จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย23,857.79693.1097.1 %5.02,369.42643.3172.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย143,964.73150,514.09-4.5 %0.5487.07846.16-73.7 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย19,410.2416,023.0017.5 %5.03,892.051,294.7166.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย18,555.608,127.0056.2 %5.03,397.64153.1795.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย114,269.4873,708.0035.5 %5.015,604.563,797.1675.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่27,390.163,256.0088.1 %5.02,060.70385.9781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี26,075.701,269.0095.1 %5.02,653.20388.9385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย27,653.713,486.0087.4 %5.01,821.74390.6278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ30,556.482,711.0091.1 %5.01,838.64396.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม25,961.202,075.0092.0 %5.02,584.08389.7184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่26,777.712,462.0090.8 %5.02,134.24384.0182.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 226,605.9224,754.177.0 %3.55,161.901,094.6578.8 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย112,430.73311,655.34-177.2 %0.511,935.113,526.2570.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย31,807.7426,533.7816.6 %5.07,314.965,214.9728.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย28,173.9847,438.80-68.4 %0.54,613.301,281.4672.2 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย22,828.3623,432.37-2.6 %0.55,050.674,513.0210.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย19,151.576,567.0065.7 %5.05,191.013,268.4237.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย32,585.213,680.0088.7 %5.03,219.301,671.6948.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย44,082.9713,285.0069.9 %5.010,013.946,122.9138.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย22,033.9212,769.0042.0 %5.05,028.959,492.40-88.8 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย23,580.7622,648.454.0 %2.05,299.194,407.7116.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย28,088.6022,824.5418.7 %5.04,891.20648.8886.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย39,648.6528,646.0027.8 %5.07,389.661,980.2473.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย23,021.368,112.0064.8 %5.04,651.32928.8680.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย9,556.963,510.0063.3 %5.0363.605.7098.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย19,850.857,250.0063.5 %5.03,928.49354.0191.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย17,933.864,632.8174.2 %5.03,282.182,405.6226.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย23,904.4032,196.00-34.7 %0.55,221.802,852.5645.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย30,053.26236,955.98-688.5 %0.57,389.669,244.39-25.1 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย26,122.0960,044.47-129.9 %0.55,678.223,100.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย35,808.0025,255.0029.5 %5.09,047.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย31,777.3315,074.5852.6 %5.08,490.71561.7293.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย20,016.1213,400.0033.1 %5.03,282.182,575.9221.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย21,447.1644,320.62-106.7 %0.54,385.102,459.4243.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย32,008.5426,446.4417.4 %5.05,297.892,179.4558.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย39,184.7610,889.7672.2 %5.04,328.071,783.4558.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย19,328.7516,382.6315.2 %5.02,711.70321.1588.2 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย68,053.0818,516.0072.8 %5.04,006.141,575.6360.7 %5.0
รจจ.หนองคาย 364,701.88182,965.0349.8 %5.04,159.613,031.7227.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย16,060.448,166.0049.2 %5.02,369.31980.0958.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย25,667.7120,667.2619.5 %5.05,397.123,108.5342.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย17,344.737,410.0057.3 %5.02,844.821,794.3136.9 %5.0
สปส.จ.หนองคาย28,698.5228,140.981.9 %0.55,126.743,668.6328.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย22,172.3221,404.003.5 %1.54,194.96335.9492.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย24,712.1747,947.96-94.0 %0.54,651.323,342.9328.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1185,454.20111,069.0340.1 %5.08,643.735,048.9241.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2450,584.0995,684.0078.8 %5.09,044.4310,220.95-13.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)88,892.0959,982.0032.5 %5.012,585.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย18,888.9019,631.90-3.9 %0.51,586.10333.4679.0 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย169,080.5898,628.0041.7 %5.04,197.302,850.0032.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย481,890.34346,656.0028.1 %5.07,641.545,157.3232.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย424,883.09160,596.3462.2 %5.03,607.321,991.7944.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย63,972.1596,390.81-50.7 %0.59,612.8111,627.54-21.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 19,524.429,894.4049.3 %5.03,624.483,163.6812.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย16,307.054,336.0073.4 %5.02,597.581,310.2149.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย242,652.1976,212.3768.6 %5.017,924.3824,718.32-37.9 %0.5
รวม 3,995,045 2,727,327 31.73 % 5.0 274,193 165,326 39.70 % 5.0