จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร14,647.834,396.0070.0 %5.03,247.36837.5474.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร70,637.2133,735.0052.2 %5.0935.22931.020.4 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร39,906.0047,377.00-18.7 %0.5660.48544.8417.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร20,215.658,874.0056.1 %5.05,282.061,165.3377.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร19,362.762,880.0085.1 %5.03,024.28350.8488.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร96,386.6382,972.0013.9 %5.015,950.037,865.4650.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร31,243.565,514.0082.4 %5.01,902.42612.7567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน23,078.783,271.0085.8 %5.01,902.72351.2281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ23,209.071,910.0091.8 %5.0918.9089.6290.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ22,951.371,385.0094.0 %5.01,627.92454.0472.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย32,531.991,765.0094.6 %5.0655.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน21,489.551,834.0091.5 %5.01,508.34392.0374.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน23,779.486,688.0071.9 %5.02,839.32712.1174.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม24,082.043,430.0085.8 %5.01,779.48433.0275.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง28,293.701,615.0094.3 %5.02,367.00483.7879.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า27,995.522,330.0091.7 %5.02,406.4849.8297.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส37,487.063,928.0089.5 %5.02,487.60427.3082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว11,179.1131.0099.7 %5.0870.8991.1189.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์6,016.90522.0091.3 %5.02,088.9690.5295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์22,553.181,482.0093.4 %5.01,033.2697.5790.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,479.44236.0093.2 %5.02,275.38327.1085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย3,240.132,673.0017.5 %5.01,915.62347.7081.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร21,005.9016,506.8721.4 %5.05,586.185,150.097.8 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร23,464.6213,779.0041.3 %5.06,499.084,551.3630.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร20,470.364,553.0077.8 %5.04,939.761,816.6663.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร20,429.463,982.8780.5 %5.03,972.764,735.84-19.2 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร19,932.3515,316.0023.2 %5.05,681.4015,546.37-173.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร26,830.126,208.0076.9 %5.05,148.882,619.1549.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร31,770.9523,728.0025.3 %5.09,960.129,502.254.6 %2.0
ส.ป.ก. สกลนคร26,486.0914,835.0144.0 %5.07,189.561,053.2485.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร148,821.77146,409.801.6 %0.547,219.522,553.6094.6 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร296,681.66353,087.91-19.0 %0.53,123.724,170.00-33.5 %0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)62,324.4297,461.88-56.4 %0.523,789.3637,139.10-56.1 %0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร40,618.0410,360.6074.5 %5.05,020.202,927.5641.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร30,651.2641,836.00-36.5 %0.5535.26631.46-18.0 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,318.424,821.0034.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร20,112.534,496.0077.6 %5.03,910.32462.7088.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร17,144.433,941.0077.0 %5.04,065.022,462.7239.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร20,115.3718,918.006.0 %3.05,244.003,322.1736.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร63,152.5730,821.5051.2 %5.09,585.5412,523.97-30.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร32,230.4240,649.00-26.1 %0.58,303.164,540.8145.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร23,852.978,481.0064.4 %5.04,138.562,775.1132.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร27,491.4356,040.00-103.8 %0.55,134.33799.2284.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร90,971.9477,713.0914.6 %5.017,179.5018,039.25-5.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร65,325.6611,506.0082.4 %5.04,844.582,523.6647.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร22,259.5218,946.7014.9 %5.06,099.752,394.2860.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร22,917.9927,601.00-20.4 %0.57,359.982,595.1064.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร33,847.5913,799.9459.2 %5.08,210.401,721.8479.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร17,815.0817,569.761.4 %0.53,340.80530.8984.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร66,021.3611,120.0083.2 %5.05,129.903,352.1734.7 %5.0
รจจ.สกลนคร 411,124.50508,780.00-23.8 %0.56,932.604,160.7640.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร16,854.784,083.0075.8 %5.03,418.502,513.8626.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร29,191.2319,322.2733.8 %5.05,472.124,560.2016.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร63,721.565,187.0091.9 %5.02,856.062,595.029.1 %4.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร30,467.9524,244.9720.4 %5.06,689.253,817.5742.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร31,193.7519,180.0038.5 %5.010,497.981,028.4790.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร12,065.4052,471.28-334.9 %0.54,639.902,245.1851.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2340,642.06168,515.0650.5 %5.015,818.344,753.2070.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23326,006.3836,066.0088.9 %5.014,405.914,285.2970.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1149,036.8089,820.0039.7 %5.09,123.965,133.3843.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3168,913.1494,928.1043.8 %5.02,044.494,011.94-96.2 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร25,945.2217,275.5933.4 %5.01,820.332,276.97-25.1 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร177,458.4291,402.0148.5 %5.05,663.326,242.35-10.2 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม91,672.08103,297.34-12.7 %0.55,082.3410,242.19-101.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน1,172,782.80200,821.0982.9 %5.06,955.027,229.71-3.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร545,690.56478,469.0012.3 %5.011,037.966,214.3043.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร60,575.56100,111.79-65.3 %0.512,935.5620,326.67-57.1 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 20,593.0915,780.0023.4 %5.05,415.174,844.1410.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร5,647.867,327.63-29.7 %0.53,377.492,342.2330.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร268,026.4466,415.5475.2 %5.034,942.1425,764.5926.3 %5.0
รวม 5,851,441 3,416,835 41.61 % 5.0 447,364 291,683 34.80 % 5.0