จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ20,483.2819,086.246.8 %3.012,375.96485.2496.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่16,456.76150.0099.1 %5.04,761.15857.9482.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3349,683.25549,117.31-57.0 %0.51,240.428,234.89-563.9 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่359,910.3837,392.1889.6 %5.0915.181,586.27-73.3 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่62,364.1243,895.8929.6 %5.0379.32245.1235.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่377,351.47270,986.2528.2 %5.01,628.221,541.065.4 %2.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่219,120.42121,301.2244.6 %5.0864.06832.133.7 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่119,857.65103,965.7313.3 %5.012,139.382,213.2381.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 520,027.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,211.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่20,582.3112,033.0041.5 %5.06,415.56616.5990.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 8158,664.02116,590.1426.5 %5.021,800.122,650.5087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1105,369.5698,212.536.8 %3.028,411.447,257.0574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 256,692.4844,550.0021.4 %5.016,228.253,722.8377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า22,383.973,571.0084.0 %5.02,859.91742.0674.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง27,900.568,563.2069.3 %5.01,786.80554.3969.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง27,909.807,262.0074.0 %5.03,873.78704.3581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว21,061.031,593.0092.4 %5.02,629.56644.1075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง24,396.293,060.0087.5 %5.02,219.97495.6677.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด27,770.093,788.0086.4 %5.02,304.06551.2676.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ22,940.892,069.0091.0 %5.01,376.16506.5763.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ23,155.762,106.0090.9 %5.02,720.94798.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย26,122.132,255.0091.4 %5.024,053.76826.5096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย24,190.16558.0097.7 %5.04,073.581,113.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว9,902.032,438.0075.4 %5.03,123.96621.3080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง22,447.55879.0096.1 %5.03,277.08826.5074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย24,366.906,226.0074.4 %5.01,431.65610.4457.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด21,093.136,347.0069.9 %5.01,591.26609.9061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม25,720.456,613.0074.3 %5.01,548.72621.3059.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง24,018.224,998.0079.2 %5.02,423.40609.9074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม22,743.341,874.0091.8 %5.04,249.50592.8986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง24,554.731,283.0094.8 %5.01,559.16312.5180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 242,994.0144,309.31-3.1 %0.52,039.23611.4970.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง23,900.703,492.0085.4 %5.01,775.88471.3873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี29,868.977,781.0073.9 %5.01,534.32330.9878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง5,327.525,791.00-8.7 %0.51,802.10551.7869.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 150,780.2824,162.0052.4 %5.02,362.44377.8184.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 340,923.9322,970.8043.9 %5.010,455.30977.4990.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่19,506.9614,208.6827.2 %5.06,284.22443.5192.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว19,365.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,818.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 539,884.2738,353.023.8 %1.59,821.465,806.4040.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่50,671.9363,280.50-24.9 %0.515,904.5016,714.99-5.1 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่22,989.9823,052.15-0.3 %0.56,990.301,519.4178.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่31,882.938,920.0072.0 %5.07,708.036,102.8220.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1025,107.4617,181.0031.6 %5.011,721.602,610.4977.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่21,967.1611,799.0046.3 %5.05,197.254,624.4411.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1209,187.03171,757.7017.9 %5.078,768.4834,650.5556.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 722,649.4812,218.5046.1 %5.06,444.878,733.35-35.5 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่8,194.402,885.0064.8 %5.06,434.583,667.8243.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่30,280.2920,617.0031.9 %5.010,091.0423,083.00-128.7 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 531,828.5220,783.5234.7 %5.014,555.014,233.0570.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 636,557.2281,607.99-123.2 %0.514,696.704,546.0769.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 250,890.89163,978.1134.6 %5.014,163.964,693.4066.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่30,136.0126,424.6412.3 %5.016,212.962,480.7284.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่23,894.7232,229.45-34.9 %0.54,773.128,407.56-76.1 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่60,556.2846,146.8023.8 %5.020,240.1610,247.9849.4 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่25,344.014,796.0081.1 %5.08,146.021,537.6981.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 127,520.5215,631.7943.2 %5.07,210.6616,718.48-131.9 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่112,120.84419,424.06-274.1 %0.521,723.424,944.7977.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 91,468.67166,497.00-82.0 %0.534,092.7827,872.1518.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)35,624.5845,684.16-28.2 %0.514,705.083,638.5075.