จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม16,050.185,784.0064.0 %5.02,802.001,084.5261.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม154,182.5680,982.8047.5 %5.0886.32591.0033.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม17,419.178,128.0053.3 %5.03,349.711,343.8059.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม20,129.5610,710.0046.8 %5.04,228.17353.7791.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม109,375.9990,414.0017.3 %5.018,889.385,899.6468.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง22,588.052,340.0089.6 %5.01,107.7260.6394.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ22,957.243,480.0084.8 %5.01,625.22372.0477.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย23,422.692,638.0088.7 %5.01,489.17427.5871.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย26,845.173,830.0085.7 %5.02,002.96458.5977.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช23,872.45859.0096.4 %5.01,813.62218.1188.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม28,160.078,219.0070.8 %5.01,925.53515.2273.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย24,169.644,448.0081.6 %5.02,329.46545.9376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ22,167.822,322.0089.5 %5.0952.9254.8594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน23,947.414,989.0079.2 %5.01,917.30443.6776.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม29,222.934,538.0084.5 %5.01,666.92451.0372.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก22,943.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,673.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน22,822.002,535.0088.9 %5.01,358.0254.8996.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม24,599.7124,410.940.8 %0.54,779.612,039.7257.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ15,614.793,866.1075.2 %5.03,022.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม24,081.248,806.0063.4 %5.05,197.982,993.2242.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม19,331.429,635.0050.2 %5.03,980.821,035.2174.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม18,320.393,874.0078.9 %5.03,714.723,637.592.1 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม50,557.4624,714.1851.1 %5.016,379.406,220.3662.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม15,664.8725,841.99-65.0 %0.53,331.081,829.0845.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม34,002.4627,619.6418.8 %5.09,894.928,674.5712.3 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม23,821.9512,671.0046.8 %5.05,606.941,014.4681.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม40,329.0384,192.50-108.8 %0.58,390.4814,212.67-69.4 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม24,498.0818,233.9525.6 %5.04,931.688,073.48-63.7 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม9,664.404,154.0057.0 %5.0349.02359.39-3.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม18,040.506,951.0061.5 %5.02,783.76295.7789.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม17,159.412,891.0083.2 %5.03,372.422,885.3514.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม23,409.4321,293.839.0 %4.55,445.191,360.2075.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม34,072.72175,771.00-415.9 %0.59,210.3513,199.39-43.3 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม45,078.2848,132.00-6.8 %0.57,538.763,017.0760.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม16,087.5710,542.0034.5 %5.02,459.701,327.6746.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม44,556.7864,912.80-45.7 %0.510,701.111,131.8189.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม8,444.376,837.0019.0 %5.02,855.223,503.60-22.7 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม24,553.8213,879.0043.5 %5.04,483.482,718.9739.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม29,701.7029,853.00-0.5 %0.55,939.61725.1987.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม34,106.1114,574.0057.3 %5.06,852.241,244.6881.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม36,410.3620,115.2244.8 %5.05,598.69269.9295.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม70,344.6513,642.0080.6 %5.05,217.002,738.3947.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 259,895.47252,772.382.7 %1.05,305.289,439.61-77.9 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม22,891.2320,696.009.6 %4.53,771.783,087.0518.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม26,323.2824,282.007.8 %3.53,558.702,691.9424.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม17,935.5712,245.0031.7 %5.03,429.541,929.8543.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม38,077.8538,485.00-1.1 %0.55,882.462,772.9952.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม21,862.4410,690.0051.1 %5.05,026.851,675.8766.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม8,296.5528,884.55-248.2 %0.53,210.522,712.9215.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3201,852.4275,183.7862.8 %5.06,330.486,910.08-9.2 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2492,399.84110,535.4077.6 %5.0112,188.864,184.0696.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1286,900.81110,431.5061.5 %5.08,153.602,166.3473.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)204,942.0867,188.5367.2 %5.010,787.26629.3394.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม64,920.1020,247.0068.8 %5.02,136.021,360.2336.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม559,511.56108,144.0080.7 %5.04,406.442,918.1233.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม104,047.43793.7599.2 %5.04,153.264,009.073.5 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย238,753.83123,769.0048.2 %5.04,823.942,991.6238.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม490,377.16378,434.0022.8 %5.09,273.906,395.2931.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม205,098.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,463.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม67,288.21134,477.00-99.9 %0.516,699.5314,836.0611.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 20,498.6211,386.0044.5 %5.04,456.412,725.7538.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม18,282.096,175.0066.2 %5.03,600.622,045.9343.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม250,489.7090,761.1663.8 %5.035,642.7621,615.6039.4 %5.0
รวม 4,685,331 2,539,211 45.81 % 5.0 440,197 194,481 55.82 % 5.0