จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี14,972.826.00100.0 %5.03,213.36762.0776.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี66,606.7246,757.4929.8 %5.0465.481,029.94-121.3 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี49,158.509,582.0980.5 %5.0466.24449.253.6 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี695,237.4435,988.1094.8 %5.027,663.121,351.4395.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4533,763.508,042.1498.5 %5.027,850.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี22,238.927,854.0064.7 %5.05,438.23714.8986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1082,706.28192,930.00-133.3 %0.522,256.584,823.5978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี136,216.22137,478.06-0.9 %0.529,227.266,210.2478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด22,319.111,716.0092.3 %5.01,653.36456.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง23,524.693,682.0084.3 %5.02,554.80646.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ25,197.793,136.0087.6 %5.02,101.21456.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ33,706.442,434.0092.8 %5.04,939.20456.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี40,644.6827,016.9433.5 %5.03,507.65412.7288.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ23,335.403,080.0086.8 %5.01,506.00483.4167.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี5,164.456,430.00-24.5 %0.51,921.56570.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน25,811.084,242.0083.6 %5.01,948.02456.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน34,567.592,659.0092.3 %5.05,274.9060.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม34,344.262,203.0093.6 %5.05,960.70676.3088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ22,337.592,410.0089.2 %5.02,652.06635.2176.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม27,808.731,525.0094.5 %5.01,792.7055.0196.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง22,791.391,761.0092.3 %5.01,502.34456.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน23,566.881,429.0093.9 %5.01,728.24444.2874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ22,965.883,174.0086.2 %5.01,702.26513.0069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ30,411.902,398.0092.1 %5.01,697.94456.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 432,795.8247,340.93-44.4 %0.514,313.338,060.5843.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี20,511.3028,313.16-38.0 %0.55,400.162,858.2647.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี13,151.1210,008.0023.9 %5.02,062.141,019.3550.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี15,426.683,156.5079.5 %5.02,694.551,121.1258.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ15,205.694,717.0069.0 %5.02,865.421,278.9455.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ15,214.092,859.3081.2 %5.02,682.421,078.6159.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ10,669.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,797.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานีไม่ครบ28,683.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี18,466.129,874.0046.5 %5.04,335.284,391.77-1.3 %0.5
สำนักชลประทานที่ 5259,331.39190,931.0026.4 %5.043,352.1044,348.80-2.3 %0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 522,478.789,414.0058.1 %5.09,635.704,168.0056.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี19,394.317,025.0063.8 %5.03,783.842,926.7822.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี56,276.5130,990.0044.9 %5.019,757.2811,757.9940.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี14,147.3333,668.16-138.0 %0.53,508.626,172.77-75.9 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี33,306.8525,002.1124.9 %5.010,477.447,502.2328.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี15,929.5832,290.60-102.7 %0.58,461.801,226.0785.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 325,292.2213,396.0847.0 %5.010,409.0616,880.13-62.2 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ124,440.27ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,583.58ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี1,154,008.003,087,414.00-167.5 %0.54,511.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี20,977.0710,482.0050.0 %5.05,723.46837.2285.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)65,490.0126,724.0059.2 %5.06,932.103,004.8356.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)58,749.1665,417.41-11.4 %0.522,398.3911,954.6646.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 373,534.1159,935.0318.5 %5.026,698.7435,800.92-34.1 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี22,163.5211,822.0046.7 %5.0378.92377.120.5 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี8,721.745,025.0042.4 %5.05,381.22628.5388.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี18,136.454,820.0073.4 %5.04,791.72739.0684.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี27,113.9728,519.44-5.2 %0.55,399.583,568.1833.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี65,530.78312,323.59-376.6 %0.510,344.3410,866.32-5.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี31,464.5649,869.07-58.5 %0.57,518.605,263.4530.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี23,126.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,293.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี64,303.48114,742.20-78.4 %0.514,303.051,236.3091.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี27,365.5514,742.0046.1 %5.07,206.722,980.3958.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี24,781.4822,768.248.1 %4.06,864.402,004.0370.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี38,534.3237,150.003.6 %1.511,675.462,051.1582.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี28,580.7615,656.0045.2 %5.08,195.522,920.2064.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี25,012.1430,153.00-20.6 %0.55,960.97345.1794.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี134,684.8854,925.0059.2 %5.03,257.182,239.4531.2 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 533,458.94242,304.7054.6 %5.010,302.6014,026.09-36.1 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี23,062.118,570.0062.8 %5.01,919.68913.0552.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี29,457.1039,346.07-33.6 %0.57,986.385,601.9729.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี90,326.7812,144.0086.6 %5.030,868.142,311.7992.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี51,354.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,428.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี28,725.9013,492.0053.0 %5.05,305.091,618.1469.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4382,366.6384,016.4278.0 %5.09,093.483,855.5557.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)ไม่ครบ828.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ66,308.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 175,960.4089,078.13-17.3 %0.58,416.206,830.1118.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2202,464.23114,398.3243.5 %5.08,659.323,796.3456.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 363,334.6188,451.84-39.7 %0.58,145.913,029.7662.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี51,380.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,146.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี468,486.91188,596.0059.7 %5.06,355.082,564.0359.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน600,077.75328,790.5345.2 %5.06,116.766,822.01-11.5 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี659,651.255,309.6499.2 %5.010,927.081,875.9982.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ435,408.0388,990.1979.6 %5.06,106.804,901.5919.7 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี403,853.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,141.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี218,414.70133,211.9839.0 %5.06,273.802,361.1562.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี412,604.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,039.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี147,719.63193,267.30-30.8 %0.517,193.0217,514.17-1.9 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี310,254.81192,099.7838.1 %5.08,014.982,279.0271.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 815,929.464,345.0072.7 %5.07,217.721,653.3877.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 28,584.2015,554.0045.6 %5.06,599.903,449.3747.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)30,597.2638,820.02-26.9 %0.510,733.412,363.7678.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี19,465.759,963.0048.8 %5.09,014.013,437.8061.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี19,418.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,000.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี201,429.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,816.549,508.7249.5 %5.0
รวม 8,849,224 6,800,157 23.16 % 5.0 632,009 324,896 48.59 % 5.0