จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม15,138.943,919.0074.1 %5.02,746.25343.4287.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม1,853,469.3098,581.0094.7 %5.012,771.901,859.1185.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม19,907.5213,253.0033.4 %5.02,335.79789.4166.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม125,815.2273,252.0041.8 %5.014,552.545,967.6659.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า22,469.391,375.0093.9 %5.01,882.20123.6293.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง28,506.493,430.0088.0 %5.02,395.08710.5070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร24,804.762,828.0088.6 %5.01,622.82590.9963.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม25,568.942,844.0088.9 %5.02,110.44506.4276.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์22,701.071,078.0095.3 %5.01,568.52124.0592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก26,413.221,670.0093.7 %5.03,089.22634.9379.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก23,834.441,450.0093.9 %5.01,689.72138.5391.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน41,670.171,961.0095.3 %5.03,255.78453.2586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม30,208.002,103.0093.0 %5.01,710.72512.5970.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม80,614.6583,062.50-3.0 %0.57,994.501,711.3378.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 25,622.8927,888.27-8.8 %0.53,789.494,888.33-29.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม16,396.804,232.5074.2 %5.03,265.321,241.6562.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม15,977.556.00100.0 %5.02,382.121,309.1045.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม16,688.727,073.5057.6 %5.02,409.78684.7471.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม24,819.468,412.0066.1 %5.05,919.242,073.9565.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม38,000.696,988.0081.6 %5.03,865.562,759.4828.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม30,728.796,716.0078.1 %5.02,056.561,528.3525.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม45,696.4014,832.2267.5 %5.011,053.628,764.3820.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม21,608.5119,334.0010.5 %5.04,311.664,499.76-4.4 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม38,560.8948,348.12-25.4 %0.511,655.648,868.9923.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม27,249.918,432.0069.1 %5.04,351.611,159.6673.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม44,286.0781,265.52-83.5 %0.56,090.382,460.5159.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม405,773.75513,027.44-26.4 %0.52,222.583,984.01-79.3 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม19,570.907,062.0063.9 %5.04,892.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม9,480.585,082.0046.4 %5.0325.681,667.89-412.1 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)6,152.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0149.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม18,820.234,691.0075.1 %5.04,321.95363.2091.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม21,503.676,744.0068.6 %5.03,409.202,287.6132.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม23,442.1863,830.00-172.3 %0.54,740.322,970.5537.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม290,307.72232,456.0219.9 %5.0108,871.8416,076.8085.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม22,432.3322,565.85-0.6 %0.55,691.061,788.8568.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม30,083.2412,569.0058.2 %5.06,199.973,290.3146.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม58,966.8964,861.80-10.0 %0.511,281.801,063.6790.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม65,612.395,236.0092.0 %5.03,808.534,047.28-6.3 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม28,566.7920,100.0029.6 %5.05,171.163,614.8730.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม30,337.2712,451.4559.0 %5.05,805.181,394.5276.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม17,790.8922,275.87-25.2 %0.53,295.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.นครพนม230,630.3851,704.0077.6 %5.04,189.314,084.062.5 %1.0
รจก.นครพนม 537,992.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,427.728,455.02-0.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม27,056.4124,253.4910.4 %5.06,071.445,013.5117.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม18,526.708,786.0052.6 %5.03,333.061,819.7145.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม26,815.3925,379.165.4 %2.54,778.345,203.65-8.9 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม22,767.1911,182.0050.9 %5.04,759.331,513.9168.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม21,702.8422,946.07-5.7 %0.53,852.273,175.8717.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 184,321.4474,865.8511.2 %5.06,106.744,721.3422.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2350,477.7861,986.4282.3 %5.09,128.795,569.4739.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)151,422.0972,527.5952.1 %5.08,449.8118,228.06-115.7 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม15,642.8825,559.48-63.4 %0.51,321.1413,754.24-941.1 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,455.42ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม50,857.6397,820.00-92.3 %0.59,062.7613,142.87-45.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 18,515.9013,331.0028.0 %5.03,941.592,721.0931.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม21,948.877,844.0064.3 %5.07,916.101,447.1381.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม191,088.45128,005.1433.0 %5.029,959.7216,361.9445.4 %5.0
รวม 4,961,222 2,143,477 56.80 % 5.0 394,024 202,466 48.62 % 5.0