จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง15,581.345,087.0067.4 %5.03,606.66796.1077.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง113,288.9883,148.0026.6 %5.0394.801,055.14-167.3 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง27,952.4722,547.2419.3 %5.0346.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง17,672.339,580.0045.8 %5.04,443.361,116.3374.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง18,535.499,062.0051.1 %5.04,728.60229.0795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง85,091.3671,388.0016.1 %5.019,960.436,897.0065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร24,236.842,808.0088.4 %5.01,338.84591.8455.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน23,136.913,629.0084.3 %5.02,906.70499.1082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา29,612.963,223.0089.1 %5.01,638.36343.3379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ23,554.962,574.0089.1 %5.01,562.76324.5579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง30,503.2014,860.0051.3 %5.02,306.55437.9581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ29,363.734,787.0083.7 %5.02,010.00187.6790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ22,209.851,350.0093.9 %5.01,437.3018.2698.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว23,495.794,102.0082.5 %5.02,647.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม22,638.722,768.0087.8 %5.01,444.38386.8573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก22,845.191,984.0091.3 %5.02,700.4262.5897.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ22,462.672,798.0087.5 %5.02,872.50505.8882.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง41,163.9038,680.476.0 %3.09,748.8313,125.20-34.6 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง25,483.7115,029.5741.0 %5.07,619.044,808.6536.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง19,292.239,355.0051.5 %5.05,089.922,673.8047.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 280,984.01122,119.16-50.8 %0.532,042.8219,242.2039.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง16,280.136,468.0060.3 %5.03,910.914,734.38-21.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง36,550.539,804.0073.2 %5.09,463.506,042.0036.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง14,679.9220,847.00-42.0 %0.53,321.548,170.00-146.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง32,826.488,063.0075.4 %5.010,642.584,749.7055.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง22,136.8210,287.0053.5 %5.06,135.791,395.3977.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง49,440.9166,821.00-35.2 %0.511,403.241,259.9289.0 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง234,835.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,037.58860.7517.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง25,255.1417,621.0030.2 %5.07,371.843,852.3447.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง24,359.5231,471.03-29.2 %0.58,755.81797.2590.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง95,288.0770,284.0026.2 %5.039,254.0333,615.3514.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง27,175.5621,372.7321.4 %5.012,969.33173.0098.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง18,273.6312,887.0029.5 %5.0529.5617.1096.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง19,767.665,073.0074.3 %5.05,261.06334.4093.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง17,865.575,841.0067.3 %5.04,376.482,770.3736.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง20,462.4527,669.00-35.2 %0.55,584.321,753.6168.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง36,764.66228,558.19-521.7 %0.510,034.108,333.6216.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง35,198.3637,707.00-7.1 %0.511,416.922,797.6075.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางไม่ครบ16,254.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ635.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง34,057.6856,969.41-67.3 %0.57,707.531,041.4586.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง117,552.5758,432.0050.3 %5.013,881.601,000.0092.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง23,924.4414,988.0037.4 %5.06,839.372,601.7562.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง23,994.6616,235.0032.3 %5.06,839.402,639.4861.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง22,270.5216,808.0024.5 %5.06,154.802,042.4166.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง36,173.2911,927.2967.0 %5.09,007.211,798.5680.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง23,440.2722,131.005.6 %2.55,888.57486.7991.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง161,513.6138,358.3376.3 %5.03,749.461,552.3058.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 197,312.78173,598.9412.0 %5.05,692.862,025.2164.4 %5.0
รจก.ลำปาง 430,359.41218,654.6649.2 %5.07,688.554,253.3544.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง38,877.1833,244.0014.5 %5.03,044.733,210.12-5.4 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง16,812.375,774.0065.7 %5.01,970.641,155.2041.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง21,728.1613,900.0036.0 %5.03,308.521,972.9540.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง124,955.25121,807.012.5 %1.09,272.727,047.1124.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง20,632.019,141.0055.7 %5.04,519.321,637.1463.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง29,824.1934,205.00-14.7 %0.58,740.924,310.8350.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง23,000.2117,418.0024.3 %5.06,154.801,415.6777.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ26,400.4446,117.00-74.7 %0.514,545.00734.5095.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง128,054.3025,007.0180.5 %5.09,165.911,466.0484.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปางไม่ครบ24,491.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,032.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3ไม่ครบ78,671.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1ไม่ครบ100,696.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,029.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2451,394.1654,744.0087.9 %5.04,099.645,197.59-26.8 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง1,735.7819,566.58-1,027.3 %0.51,753.792,011.03-14.7 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง114,828.9173,125.0036.3 %5.05,309.381,328,099.10-24,914.2 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง333,722.41282,592.0015.3 %5.06,300.243,498.8544.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถินไม่ครบ123,033.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,957.11ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง506,296.69473,919.196.4 %3.011,628.909,022.3022.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา371,781.3874,135.5680.1 %5.05,473.953,486.5036.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง43,605.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,593.4812,182.9010.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 35,239.2428,474.0019.2 %5.06,725.344,216.3137.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง17,342.698,914.0048.6 %5.04,215.181,465.5665.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางไม่ครบ57,695.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ45,923.72ประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,544,657 2,961,839 34.83 % 5.0 452,593 1,546,529 -241.70 % 0.5