จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่16,506.443,238.0080.4 %5.02,771.88522.1181.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่65,107.8922,814.6065.0 %5.0370.081,073.62-190.1 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่61,758.5163,290.86-2.5 %0.5560.70330.6641.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่17,380.928,050.0053.7 %5.02,591.28471.8881.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่19,366.917,772.0059.9 %5.04,255.08264.8293.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่102,971.4167,241.9834.7 %5.011,899.563,207.1173.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่27,770.757,516.0072.9 %5.01,728.18136.1592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง24,787.823,291.0086.7 %5.01,397.5898.8092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น22,692.462,220.0090.2 %5.03,062.76275.5091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่21,787.311,803.0091.7 %5.0895.86150.2583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย23,778.573,024.0087.3 %5.01,486.19144.3490.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง23,710.292,617.0089.0 %5.02,184.62102.6095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น23,844.754,273.0082.1 %5.01,196.64116.8590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง33,709.584,650.0086.2 %5.02,323.86155.8293.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่72,419.8631,853.7256.0 %5.06,213.8113,344.65-114.8 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่23,355.1013,699.0041.3 %5.05,947.511,861.1668.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่18,177.855,302.0070.8 %5.04,140.902,318.3044.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่16,342.3121,124.14-29.3 %0.53,228.152,599.8719.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่49,251.6516,299.2666.9 %5.07,906.1014,615.12-84.9 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่13,843.3817,697.00-27.8 %0.53,082.386,035.58-95.8 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่699,957.2514,516.5097.9 %5.027,663.126,191.0077.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่76,210.9752,059.8631.7 %5.08,362.503,964.1552.6 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่286,378.06133,232.0253.5 %5.02,899.331,184.5959.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)69,575.84124,100.21-78.4 %0.526,423.8229,333.06-11.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่16,600.3916,214.712.3 %1.04,939.683,444.1530.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)71,207.29108,677.01-52.6 %0.524,792.363,695.5285.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่17,716.461,250.0092.9 %5.0412.92167.8259.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่18,043.604,134.0077.1 %5.04,184.55179.4395.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่17,832.432,879.4683.9 %5.03,570.541,742.2151.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่21,298.6413,703.4535.7 %5.05,053.80271.5294.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่78,577.72123,369.92-57.0 %0.58,362.568,210.621.8 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่28,932.8829,995.00-3.7 %0.57,677.911,611.2079.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่28,037.529,896.0064.7 %5.04,977.711,224.9875.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่47,479.4344,457.716.4 %3.014,637.76532.7096.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่69,149.267,602.0089.0 %5.05,167.864,165.3119.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่24,743.3910,066.2659.3 %5.05,148.783,012.5841.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่30,576.929,429.0069.2 %5.04,856.102,763.8443.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่25,142.2820,486.0018.5 %5.06,004.581,620.0173.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่18,563.5917,237.007.1 %3.53,798.72319.3891.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่67,849.6514,048.0079.3 %5.04,939.741,834.0662.9 %5.0
รจจ.แพร่ 220,330.63124,669.2743.4 %5.05,245.012,290.2156.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่15,456.324,504.0070.9 %5.03,079.831,230.2760.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่20,279.076,277.0069.0 %5.04,749.521,750.9363.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่20,614.956,771.0067.2 %5.03,418.401,195.8365.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่54,321.9838,690.5728.8 %5.06,784.223,480.8048.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่20,705.2017,837.6613.8 %5.04,939.68964.1980.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่21,243.3396,456.51-354.1 %0.54,825.502,065.0657.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)52,881.38100,902.85-90.8 %0.519,478.131,862.9990.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 462,393.1986,191.6481.4 %5.08,747.882,414.2072.4 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2270,236.5359,744.2577.9 %5.09,448.705,554.2941.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่14,421.7920,031.81-38.9 %0.51,884.461,536.5018.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่165,032.70114,378.9330.7 %5.05,351.224,020.9424.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่192,333.4472,884.9162.1 %5.04,742.224,131.6712.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง218,233.1361,419.9271.9 %5.04,378.564,009.218.4 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง208,687.7761,009.6770.8 %5.04,528.742,621.8542.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่616,843.88412,596.0033.1 %5.09,333.542,919.1368.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่636,019.50184,086.0071.1 %5.05,177.913,098.8040.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่89,678.4819,258.0078.5 %5.011,259.609,716.8113.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 21,947.8620,647.145.9 %2.55,226.251,807.5665.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่44,306.964,179.0090.6 %5.03,228.241,332.4658.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่241,189.09103,399.5457.1 %5.025,222.5632,220.18-27.7 %0.5
รวม 5,999,595 2,681,066 55.31 % 5.0 392,168 213,517 45.55 % 5.0