จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์15,986.155,895.0063.1 %5.02,921.101,087.5162.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์66,537.3943,696.0034.3 %5.0428.76425.760.7 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์24,831.0520,537.0017.3 %5.04,214.22998.0276.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์20,731.188,773.0057.7 %5.04,366.25790.8881.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์172,897.4194,248.0045.5 %5.025,264.813,902.0884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า23,621.022,878.0087.8 %5.02,747.08589.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา25,346.503,707.0085.4 %5.02,066.82573.9672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก23,915.112,143.0091.0 %5.03,650.64588.6483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย23,525.773,461.0085.3 %5.01,834.98217.0688.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน28,884.952,836.0090.2 %5.01,270.62228.9582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล24,422.354,467.0081.7 %5.01,094.82181.2183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน23,518.953,105.0086.8 %5.01,762.98470.0873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด23,997.541,573.0093.4 %5.01,586.40458.2571.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์83,933.7732,691.0461.1 %5.09,006.2410,786.49-19.8 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด18,351.354,670.0074.6 %5.03,704.401,586.6957.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์23,929.3414,125.0041.0 %5.05,906.602,564.5456.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 22,164.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,149.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์19,584.1410,115.0048.4 %5.04,423.382,934.9933.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์16,963.009,032.0046.8 %5.02,597.824,131.83-59.0 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์37,228.0315,455.0058.5 %5.04,792.566,331.08-32.1 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์19,681.5617,361.0011.8 %5.03,174.002,651.6816.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์45,112.3324,697.0045.3 %5.014,482.807,188.9450.4 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์47,789.6816,386.3265.7 %5.06,703.802,230.6266.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์70,253.9778,424.00-11.6 %0.59,356.401,067.0588.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)75,893.9443,199.1443.1 %5.013,439.798,512.0036.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ13,311.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,553.00ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์10,628.932,203.0079.3 %5.0373.32167.1755.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์19,332.477,118.0063.2 %5.04,950.00291.4294.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์24,146.88257.0098.9 %5.06,153.871,901.3269.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์71,587.9918,822.3073.7 %5.05,241.123,460.0934.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์77,485.6525,041.0067.7 %5.07,636.985,803.1424.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์41,334.0936,179.0012.5 %5.06,648.282,802.6457.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์70,915.6922,424.0068.4 %5.05,431.262,546.2853.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์82,064.8455,984.0031.8 %5.09,462.66595.2793.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์24,151.247,885.0067.4 %5.06,058.672,410.6060.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์23,231.8416,420.0029.3 %5.05,811.562,917.8449.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์32,957.5017,673.0046.4 %5.07,751.172,073.1273.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์23,090.167,880.0065.9 %5.05,773.401,521.8373.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์31,286.4724,600.0021.4 %5.01,622.46327.7579.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์69,015.2413,800.0080.0 %5.04,765.702,890.8739.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 243,653.88188,944.2222.5 %5.05,264.991,926.0363.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์16,005.546,914.0056.8 %5.03,149.271,039.0367.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์26,982.9415,912.0041.0 %5.04,651.602,992.0435.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์15,816.918,770.5044.5 %5.03,567.701,938.1345.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์26,560.5627,019.29-1.7 %0.55,800.383,553.2238.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์29,704.317,566.0074.5 %5.08,519.391,455.4782.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์96,961.0518,553.0080.9 %5.02,154.061,899.9911.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์39,053.9733,442.3114.4 %5.05,925.662,599.7256.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1606,419.94107,993.4782.2 %5.08,420.162,454.2570.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2180,109.7048,963.6272.8 %5.011,287.243,916.2565.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์22,607.3528,746.36-27.2 %0.51,571.78815.2448.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์377,001.47368,338.632.3 %1.07,915.205,958.7624.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์634,211.75194,679.0369.3 %5.05,330.284,026.3524.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์1,791,377.40123,663.6493.1 %5.04,419.544,089.167.5 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์683,673.31108,420.3784.1 %5.014,555.8212,046.0917.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 28,194.7317,716.0037.2 %5.04,727.663,094.2634.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์19,120.454,472.0076.6 %5.03,761.311,067.6871.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์263,504.2874,313.0071.8 %5.036,719.3418,340.2550.1 %5.0
รวม 6,659,125 2,104,188 68.40 % 5.0 346,219 163,419 52.80 % 5.0