จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี21,120.265,703.0073.0 %5.01,407.24565.6759.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี21,344.4512,589.0041.0 %5.02,624.22552.1979.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี20,582.809,792.0052.4 %5.03,137.71365.6388.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 4105,300.21258,000.00-145.0 %0.526,859.772,883.1289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2268,087.53185,928.0030.6 %5.015,453.065,156.6066.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1278,466.25206,000.0026.0 %5.020,965.775,914.7071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 247,948.1122,849.0052.3 %5.02,139.84570.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง40,381.1322,906.0043.3 %5.01,937.34494.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 247,540.4017,093.0064.0 %5.02,205.90380.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่35,580.6614,893.0058.1 %5.01,609.25427.5073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 131,211.9313,501.0056.7 %5.02,000.16552.5272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 140,939.4110,404.0074.6 %5.01,893.36674.5064.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย23,658.245,234.0077.9 %5.01,302.84570.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย25,003.165,100.0079.6 %5.01,558.38641.2558.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 142,460.6984,000.00-97.8 %0.58,595.308,010.416.8 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี16,531.3216,405.000.8 %0.56,437.524,707.5626.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี26,316.7115,701.0040.3 %5.05,362.742,853.0746.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี17,751.918,376.0052.8 %5.02,415.12703.1670.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี17,487.359,878.0043.5 %5.02,077.341,149.2644.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี24,818.4314,360.0042.1 %5.04,282.804,531.55-5.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี14,296.6718,472.00-29.2 %0.52,447.045.7099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี27,726.1310,537.0062.0 %5.05,742.903,384.5641.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี85,622.81155,873.00-82.0 %0.510,078.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี21,363.2912,242.0042.7 %5.02,961.541,834.0538.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี29,267.7254,466.00-86.1 %0.57,443.383,007.0659.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี21,838.957,588.0065.3 %5.03,757.50151.3096.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี17,873.275,978.0066.6 %5.02,129.86997.3853.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี28,326.9325,358.0010.5 %5.04,295.221,439.9166.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี68,631.73182,555.00-166.0 %0.511,790.1211,192.325.1 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี30,637.8324,775.0019.1 %5.04,830.283,181.5434.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี22,382.6816,441.0026.5 %5.03,803.421,618.1057.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี40,959.7285,814.00-109.5 %0.58,024.82648.2091.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี71,438.317,260.0089.8 %5.03,407.161,232.1663.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี21,819.8313,317.0039.0 %5.02,932.681,319.6655.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี33,067.0416,269.0050.8 %5.04,012.441,437.1564.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี39,943.6134,424.0013.8 %5.07,216.712,435.2266.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี34,746.3367,510.00-94.3 %0.57,340.25607.7391.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี67,412.4142,115.0037.5 %5.02,156.063,498.21-62.3 %0.5
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี360,844.56296,244.0017.9 %5.05,164.774,503.6912.8 %5.0
รจก.บางขวาง 1,067,619.801,052,664.001.4 %0.512,148.163,564.3870.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี16,732.095,532.0066.9 %5.01,635.42460.7271.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี29,037.5410,833.0062.7 %5.05,857.022,575.6956.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี21,521.7910,252.0052.4 %5.03,004.621,700.7943.4 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี60,575.9386,493.00-42.8 %0.59,508.082,816.0570.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี19,854.148,947.0054.9 %5.02,890.66571.1980.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี28,409.8326,118.008.1 %4.03,399.421,669.1550.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)204,818.77108,831.0046.9 %5.08,483.681,870.1078.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1437,673.5685,544.0080.5 %5.02,063.441,990.173.6 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2177,098.25105,063.0040.7 %5.03,707.021,957.3647.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี25,798.6124,487.005.1 %2.51,844.741,548.9116.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี41,569.4074,142.00-78.4 %0.52,015.502,530.77-25.6 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี340,997.66139,660.0059.0 %5.02,546.643,766.66-47.9 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี94,767.60112,899.00-19.1 %0.513,916.836,633.9252.3 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก4,470,591.003,594,000.0019.6 %5.070,697.947,003.5790.1 %5.0
สถาบันทันตกรรม732,428.19436,000.0040.5 %5.01,233.64927.4424.8 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ1,480,817.40732,111.0050.6 %5.02,121.423,254.15-53.4 %0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,223.53627.8780.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 22,426.3818,049.0019.5 %5.03,864.563,348.4613.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี17,096.033,849.0077.5 %5.01,635.42949.9941.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี691,918.69189,124.9172.7 %5.0307,011.8461,401.7580.0 %5.0
รวม 12,172,483 8,840,549 27.37 % 5.0 666,531 195,366 70.69 % 5.0