จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20,938.9112,333.6241.1 %5.012,879.64823.8893.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น22,937.617,454.0067.5 %5.03,553.84663.1581.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 142,578.3659,106.17-38.8 %0.57,773.283,317.3757.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 1,032,841.90451,457.0056.3 %5.02,088.485,260.81-151.9 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น167,004.31132,244.3820.8 %5.0964.291,141.05-18.3 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 41,825.8529,552.6029.3 %5.0312.15579.11-85.5 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น33,458.2787,103.00-160.3 %0.510,323.551,344.3787.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น19,187.6111,433.0040.4 %5.04,942.02699.9285.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น150,843.55166,164.00-10.2 %0.531,083.069,687.0868.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 227,530.948,875.0067.8 %5.01,886.82716.6962.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง27,351.332,876.0089.5 %5.01,009.5648.6095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน27,641.853,054.0089.0 %5.01,005.6048.6095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ27,127.032,232.0091.8 %5.01,775.88508.9071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน23,683.593,153.0086.7 %5.02,415.3654.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด23,638.151,962.0091.7 %5.01,080.36456.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 127,645.3310,479.0062.1 %5.02,578.86738.3171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ26,808.426,695.0075.0 %5.02,942.70635.3578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง29,293.035,817.0080.1 %5.02,042.34478.8076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง25,934.203,103.0088.0 %5.01,984.49456.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท23,421.442,480.0089.4 %5.01,557.3654.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน24,566.403,143.0087.2 %5.01,805.04456.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่27,764.536,561.0076.4 %5.02,216.84506.5677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล28,334.656,328.0077.7 %5.02,761.92428.8984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย26,384.982,592.0090.2 %5.02,102.7654.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู25,571.231,608.0093.7 %5.02,527.5054.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์25,247.793,464.0086.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง26,824.413,292.0087.7 %5.02,467.7454.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี24,511.092,571.0089.5 %5.02,002.50513.0074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง23,554.801,980.0091.6 %5.01,532.5254.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น23,069.3421,984.674.7 %2.06,425.644,567.8628.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง15,495.293,007.0080.6 %5.02,568.48843.1067.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ15,067.363,153.0079.1 %5.02,486.28877.6664.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล15,650.995,701.0063.6 %5.03,189.48712.6477.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 16,007.164,286.0073.2 %5.02,805.66584.0179.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น27,480.5918,764.0031.7 %5.08,250.785,776.9530.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 622,531.6611,584.5048.6 %5.010,443.242,560.7975.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น23,661.8812,220.0048.4 %5.07,531.264,869.5635.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 6132,455.84340,395.00-157.0 %0.547,459.9425,898.4045.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น18,743.424,744.0074.7 %5.04,485.663,397.1324.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 431,785.2123,049.1227.5 %5.09,905.1920,904.76-111.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น60,219.5818,686.0069.0 %5.021,428.8813,342.8737.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 550,264.88117,168.98-133.1 %0.516,595.6510,571.0136.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น161,581.4188,919.8945.0 %5.05,835.242,222.0261.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 26,452.3931,499.02-19.1 %0.512,151.642,646.6278.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น42,441.1230,419.5928.3 %5.013,613.346,976.3048.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)28,666.9916,273.1843.2 %5.07,908.542,542.8267.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 424,260.5014,338.0040.9 %5.08,957.9214,858.06-65.9 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)82,520.2993,985.68-13.9 %0.527,361.8618,156.6533.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)98,167.6348,784.6650.3 %5.014,302.781,280.6091.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)25,562.8554,487.28-113.2 %0.59,163.463,765.9758.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น71,335.3618,591.0073.9 %5.06,957.70148.4697.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)329,061.9168,903.9579.1 %5.0131,126.098,366.1393.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 436,719.9082,894.58-125.7 %0.513,863.5410,651.4423.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น47,005.0321,285.4254.7 %5.018,353.5211,970.0934.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.128,511.5977,382.2739.8 %5.01,938.48164.7591.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,617.883,755.0061.0 %5.0426.00297.4430.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น22,269.5412,268.0044.9 %5.05,740.71576.1690.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น19,800.247,860.4860.3 %5.04,980.043,121.0437.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น51,329.03216,311.00-321.4 %0.513,613.3413,705.42-0.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น36,077.4156,471.00-56.5 %0.511,103.1815,624.79-40.7 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น60,771.98119,323.02-96.3 %0.513,081.20702.7094.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น45,948.8115,655.0065.9 %5.015,096.5423,555.85-56.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ17,069.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,866.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น27,313.5222,667.6417.0 %5.07,794.412,575.0867.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น32,904.4521,553.1034.5 %5.08,338.573,228.2061.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น21,794.9729,296.00-34.4 %0.572,294.98746.2699.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น103,444.6375,180.0027.3 %5.03,200.261,930.0339.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น98,402.5013,161.6086.6 %5.04,895.613,477.0429.0 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 235,281.4436,403.0084.5 %5.05,708.713,126.7345.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 459,342.3448,201.6918.8 %5.019,370.1412,719.2034.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น16,835.038,119.0051.8 %5.03,915.15754.7280.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น166,316.44142,345.0014.4 %5.011,203.572,779.8975.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น20,758.4915,461.0025.5 %5.05,607.562,244.8160.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)52,293.1733,277.0036.4 %5.011,103.182,795.0574.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น23,848.7515,612.0034.5 %5.06,729.502,376.0464.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น28,137.3412,863.0054.3 %5.010,450.991,897.1681.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น176,598.0641,677.2276.4 %5.010,002.353,056.0169.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น26,885.7635,054.10-30.4 %0.57,109.822,928.8158.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1390,498.56109,822.0171.9 %5.06,041.365,214.7213.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3302,356.3885,050.6671.9 %5.08,187.642,848.5665.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4199,418.2082,732.2558.5 %5.010,126.526,338.8537.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 256,006.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,409.944,445.15-0.8 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)159,857.8352,232.9467.3 %5.015,472.918,842.9242.8 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น38,695.52101,898.00-163.3 %0.52,438.403,672.03-50.6 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพล231,050.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,049.803,866.4436.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่299,010.53104,600.0065.0 %5.05,653.205,424.804.0 %2.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,454.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น184,694.53139,120.1124.7 %5.05,855.763,698.6236.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น531,659.94573,900.00-7.9 %0.511,677.446,859.2241.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น54,093.47159,841.00-195.5 %0.515,423.6012,250.4620.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น111,814.97864,369.63-673.0 %0.529,084.5220,429.9829.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น129,408.19194,822.59-50.5 %0.57,379.262,393.0967.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 718,243.574,301.0076.4 %5.06,667.311,123.1683.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น876,733.13385,429.0056.0 %5.012,958.682,649.2879.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 21,579.1417,666.0018.1 %5.05,683.623,072.6945.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)33,956.0761,342.00-80.7 %0.513,396.08867.3593.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)16,331.597,016.0057.0 %5.08,272.3881.3799.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น19,338.0810,029.0048.1 %5.04,865.962,283.6053.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4629,418.44532,104.5615.5 %5.0204,663.1932,778.4584.0 %5.0
รวม 8,962,252 6,740,412 24.79 % 5.0 1,162,800 441,848 62.00 % 5.0