จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน16,676.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,106.94329.6370.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน359,924.72317,994.0011.6 %5.0614.46701.91-14.2 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน26,336.4920,146.0223.5 %5.04,520.761,128.0075.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน20,126.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,912.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน88,721.8175,002.0015.5 %5.018,326.553,590.4680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา19,611.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,283.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง26,364.103,664.0086.1 %5.01,160.76392.4966.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน32,185.9213,257.0058.8 %5.01,896.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ83,230.972,292.0097.2 %5.01,302.78139.0689.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง23,534.335,129.0078.2 %5.01,661.94370.3877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้28,931.092,892.0090.0 %5.02,949.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง27,637.621,282.0095.4 %5.01,085.76208.9980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง26,137.581,000.0096.2 %5.02,367.06355.2085.0 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 228,397.4323,960.2115.6 %5.02,523.68212.6091.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน29,849.4628,560.544.3 %2.06,175.294,469.3127.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน23,631.8414,556.0038.4 %5.05,661.722,032.2764.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน26,370.898,460.0067.9 %5.04,178.462,045.6751.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน18,344.843,994.0078.2 %5.02,087.021,778.3014.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน24,152.4614,515.0039.9 %5.03,151.778,527.68-170.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน14,042.8817,781.00-26.6 %0.52,668.472,913.35-9.2 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน26,786.1914,118.6647.3 %5.06,802.683,744.0145.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน28,176.407,924.0071.9 %5.05,661.901,578.8372.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน58,159.0460,899.37-4.7 %0.59,655.201,093.7788.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน17,603.2214,231.0019.2 %5.03,246.822,495.7523.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน11,605.8622,275.00-91.9 %0.5303.96301.250.9 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน19,955.424,091.0079.5 %5.04,158.90321.1092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน17,800.586,722.0062.2 %5.03,379.922,428.5228.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน26,721.4820,059.0024.9 %5.03,785.702,058.9845.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน33,442.4814,834.3055.6 %5.07,943.769,954.38-25.3 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน32,841.6810,444.0068.2 %5.06,992.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน26,409.5714,205.0046.2 %5.04,178.64840.4679.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน31,605.1167,143.04-112.4 %0.57,886.72468.6094.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน25,894.1611,518.0055.5 %5.04,178.462,734.1034.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน22,751.2321,745.394.4 %2.05,091.421,734.4865.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน25,433.3821,281.0016.3 %5.05,661.862,382.4957.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน25,194.6711,211.8455.5 %5.05,071.282,729.8946.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน21,788.7721,371.001.9 %0.54,026.48333.2491.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน66,316.4619,689.0070.3 %5.02,750.221,644.4540.2 %5.0
รจจ.ลำพูน 349,221.38276,320.0020.9 %5.06,122.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนไม่ครบ668.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,654.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน33,268.3928,053.0015.7 %5.04,520.882,406.7546.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน27,205.7412,057.0055.7 %5.02,417.401,722.6428.7 %5.0
สปส.จ.ลำพูน37,593.6437,951.00-1.0 %0.57,031.022,370.8766.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน20,113.3310,637.5847.1 %5.04,178.58746.2582.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน20,419.5615,053.0026.3 %5.04,635.001,432.0869.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2265,254.4477,316.0070.9 %5.08,673.904,677.4346.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1319,872.7584,193.8773.7 %5.06,418.022,604.3059.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน24,228.4528,345.00-17.0 %0.52,469.031,737.1129.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 156,907.1952,304.9866.7 %5.03,703.664,319.79-16.6 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน406,183.88277,443.6331.7 %5.07,965.703,574.7855.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน375,354.5962,450.7683.4 %5.04,654.805,980.93-28.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง99,643.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,613.342,960.1618.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน64,464.2783,420.01-29.4 %0.58,517.60313.6196.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 58,429.3720,201.7265.4 %5.04,749.092,549.5246.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน18,204.233,987.0078.1 %5.02,714.221,597.8141.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน238,689.8376,020.0268.2 %5.026,031.2416,979.5134.8 %5.0
รวม 3,821,691 2,064,002 45.99 % 5.0 244,671 122,013 50.13 % 5.0