จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี19,918.194,706.0076.4 %5.01,759.02511.4070.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี29,402.5822,221.1624.4 %5.05,532.301,227.4377.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี19,419.9610,281.0047.1 %5.03,022.20353.6988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 196,387.76101,237.63-5.0 %0.515,838.964,177.6073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2216,263.20212,507.631.7 %0.529,717.547,722.3874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก28,948.638,388.0071.0 %5.01,131.72587.5148.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี34,114.1314,641.0057.1 %5.02,434.411,922.5821.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว33,197.8210,276.0069.0 %5.01,491.42522.7664.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 146,440.1727,615.3740.5 %5.02,304.16570.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 232,075.2412,502.0061.0 %5.01,648.03437.0073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี32,290.1916,625.9048.5 %5.02,270.94513.0077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา32,790.1610,132.0069.1 %5.02,449.20608.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ29,036.133,783.0087.0 %5.01,302.90418.0067.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 129,938.9541,687.46-39.2 %0.55,855.583,249.4844.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 231,638.597,520.0076.2 %5.07,656.483,292.8157.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี29,725.0615,061.0049.3 %5.05,190.064,959.074.5 %2.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 136,338.3819,115.3647.4 %5.05,403.723,615.6833.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี22,839.596,896.0069.8 %5.03,021.902,374.3321.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี20,307.795,999.0070.5 %5.01,995.362,886.75-44.7 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี27,863.7225,686.327.8 %3.55,075.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 118,854.171,053,144.00-786.1 %0.539,467.768,113.4279.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์87,558.7940,048.0054.3 %5.011,326.327,760.8731.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 135,737.6740,165.93-12.4 %0.511,289.465,442.8551.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 133,813.6554,296.01-60.6 %0.537,639.9413,689.0863.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี12,061.9114,467.00-19.9 %0.52,218.083,600.74-62.3 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี31,047.2633,025.17-6.4 %0.55,852.465,558.255.0 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี23,995.4212,053.0049.8 %5.04,145.962,659.4835.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี56,826.54126,900.48-123.3 %0.57,129.621,777.3675.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)45,025.6324,730.0045.1 %5.013,379.221,366.2989.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี26,849.7820,818.0022.5 %5.04,847.762,443.4149.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี71,139.586,674.0090.6 %5.021,790.83184.1999.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี22,109.9610,267.5153.6 %5.02,943.002,055.0530.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี26,036.2533,332.58-28.0 %0.54,334.28975.3177.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี38,316.70149,586.98-290.4 %0.56,755.3410,110.92-49.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี25,422.7687,564.69-244.4 %0.52,280.722,238.221.9 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี24,496.0111,158.0054.4 %5.02,679.601,039.0861.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี43,394.0599,887.34-130.2 %0.59,867.86568.4794.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี79,333.0374,846.005.7 %2.58,397.066,880.0018.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี67,111.512,430.0096.4 %5.03,059.941,808.3840.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี27,526.9617,863.0035.1 %5.04,217.431,893.1155.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี31,519.1814,874.0052.8 %5.04,448.401,348.6169.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี30,188.8110,433.6665.4 %5.04,162.862,024.6951.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี27,894.7326,473.005.1 %2.53,250.38259.1092.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี85,658.9545,036.0047.4 %5.03,550.962,991.5515.8 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 161,699.501,821.6098.9 %5.06,289.863,158.0949.8 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 332,548.00330,329.630.7 %0.54,779.843,627.9424.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 802,238.19583,531.4427.3 %5.07,315.143,325.2754.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี128,103.48105,149.4017.9 %5.02,432.033,643.20-49.8 %0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง270,846.09181,458.9733.0 %5.04,832.381,903.5060.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี23,518.058,153.0065.3 %5.02,109.421,081.4948.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี44,184.5146,977.12-6.3 %0.57,700.162,985.6161.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี31,964.4126,494.0217.1 %5.04,619.222,098.4654.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี112,145.61106,259.005.2 %2.514,545.924,720.7467.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี33,738.6814,767.0056.2 %5.03,478.622,030.7341.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต209,753.80641,130.00-205.7 %0.511,993.943,241.1973.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี22,855.6123,887.84-4.5 %0.53,022.20767.8074.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2136,262.6972,493.5846.8 %5.06,441.843,866.7940.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1525,400.8190,100.0082.9 %5.05,081.191,527.9469.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)231,400.44104,403.8554.9 %5.010,649.044,756.4755.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี14,898.8525,690.28-72.4 %0.51,025.652,530.59-146.7 %0.5
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี118,037.57190,646.16-61.5 %0.52,635.562,154.6018.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 482,855.66367,101.0024.0 %5.08,516.284,193.9850.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี63,106,356.00127,224.0099.8 %5.07,726.924,133.3646.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี23,646.18117,120.00-395.3 %0.57,111.266,972.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี2,076,690.00983,760.0052.6 %5.054,983.277,403.5886.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 26,575.0848,274.31-81.7 %0.54,429.382,250.6549.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี21,032.544,145.0080.3 %5.01,805.161,260.0430.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี116,805.3951,456.9655.9 %5.036,309.9022,374.2138.4 %5.0
รวม 70,974,416 6,839,331 90.36 % 5.0 538,895 222,746 58.67 % 5.0