6 %5.04,355.76488.8288.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ20,840.2821,117.00-1.3 %0.55,496.723,842.9630.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ222,918.8114,058.0093.7 %5.06,173.344,016.4334.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ14,282.126,288.5256.0 %5.03,671.191,011.7672.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ23,411.7621,976.006.1 %3.06,523.553,547.2045.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ16,891.6514,022.0717.0 %5.04,355.761,477.7866.1 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิไม่ครบ30,519.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,674.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ57,584.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,839.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ44,318.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,865.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3200,463.9460,685.5669.7 %5.09,345.96336.0096.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,750.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 272,227.2264,043.0011.3 %5.010,572.005,205.4350.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ15,294.9314,408.815.8 %2.51,465.771,269.6713.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์150,077.5670,562.5853.0 %5.05,318.844,597.9113.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ176,125.2310,013.8094.3 %5.05,706.843,754.7134.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ457,193.44436,241.004.6 %2.010,050.005,914.6041.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ148,787.81109,886.0026.1 %5.06,179.046,002.502.9 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ151,169.5989,220.0041.0 %5.05,864.082,689.5054.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ36,419.7969,317.53-90.3 %0.514,398.2014,863.98-3.2 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 20,102.3111,394.0043.3 %5.05,154.422,536.7850.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ18,809.343,834.0079.6 %5.02,821.141,927.8631.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ283,707.97137,707.2351.5 %5.030,719.649,324.6369.6 %5.0
รวม 3,124,854 1,924,227 38.42 % 5.0 320,379 163,777 48.88 % 5.0