จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร20,173.238,718.0056.8 %5.02,634.42482.7781.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร172,049.9446,348.8173.1 %5.0486.301,964.62-304.0 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร21,730.9011,309.0048.0 %5.03,090.78733.4776.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร22,374.117,483.0066.6 %5.04,117.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร131,640.4799,752.0024.2 %5.016,040.603,441.8578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,369.64708.8770.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย24,052.451,851.0092.3 %5.01,357.20428.0468.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล23,752.761,826.0092.3 %5.01,396.98390.9672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี25,808.352,368.0090.8 %5.01,888.44388.7779.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง23,442.091,175.0095.0 %5.01,599.00324.5879.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร136,216.53231,282.31-69.8 %0.510,861.762,124.9880.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร24,526.2216,199.0034.0 %5.06,209.445,440.0312.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร16,467.2425,240.53-53.3 %0.52,748.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร24,992.3111,524.0053.9 %5.06,133.363,012.5450.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร18,684.2716,222.0013.2 %5.02,745.167,500.50-173.2 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร18,046.955,652.0068.7 %5.03,414.061,775.1348.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร21,298.2822,458.00-5.4 %0.54,802.108,409.22-75.1 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร12,095.8719,003.00-57.1 %0.52,937.843,422.29-16.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร76,612.3913,482.7082.4 %5.08,243.981,375.6083.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 29,110.6811,150.0061.7 %5.05,372.701,112.0179.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร74,902.4648,492.3035.3 %5.06,855.962,398.8365.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร18,930.818,448.0055.4 %5.03,775.202,627.3030.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร9,351.005,638.0039.7 %5.0299.4693.4068.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร19,851.573,001.0084.9 %5.04,117.62313.9292.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร17,145.953,209.3281.3 %5.03,090.781,658.3146.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร72,272.35166,824.22-130.8 %0.57,673.629,764.25-27.2 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร32,517.9719,804.0039.1 %5.07,882.802,931.2062.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,573.861,527.4166.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร30,564.4471,779.81-134.8 %0.57,084.161,122.8084.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร8,348.628,358.00-0.1 %0.54,318.103,444.5220.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร20,199.9411,488.0043.1 %5.04,573.862,388.3047.8 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร19,596.6212,234.6337.6 %5.04,117.41620.2284.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร23,310.494,925.0078.9 %5.05,524.702,671.6851.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร16,812.8511,341.0032.5 %5.02,862.42438.1184.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร187,542.0911,653.0093.8 %5.03,982.982,654.0233.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร244,125.05154,050.0836.9 %5.04,732.223,113.1534.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร16,937.1310,779.0036.4 %5.02,634.421,303.7950.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร22,326.9027,693.00-24.0 %0.54,916.164,153.2115.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร17,201.335,889.0065.8 %5.03,147.851,735.1344.9 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร27,283.496,712.2875.4 %5.05,030.462,473.7450.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร20,212.454,444.0078.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร70,178.2313,809.0480.3 %5.08,082.521,838.0777.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร58,508.7258,767.57-0.4 %0.518,394.682,074.2488.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร335,260.0360,472.8082.0 %5.010,031.464,247.3457.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร30,193.67137,658.41-355.9 %0.51,892.39817.0056.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร9,594.9834,277.49-257.2 %0.51,891.74647.8265.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร715,672.25152,998.7378.6 %5.04,561.862,083.4054.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย106,659.9179,888.0025.1 %5.03,528.573,239.138.2 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร38,558.0777,727.93-101.6 %0.59,741.6012,036.21-23.6 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 20,442.4810,632.7648.0 %5.03,927.322,457.3237.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร19,548.374,881.0075.0 %5.02,748.54638.2276.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร123,243.8968,849.6044.1 %5.024,052.7018,165.4024.5 %5.0
รวม 3,270,369 1,849,771 43.44 % 5.0 261,631 138,714 46.98 % 5.0