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่26,111.235,201.0080.1 %5.06,092.28951.9084.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)74,880.84142,019.06-89.7 %0.525,600.071,881.3692.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ147,623.5380,261.3745.6 %5.02,564.461,144.4555.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)18,207.5712,247.0032.7 %5.0220.8017.1092.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่22,872.035,724.0075.0 %5.03,846.06358.7690.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่31,284.6413,292.0057.5 %5.03,463.802,349.1832.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่21,104.671,840.0091.3 %5.05,293.622,890.6345.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่107,768.95486,521.00-351.4 %0.513,736.708,753.1836.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่40,584.7515,960.0060.7 %5.07,575.542,771.1963.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่99,784.6496,380.003.4 %1.523,907.93392.3598.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่95,788.2414,802.0084.5 %5.08,716.503,467.4960.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่26,890.7828,332.67-5.4 %0.57,803.722,095.4373.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่32,129.9614,910.0053.6 %5.010,972.992,054.7581.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่42,377.3820,753.4351.0 %5.012,690.842,917.7577.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่26,068.5647,461.00-82.1 %0.58,260.081,112.9486.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่250,064.61109,992.6356.0 %5.07,288.644,355.7440.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่106,479.0269,982.0034.3 %5.05,072.633,124.0138.4 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 883,039.31866,111.001.9 %0.515,857.7616,287.85-2.7 %0.5
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 318,267.09242,201.4223.9 %5.09,428.253,394.9864.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 592,280.9791,915.800.4 %0.519,411.679,011.1153.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่16,788.256,070.0063.8 %5.04,951.321,730.0065.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่33,119.687,480.0077.4 %5.08,146.023,832.6253.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่21,400.222,890.0086.5 %5.06,757.842,860.7557.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่51,183.0841,870.0018.2 %5.016,931.407,811.8553.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่22,804.897,376.0067.7 %5.07,352.76655.1891.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่29,886.7586,495.67-189.4 %0.510,142.674,405.8256.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่25,627.4655,642.04-117.1 %0.57,784.706,783.3812.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4477,071.94102,556.2778.5 %5.06,227.722,980.7552.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5381,518.7282,695.3978.3 %5.017,601.907,663.1156.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6545,362.7551,570.2790.5 %5.010,344.333,436.8566.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2233,076.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,574.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1204,212.206,247.1196.9 %5.014,558.392,723.1481.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 379,814.5355,344.6830.7 %5.036,123.0410,420.3371.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)39,536.9229,545.0025.3 %5.026,401.382,995.6588.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 823,739.4349,171.31-107.1 %0.52,975.151,098.1163.1 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร104,813.11104,795.000.0 %0.53,005.321,193.9060.3 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่199,368.98144,836.0027.4 %5.02,849.702,833.800.6 %0.5
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์70,234.5872,107.29-2.7 %0.52,611.541,868.7928.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่556,280.94510,504.008.2 %4.012,666.524,659.0863.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง134,875.4431,472.0076.7 %5.06,228.903,683.6940.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่375,188.13252,878.0232.6 %5.08,783.9410,788.85-22.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง300,022.56118,633.5260.5 %5.06,903.043,293.1952.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ17,789.089,494.0046.6 %5.05,065.382,358.1453.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่1,069,125.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,378.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่201,899.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,342.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง506,370.3483,253.7083.6 %5.09,104.524,867.2046.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่214,623.09163,690.0023.7 %5.017,121.038,713.2549.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่214,873.28218,747.88-1.8 %0.564,053.0638,076.5840.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ไม่ครบ201,116.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 18,498.075,540.0070.1 %5.09,211.32731.6292.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่584,248.00377,060.8135.5 %5.024,855.6317,440.5329.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 32,820.8736,656.00-11.7 %0.58,355.184,432.8646.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)40,025.63172,359.00-330.6 %0.515,714.983,096.3580.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่25,583.9835,667.00-39.4 %0.511,797.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)17,063.294,123.0075.8 %5.010,537.92496.4795.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่19,949.887,440.0062.7 %5.05,635.863,247.1242.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 5370,036.84169,747.3354.1 %5.0114,434.6549,979.2056.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่526,771.38122,414.6976.8 %5.0103,190.4164,065.5737.9 %5.0
รวม 12,436,385 8,591,026 30.92 % 5.0 1,334,550 597,137 55.26 % 5.0