จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์15,583.455,539.0064.5 %5.03,195.30732.4577.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์386,508.8132,587.8891.6 %5.02,629.14495.6581.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์26,402.2023,389.0011.4 %5.04,657.921,728.6062.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์20,621.962,106.0089.8 %5.04,315.80537.5187.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์142,780.9779,417.6044.4 %5.045,961.266,415.6186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ23,631.863,879.0083.6 %5.01,825.68396.6578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด26,672.396,157.0076.9 %5.01,422.09394.8672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย23,765.564,206.0082.3 %5.01,204.14325.7073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์23,311.503,163.0086.4 %5.02,324.28395.0783.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์26,672.716,414.0076.0 %5.01,877.10232.5987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี23,891.182,622.0089.0 %5.02,523.24391.9484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก22,793.811,996.0091.2 %5.01,490.34300.2379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์22,558.053,058.0086.4 %5.0884.5256.9693.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง23,603.933,507.0085.1 %5.01,914.34294.5184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง22,953.48904.0096.1 %5.02,412.54397.2983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง23,760.742,394.0089.9 %5.02,262.0058.3897.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์28,397.8525,815.139.1 %4.57,852.625,775.2826.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์28,659.079,405.0067.2 %5.06,483.604,269.7734.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 767,477.5418,993.6471.9 %5.09,201.362,321.7574.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์21,792.0118,582.2614.7 %5.05,152.924,478.0213.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์16,937.803,852.0077.3 %5.03,288.783,562.24-8.3 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์30,683.3510,724.0965.0 %5.07,739.108,145.70-5.3 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์10,151.2237,150.29-266.0 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์31,953.8715,055.2752.9 %5.08,890.323,758.7757.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์26,783.2918,655.0030.3 %5.07,044.09539.9192.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์39,236.4575,407.61-92.2 %0.58,252.55769.4390.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์22,415.8715,280.0031.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์6,662.251,453.0078.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์20,106.85270.1198.7 %5.04,315.62553.5887.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์18,146.97569.0096.9 %5.03,726.751,421.0661.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์21,384.3318,169.0015.0 %5.04,886.702,164.3155.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์33,368.09390,437.00-1,070.1 %0.59,390.7213,109.70-39.6 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์30,276.2113,709.0054.7 %5.07,168.144,232.7141.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์27,798.7915,798.0043.2 %5.05,114.343,093.3239.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์37,714.0862,677.63-66.2 %0.58,423.701,281.6984.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์26,564.7714,930.9243.8 %5.05,342.524,725.3311.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์24,964.3915,059.0039.7 %5.05,343.122,503.5653.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,483.543,034.0053.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์34,328.7811,789.0065.7 %5.07,697.802,546.5766.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์23,775.7818,548.0022.0 %5.04,129.88577.6986.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์210,353.4817,220.0091.8 %5.05,031.283,794.7224.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 583,815.81260,013.8855.5 %5.07,058.0816,783.72-137.8 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์19,114.269,007.6052.9 %5.02,946.60997.3266.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์35,231.6817,552.1050.2 %5.04,905.723,010.8538.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์17,790.095,409.9069.6 %5.03,376.332,966.1112.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์35,642.6728,132.6321.1 %5.07,645.024,098.0346.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์22,471.986,612.7270.6 %5.04,677.091,087.5576.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์39,752.3941,746.53-5.0 %0.55,513.821,674.4969.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)320,933.0955,731.4082.6 %5.012,344.885,396.1756.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1281,257.50113,858.0159.5 %5.012,468.373,674.4670.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2178,928.1657,375.3167.9 %5.06,000.064,664.0222.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3310,269.7537,370.8988.0 %5.07,827.603,125.4560.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์65,257.6143,641.2533.1 %5.02,264.181,539.0032.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง273,831.66124,475.9454.5 %5.04,793.413,042.0336.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์485,711.47268,896.0044.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์189,425.23113,910.0039.9 %5.05,332.804,255.3520.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี299,622.0383,080.3172.3 %5.04,921.445,444.01-10.6 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง182,264.3485,824.0052.9 %5.06,197.245,230.7015.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง429,427.7259,928.0086.0 %5.07,921.153,855.6151.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์108,951.70127,132.05-16.7 %0.512,126.2420,071.83-65.5 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 20,606.4018,774.528.9 %4.04,658.043,694.7820.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์16,334.548,880.0045.6 %5.03,060.602,013.6734.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์295,540.9482,921.2871.9 %5.042,649.7729,562.9030.7 %5.0
รวม 5,907,627 2,661,164 54.95 % 5.0 390,548 216,001 44.69 % 5.0