จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ4,240.442,061.0051.4 %5.02,265.73872.0061.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ118,225.64200,465.67-69.6 %0.5549.721,310.91-138.5 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ18,383.196,506.0064.6 %5.03,197.46897.0271.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ19,306.9210,861.0043.7 %5.03,596.87315.6991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ48,115.1037,613.0021.8 %5.010,062.304,932.0951.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ24,324.152,009.0091.7 %5.01,181.82394.2166.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ32,205.455,942.0081.5 %5.01,278.44336.4373.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม20,516.071,957.0090.5 %5.02,117.83288.3286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา21,749.843,197.0085.3 %5.01,272.54378.9170.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน23,676.302,852.0088.0 %5.01,439.28392.2472.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ24,366.0511,605.0052.4 %5.05,479.444,638.5415.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ22,434.557,582.0066.2 %5.04,813.893,582.3425.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ18,975.376,423.0066.2 %5.03,400.672,349.8430.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ20,170.135,185.5074.3 %5.03,539.822,115.0040.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ28,000.1616,897.0039.7 %5.07,076.825,789.5218.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ40,235.7915,304.0162.0 %5.08,648.132,726.7768.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ20,577.068,262.0059.8 %5.03,996.183,746.806.2 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ23,767.2015,629.5634.2 %5.04,775.87927.3580.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ45,367.5245,116.950.6 %0.510,043.281,306.5087.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ20,759.0810,099.5051.3 %5.03,920.14990.8574.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ20,812.777,810.0062.5 %5.04,110.30330.3392.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ17,673.203,255.0081.6 %5.02,931.301,589.4445.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ19,716.5724,945.00-26.5 %0.53,844.091,189.2969.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ33,185.3313,510.0459.3 %5.09,016.4412,392.37-37.4 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ40,820.866,372.0084.4 %5.05,023.083,300.5334.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ19,072.208,549.0055.2 %5.03,672.942,169.9840.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ99,687.8084,630.9315.1 %5.010,841.94379.0096.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ17,711.207,352.0058.5 %5.02,855.223,079.47-7.9 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ22,565.7116,543.0026.7 %5.04,794.903,474.2927.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ22,196.1410,248.0053.8 %5.04,623.751,100.1376.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ22,774.208,495.3562.7 %5.05,194.201,818.1765.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ18,096.4414,444.2820.2 %5.02,988.36537.3782.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ69,164.189,018.0087.0 %5.03,973.422,291.4442.3 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 230,743.00194,031.9715.9 %5.04,447.404,449.30-0.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ15,911.432,662.0083.3 %5.02,284.74703.1669.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ17,951.9710,194.9043.2 %5.03,007.381,958.0434.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ16,181.482,864.0082.3 %5.02,398.861,551.9935.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ28,356.3720,385.5328.1 %5.05,080.113,174.5937.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ30,224.636,553.0078.3 %5.07,674.82643.2291.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ26,345.5420,029.0024.0 %5.05,251.261,417.9773.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ471,808.7590,840.0080.7 %5.08,670.915,546.8436.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ16,810.3616,635.691.0 %0.51,988.99871.4056.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ1,284,073.60300,702.9776.6 %5.04,460.544,968.26-11.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน280,079.8140,189.0085.7 %5.03,434.586,784.24-97.5 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ81,015.9888,157.61-8.8 %0.510,051.7414,812.32-47.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 21,785.3612,224.0043.9 %5.03,596.822,859.9320.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ25,672.254,297.0083.3 %5.02,627.221,783.2432.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ103,665.9670,602.4231.9 %5.027,127.0214,245.9147.5 %5.0
รวม 3,669,499 1,511,110 58.82 % 5.0 238,629 137,714 42.29 % 5.0