จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู14,750.473,070.0079.2 %5.02,219.47437.9580.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู89,521.5780,495.4010.1 %5.01,369.32600.8956.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู18,101.919,583.0047.1 %5.02,999.121,200.4360.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู18,866.3711,166.0040.8 %5.03,455.52273.1192.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�41,029.8532,863.6619.9 %5.08,818.023,521.5460.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู23,717.577,629.0067.8 %5.01,552.60279.6782.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�22,598.022,759.0087.8 %5.01,662.96394.9576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง22,679.982,152.0090.5 %5.01,610.94485.4569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา22,024.722,277.2289.7 %5.02,067.60799.8761.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง21,807.902,247.0089.7 %5.01,683.24430.7974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�21,635.131,157.0094.7 %5.01,423.44127.6391.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�22,755.1412,696.0044.2 %5.05,509.264,183.8124.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู23,360.4611,406.0051.2 %5.05,262.033,450.7934.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู18,847.036,083.0067.7 %5.03,474.541,379.4260.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู18,024.104,799.2173.4 %5.03,474.522,326.2133.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู26,901.3012,249.0054.5 %5.07,277.715,117.2029.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู19,730.767,286.6463.1 %5.04,635.663,743.5519.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู26,305.6917,607.5433.1 %5.06,536.105,001.7523.5 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู26,826.518,895.3566.8 %5.06,764.281,332.8680.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู71,437.2254,811.7623.3 %5.012,925.501,717.9586.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู18,487.6610,097.0045.4 %5.03,797.822,408.5136.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู9,475.731,976.2079.1 %5.0285.24149.0447.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู20,996.625,100.0075.7 %5.04,406.30406.8790.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู16,136.643,105.0080.8 %5.02,770.601,781.5735.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู19,347.1913,931.0028.0 %5.03,968.94730.3381.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู28,961.91333,994.78-1,053.2 %0.58,133.429,892.28-21.6 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู32,534.2621,717.0033.2 %5.07,905.244,050.1748.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู61,341.8414,911.0075.7 %5.05,453.62720.5486.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู74,377.1375,430.98-1.4 %0.515,207.54517.6096.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู63,153.499,431.0085.1 %5.03,341.403,110.986.9 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู23,493.6219,315.0017.8 %5.04,577.463,106.9232.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู21,845.8416,859.0022.8 %5.05,166.962,959.0142.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู27,028.419,090.0066.4 %5.03,588.141,377.4261.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู17,239.1916,613.003.6 %1.52,961.09407.1486.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู186,663.8413,350.0092.8 %5.03,756.881,596.2657.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�272,259.97167,624.8138.4 %5.04,811.004,920.52-2.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู15,308.455,687.0062.9 %5.02,390.66989.5458.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู19,147.5210,577.0044.8 %5.03,393.361,430.5457.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู17,382.554,305.0075.2 %5.02,885.041,419.6450.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู32,380.9620,351.0037.2 %5.04,653.503,003.9535.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู18,751.0012,175.0035.1 %5.03,797.82635.4183.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู20,095.9718,249.259.2 %4.54,254.183,992.256.2 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2148,393.9772,420.8051.2 %5.06,452.003,979.8338.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 303,518.5695,680.0068.5 %5.06,688.923,938.7941.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู15,541.5019,417.54-24.9 %0.51,782.971,425.0020.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู222,331.36153,679.0030.9 %5.05,380.982,209.9058.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง414,352.5077,347.4581.3 %5.03,732.902,304.0338.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู47,723.3381,430.04-70.6 %0.59,285.021,910.2379.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20,742.8310,400.0049.9 %5.04,064.003,072.6824.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู15,353.134,594.0070.1 %5.02,314.561,099.1252.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู101,695.2446,593.0054.2 %5.024,373.8625,985.39-6.6 %0.5
รวม 2,876,984 1,656,686 42.42 % 5.0 250,303 132,337 47.13 % 5.0