จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด17,717.006.00100.0 %5.03,021.66950.1368.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด84,555.4935,139.5058.4 %5.0875.5211,131.78-1,171.4 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด274,049.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0708.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด30,274.3926,501.0012.5 %5.04,073.70662.3883.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด21,699.9513,050.0039.9 %5.02,941.68106.0996.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด134,816.8653,274.1260.5 %5.020,250.246,279.1969.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด33,251.1111,302.0066.0 %5.01,502.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน24,989.322,471.0090.1 %5.01,410.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี24,273.871,664.0093.1 %5.0742.86253.6065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง24,789.403,954.0084.0 %5.01,507.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง22,100.84911.0095.9 %5.0966.2491.7890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิไม่ครบ4,050.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ371.74ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ23,642.142,754.0088.4 %5.01,745.22400.9077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก23,744.471,385.0094.2 %5.01,593.72348.2878.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ2,195.232,462.00-12.2 %0.51,266.72398.8468.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย27,769.592,500.0091.0 %5.01,949.76389.0480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร21,980.141,655.0092.5 %5.01,063.5093.0391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ26,852.742,295.0091.5 %5.01,113.96362.9067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบ578.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์22,562.452,537.0088.8 %5.02,076.06396.4080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร27,858.972,193.0092.1 %5.02,098.38136.6693.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย20,121.892,035.0089.9 %5.01,435.26290.7279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย13,823.46741.0094.6 %5.01,722.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด26,453.6731,155.60-17.8 %0.55,988.188,231.57-37.5 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด3,787.5632,920.33-769.2 %0.51,502.88136.8090.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง15,495.545,585.0064.0 %5.01,923.541,681.5012.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ15,748.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,146.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ16,162.634,813.0070.2 %5.03,102.961,405.0554.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด25,296.759,311.0063.2 %5.05,051.883,769.1625.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด20,805.2411,101.0046.6 %5.02,702.243,916.56-44.9 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด26,867.864,587.0082.9 %5.04,809.182,358.9150.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด24,157.6123,407.003.1 %1.59,380.2815,321.09-63.3 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด13,569.2736,437.68-168.5 %0.53,512.584,098.07-16.7 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด35,403.3629,459.0016.8 %5.06,600.847,977.13-20.9 %0.5
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด26,167.8224,196.007.5 %3.56,348.06798.9287.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)112,888.51119,926.32-6.2 %0.510,687.982,507.9876.5 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด271,653.63416,486.00-53.3 %0.5910.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด20,922.3013,427.0035.8 %5.05,144.281,401.2572.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,533.903,843.0063.5 %5.0260.40225.0913.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด12,555.277,741.0038.3 %5.0407.945.7098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด20,171.975,137.0074.5 %5.04,961.28308.0093.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด17,880.532,969.0083.4 %5.04,048.561,975.8251.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด20,569.0621,082.00-2.5 %0.55,075.462,077.4359.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด43,913.24217,546.02-395.4 %0.517,114.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด32,115.2322,854.0028.8 %5.07,357.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด56,775.0316,260.0071.4 %5.018,766.9219,063.30-1.6 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด36,296.5024,196.0033.3 %5.06,769.381,016.5085.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด70,095.028,517.0087.8 %5.06,330.48950.9585.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด24,579.7119,942.0018.9 %5.06,444.626,117.215.1 %2.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด23,886.9524,767.00-3.7 %0.54,224.363,529.8316.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด28,806.4223,954.5816.8 %5.07,642.415,974.8721.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด21,894.8923,227.00-6.1 %0.53,251.88152.2495.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด94,167.9650,287.0046.6 %5.03,034.512,626.6813.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด16,669.1220,438.00-22.6 %0.52,319.48311.6086.6 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 311,495.28342,164.16-9.8 %0.55,985.66873.7685.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,728.603,537.005.1 %2.51,433.761,433.95-0.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด18,409.768,662.0052.9 %5.04,504.983,155.1930.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด21,816.0114,565.0033.2 %5.04,162.681,903.4154.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด29,505.5537,194.30-26.1 %0.57,015.082,355.0666.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด25,384.5911,810.0053.5 %5.06,444.602,306.3664.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด61,870.6574,312.54-20.1 %0.55,517.601,041.9281.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1501,448.1994,884.0081.1 %5.06,956.283,008.6556.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2162,455.1363,397.0061.0 %5.07,024.385,705.2618.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3150,864.1358,923.2760.9 %5.08,675.341,344.5384.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)334,932.0062,539.5981.3 %5.013,635.963,599.0773.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด14,723.5730,449.00-106.8 %0.51,750.443,429.69-95.9 %0.5
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด57,302.1658,410.18-1.9 %0.52,078.582,352.04-13.2 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด248,340.92280,947.03-13.1 %0.56,802.803,897.8542.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย140,402.6959,848.0057.4 %5.05,431.803,701.3231.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร177,108.9839,848.0077.5 %5.04,851.366,887.50-42.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง1,154,210.90106,266.9090.8 %5.05,500.021,640.5070.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด524,164.84162,312.0269.0 %5.04,561.085.7099.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด838,197.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,261.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด863,301.13451,521.0047.7 %5.09,403.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด55,702.08121,761.00-118.6 %0.512,043.203,887.7267.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 20,538.849,696.0052.8 %5.04,504.923,776.2116.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด19,684.545,410.2472.5 %5.03,934.501,355.0565.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด283,703.6381,843.6971.2 %5.049,402.9815,257.0069.1 %5.0
รวม 6,980,656 3,604,704 48.36 % 5.0 359,725 193,149 46.31 % 5.0