จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน74,641.30131,751.88-76.5 %0.5505.38718.15-42.1 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน111,071.3474,625.0332.8 %5.015,204.003,675.5475.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน27,935.026,410.0077.1 %5.01,913.88489.1974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา98,206.784,807.0095.1 %5.02,261.05388.4682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย25,796.771,441.0094.4 %5.02,267.82491.1278.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น2,281.742,434.00-6.7 %0.52,163.48588.9172.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม20,101.642,301.0088.6 %5.01,711.20357.1379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา23,390.653,507.0085.0 %5.01,976.94388.3280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง22,838.311,595.0093.0 %5.01,060.68368.9765.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว23,604.081,502.0093.6 %5.02,250.78454.9279.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง23,050.672,232.0090.3 %5.02,008.46648.5467.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง32,879.952,408.0092.7 %5.02,671.04587.7378.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ19,626.14827.0095.8 %5.02,966.52503.6983.0 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง33,190.8833,607.50-1.3 %0.56,256.573,286.5447.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบ28,174.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,714.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน11,355.3713,097.00-15.3 %0.54,418.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน19,363.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,009.642,082.5258.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน16,629.117,152.0057.0 %5.03,963.774,905.78-23.8 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน35,196.6011,495.0067.3 %5.08,805.3011,839.26-34.5 %0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านไม่ครบ19,377.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,218.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร445,182.88538,560.63-21.0 %0.55,432.982,896.2046.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน29,671.8811,854.0060.0 %5.07,938.143,192.3759.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน12,523.067,575.0039.5 %5.0461.28634.89-37.6 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน20,293.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,466.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน17,492.026,512.0062.8 %5.04,172.972,420.5742.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน20,563.1112,946.0037.0 %5.05,698.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน38,178.1448,583.11-27.3 %0.510,714.387,599.6129.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน55,061.3624,253.5456.0 %5.017,446.021,637.8790.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน22,304.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,808.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน18,914.2344,939.00-137.6 %0.55,063.16664.1086.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน64,095.429,030.6485.9 %5.04,210.982,737.6835.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน26,817.0917,718.2033.9 %5.04,683.603,254.6730.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน35,141.0113,252.0062.3 %5.05,465.943,080.3143.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน23,869.3310,969.0054.0 %5.06,378.782,051.1967.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน16,899.978,741.0048.3 %5.03,906.72261.7193.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน66,097.4410,232.0084.5 %5.06,377.532,970.0653.4 %5.0
รจจ.น่าน 194,787.00114,768.8441.1 %5.08,182.655,867.5328.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน25,714.7610,753.8058.2 %5.03,256.601,735.4346.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน16,431.244,364.0073.4 %5.03,830.661,556.1659.4 %5.0
สปส.จ.น่าน33,132.6429,746.2810.2 %5.07,709.821,668.4878.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน24,306.6715,225.0037.4 %5.07,025.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน16,684.944,192.0074.9 %5.07,194.362,080.9671.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน27,289.2537,370.89-36.9 %0.56,416.861,196.5581.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ไม่ครบ113,709.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,533.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบ66,686.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน26,261.1031,410.00-19.6 %0.52,258.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน153,443.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,284.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน495,712.19417,860.0015.7 %5.010,521.007,081.2632.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน50,740.5780,225.81-58.1 %0.513,030.9810,472.6019.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 18,934.088,554.0054.8 %5.04,869.002,072.6657.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน18,056.1011,416.0036.8 %5.04,210.861,041.9975.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 128,670.2196,549.0025.0 %5.028,276.088,981.0968.2 %5.0
รวม 2,549,024 1,928,794 0.00 % 0.0 242,748 108,931 0.00 % 0.0