จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย14,941.094,054.0072.9 %5.03,403.141,366.0159.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย140,508.1174,031.1947.3 %5.0494.221,437.25-190.8 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย28,092.2725,506.209.2 %4.5635.10266.8558.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย16,304.9611,272.0030.9 %5.03,954.61705.7282.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย19,591.4410,710.0045.3 %5.02,492.18560.0777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย98,940.9480,484.0018.7 %5.018,482.865,914.9268.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่24,762.134,446.0082.0 %5.01,800.06342.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม22,960.772,846.0087.6 %5.02,499.60342.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย22,349.002,213.0090.1 %5.02,836.20541.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง25,276.254,471.0082.3 %5.01,722.60342.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,956.15107.0097.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง25,156.166,407.0074.5 %5.02,266.08541.5076.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ22,320.163,074.0086.2 %5.01,406.94342.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว9,063.22616.0093.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน27,927.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,186.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ22,562.562,842.0087.4 %5.01,470.72342.0076.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน18,956.2233,693.00-77.7 %0.55,051.342,444.9651.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่53,421.1569,588.90-30.3 %0.58,894.074,066.8654.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย27,507.1525,791.416.2 %3.08,556.547,918.327.5 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย15,893.108,348.0047.5 %5.09,271.012,176.4776.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย22,377.4410,301.5054.0 %5.06,388.704,421.3530.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย20,861.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,867.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย18,947.632,573.0086.4 %5.09,575.313,831.3560.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย24,693.139,223.0062.6 %5.05,895.544,458.9024.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย12,225.1910,179.0016.7 %5.03,364.352,569.3023.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย31,426.1915,409.5651.0 %5.010,077.764,757.8952.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย26,156.3212,997.0050.3 %5.07,776.801,412.5181.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย33,064.3067,894.31-105.3 %0.57,985.941,130.5085.8 %5.0
ท่าอากาศยานเลย317,746.44221,456.0630.3 %5.03,438.483,044.1211.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย23,591.9414,697.4737.7 %5.06,730.861,260.2181.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย19,073.385,411.0071.6 %5.05,092.74312.9693.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย17,329.772,643.0084.7 %5.04,258.852,120.6350.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย20,205.5714,288.9429.3 %5.03,409.981,657.1551.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย34,259.0914,256.0058.4 %5.09,245.1616,349.68-76.8 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย23,160.1115,607.0032.6 %5.06,616.744,926.7825.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย20,925.639,724.0053.5 %5.06,586.952,709.3458.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย28,439.1748,014.16-68.8 %0.58,100.09909.6888.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย68,270.0112,881.0081.1 %5.05,702.922,632.0353.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย19,055.3513,622.3728.5 %5.04,924.40868.4982.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย28,172.5929,066.00-3.2 %0.588,484.812,424.0197.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย26,453.5010,309.1461.0 %5.07,472.711,611.7378.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลยไม่ครบ12,131.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย66,336.6613,914.0079.0 %5.05,589.962,725.8751.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย227,974.31118,965.1747.8 %5.06,041.042,706.4455.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย17,028.412,557.0985.0 %5.09,014.94662.5592.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย19,329.216,179.0068.0 %5.05,000.471,753.2564.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย4,778.012,860.0040.1 %5.04,239.831,647.8161.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)31,725.5624,990.2521.2 %5.05,894.282,253.1661.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย21,092.1215,770.0025.2 %5.05,856.221,486.7574.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย26,943.3030,314.43-12.5 %0.53,349.996,722.90-100.7 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3175,789.1646,106.5573.8 %5.09,802.666,646.4032.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 299,245.6270,997.4228.5 %5.09,306.944,585.8650.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)656,406.9440,550.8693.8 %5.02,159.932,562.73-18.6 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1208,856.6187,612.5758.1 %5.010,177.683,220.9968.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย185,767.948,814.2595.3 %5.02,056.661,825.5211.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย477,501.84258,757.6745.8 %5.05,978.243,432.3042.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย110,935.8874,049.9933.2 %5.05,893.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,361.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย129,485.4690,168.2630.4 %5.012,976.3214,369.26-10.7 %0.5
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 21,027.4717,464.0016.9 %5.05,780.142,177.1762.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย16,457.6610,049.0038.9 %5.03,840.421,714.0855.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบ62,470.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26,230.94ประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,924,818 1,831,175 53.34 % 5.0 393,432 153,552 60.97 % 5.0